دانلود پایان نامه

برای تامین نیازهای مالی خود به دلیل فقدان ابزارهای مالی و موسسات تامین مالی تنها از طریق انتشار سهام جدید و اخذ وام تامین مالی می نمایند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در طی دو دهه گذشته دریافته اند که ایجاد بازار سرمایه و موسسات مالی برای تامین نیاز مالی شرکتها و رشد اقتصادی ضرورت دارد. یکی از مشکلات اساسی رشد و توسعه بازار سرمایه در این کشورها فقدان دانش عمومی درباره فرایند تعیین قیمت اوراق بهادار از جمله سهام عادی و عوامل موثر بر قیمت آنها و تفسیر درست رویدادهایی از قبیل افزایش سرمایه و ایجاد بدهی از طریق اخذ وام می باشد. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکا نشان داده است که هنگام اعلان عرضه سهام جدید قیمت سهام شرکتهای عرضه کننده کاهش می یابد (دیدگاه منفی سرمایه گذاران نسبت به محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه) و همچنین هنگامی که شرکتها اقدام به تامین مالی از طریق اخذ وام و تسهیلات می نمایند و یا به طریقی سهام خود را بازخرید و یا با بدهی مبادله می نمایند قیمت سهام اینگونه شرکتها افزایش پیدا می کند(دیدگاه مثبت سرمایه گذاران نسبت به محتوای اطلاعاتی ایجاد بدهی) . طبق تحقیقات انجام شده ، در دنیای اطلاعات نامتقارن، مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران از اطلاعات برتری برخوردار هستند و تصمیم مدیران در مورد نحوه تامین مالی (افزایش سرمایه یا ایجاد بدهی) حاوی اطلاعات تازه ای درباره ارزش ذاتی شرکت و یا دورنمای آتی آن به سرمایه گذاران می باشد. در این تحقیق جهت آزمون پدیده تامین مالی (انتشار سهام، بدهی بلندمدت) در بازار سرمایه ایران دو فرضیه طراحی شده است. فرضیه اول: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه موجب کاهش قیمت سهام می گردد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه کاهش پیدا نمی کند.بنابراین دیدگاه سرمایه گذاران در مقابل تامین مالی از طریق افزایش سرمایه مثبت است. فرضیه دوم: تامین مالی از طریق اخذ وام موج افزایش قیمت سهام می گردد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که قیمت سهام بعد از تامین مالی از طریق اخذ وام افزایش پیدا نمی کند. عدم حضور فعال موسسات مالی غیربانکی در کشور، اخذ وام وتسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص آنهم با مشکلات وشرایط و سهل تر بودن تامین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام وبرخی دلایل دیگر را می توان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست (دهقانی فیروزآبادی، 1383،صص3-122).
-اصولیان ، محمد (1384)، طی تحقیقی به آزمون بررسی تاثیر تغییرات برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت صنایع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1372-1381 پرداخت. خلاصه تحقیق به شرح زیر می باشد : یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه یافته وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد کشور زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه کشور می باشد. بازار بورس به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار بورس در کشور، قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید این رشد و توسعه را سرعت بخشد. از آنجا که عوامل کلان و خرد بسیاری بر کل بورس و شرکتهای پذیرفته شده در بورس نوع رابطه و میزان تاثیر هریک از متغیرها بر بازار بورس مشخص شده و اندازه گیری گردید. در این تحقیق سعی بر آن است رابطه بین سه متغیر کلان اقتصاد (نرخ ارز، قیمت هر بشکه نفت خام، تورم) با شاخص قیمت صنایع پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار گرفت و در صورت وجود رابطه معنی دار، میزان تاثیر هریک از متغیرهای مستقل فوق بر شاخص قیمت تک تک صنایع اندازه گیری شد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه شرکتها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده و نمونه آماری نیز کلیه شرکتها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 1373 تا انتهای سال 1382 می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، رگرسیون چند متغیره خواهد بود و در صورت وجود رابطه از آزمونهای t, F برای بررسی روابط موجود بین متغیر وابسته و مستقل استفاده شد. با انجام مراحل فوق مشخص گردید که متغیرهای کلان اقتصادی مورد استفاده در تحقیق هیچگونه رابطه همزمانی با تغییرات شاخص قیمت ها ندارند، که ممکن است این نتیجه تحت تاثیر عوامل متعددی بدست آمده باشد (اصولیان ، 1384،صص3-130).
-حمید پهلوان (1386) به بررسی بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار ایران پرداخت. خلاصه تحقیق وی به شرح زیر می باشد. رشد و توسعه اقتصادی از پدیده های بسیار با اهمیت عصر حاضر است و عموماً جهت گیری های کشورهای مختلف در راستای دستیابی به آن است. دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سازوکارهای مناسبی است. یکی از سازوکارهای لازم و ضروری که نقش عمده ای در تحقق و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی دارد، بازار اوراق بهادار می باشد. بازار اوراق بهادار می تواند نقش اساسی در تخصیص بهینه منابع ایفا نماید. تخصیص بهینه منابع زمانی صورت می گیرد که بازار کارا باشد و قیمت گذاری داراییها به درستی صورت گیرد. یکی از شاخص های قیمت گذاری تعیین نرخ بازده اوراق بازده اوراق بهادار می باشد. عوامل متعددی در تعیین نرخ بازده دخالت دارند که از آن جمله متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و حجم پول م
ی باشد. این مطالعه به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق متغیرهای بررسی شده شامل تغییرات نرخ تورم، تغییرات حجم پول، و تغییرات تولید ناخالص داخلی بودند. دوره مورد مطالعه سالهای 1369 تا 1384 بوده است. برای انجام این تحقیق این مدل اقتصادی سنجی خود رگرسیون برداری که یکی از مناسب ترین مدل برای بررسی تاثیر متغیرهای مختلف بر بازدهی بورس اوراق بهادار است استفاده شده است. نتایج حاصل از به کارگیری مدل اقتصادی سنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل تصحیح خطا (VECM)، نشان داد که ارتباط بین تغییرات نرخ تورم و تغییرات بازدهی، بورس اوراق بهادار، مثبت معنادار است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین تغییرات حجم پول و تغییرات تولید ناخالص داخلی با تغییرات بازدهی بورس اوراق بهادار وجود ندارد. به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار تغییرات حجم پول و تغییرات تولید ناخالص داخلی نقشی در تعیین بازدهی ایفا نمی کنند(پهلوان، 1386،صص5-112).
فصل سوم: روش تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوعنهادهای اجتماعی-پایان نامه آماده

روش تحقیق
مقدمه:

 
 
در این فصل در مورد روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، منابع جمع آوری داده ها بحث خواهد شد. پایه هر علم روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود ؛ پس روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است و روش هر تحقیق علمی باید با نوع آن علم و عنوان تحقیق متناسب باشد (خاکی، 1386، ص 201).
پژوهش حاضر در حوزه علوم انسانی ( رشته مدیریت مالی) با عنوان” طراحی مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده های سالهای1389-1380میباشد.
سوالات تحقیق:
این تحقیق دارای یک سوال اصلی و دو سوال فرعی می باشد.
سوال اصلی با عنوان:
مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیشبینی آینده مالی آنها میدهد؟
سوالات فرعی تحقیق نیز عبارتست از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟
آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟
متغیرهای تحقیق:
دو متغیرهای مستقل عبارتند از:
تسهیلات مالی دریافتی: شامل وامها و تسهیلات دریافت شده از بانکها و دیگر منابع میباشد که در تامین مالی شرکتها بکار میرود.
وجوه دریافتنی بابت افزایش سرمایه: شامل وجوه دریافت شده از محل سود هر سهم پس از کسر مالیات، سود انباشته، حق تقدم و صرف سهام به منظور تامین مالی شرکتها میباشد (جهانخانی، 1389).
متغیر وابسته:
متغیر وابسته تحقیق تامین مالی می باشد:
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد.

مدل مفهومی پژوهش:
مدل مفهومی پژوهش از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند، گفت و گو می کند. پدید آوردن چنین مدل مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویاییهای موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد، بهبود بخشیم.
مدل مفهومی:
روش تحقیق:
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای پیرامون، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کر ده اند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی روش های مختلف بشری، از روش های علمی استفاده شود .
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و این امر به اهداف تحقیق، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی تحقیق بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است.
انواع روش تحقیق عمدتا به دو دسته کلی شامل روش تحقیق بر حسب نوع استفاده (تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای) و روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها (تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، تحقیق پیمایشی، تحقیق میدانی، تحقیق کاربردی – نظری و مانند آن) تقسیم می شود. درتحقیق پیمایشی طولی داده ها در طول زمان یا در زمان های مختلف گردآوری می شود تا تغییرات بر حسب زمان بررسی شده و به رابطه متغیر ها در طول زمان پی برده شود .
تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ، روشها ، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند؛ برای مثال، استفاده از معلومات و قوانین زیست شناسی به بشر این امکان را می دهد تا راه های سلامتی و بهداشت خود را جستجو نماید. این نیز مبانی شناختی خود را از قوانین، نظریه ها و نتایج تحقیقات بنیادی می گیرد. ذکر این نکته ضروری است که به نوعی از تحقیقات کاربردی ، تحقیقات توسعه ای می گویند و هدف آن، بررسیهایی است که نشان می دهد چگونه تولید افزایش می یابد یا سازمان تولید گسترش پیدا می کند یا مدلها و روش های جدید تولید کالا و خدمات چیست. بطور کلی هدف این تحقیقات، توسعه و بهبود روشها، ابزار، کالاها یا ساختارهاست و به همین دلیل در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرند .
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء، یا مطلب چگونه است. بعبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی؛ در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیریها و سیاستگذاری ها در قلمرو کار مدیریت ها قرار دارد و کار مدیران جامعه، اعم از مدیران عالی سیاسی یا مدیران رده های پایین، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و شرکت ها، تصمیم گیری است. دانستن وضعیت حیطه مدیریت و تحول متغیرها برای تصمیم گیری امری ضروری است و بدون آگاهی از وضع جامعه، گرایشها، ویژگیها، کیفیت متغیرها و نیز عوامل موثر در حیطه مدیریت نمی توان تصمیم گیری و سیاستگذاری نمود. برای آگاهی از این امور ، تحقیقات توصیفی ضرورت دارد.
درتحقیق پیمایشی طولی، داده ها در طول زمان یا در زمان های مختلف گردآوری می شود تا تغییرات بر حسب زمان بررسی شده و به رابطه بین متغیر ها در طول زمان پی برده . بنابراین، این تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش، از نوع همبستگی و پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) میباشد.
جامعه آماری تحقیق:
هر تحقیقی علمی شامل مجموعه ای از عملیاتی است که بر روی موضوع یا موضوعهای آن که آزمودنیهای تحقیق نام دارد به انجام می رسد. به عبارت دیگر تحقیقات علمی بطور عمومی شامل آزمایش یا تجربه بر روی آزمودنیهای خود می باشد که بر اساس فرضیه های مربوط در مورد آنها انجام داده می شود. بنابراین، نتایج تحقیق در مورد آزمودنیهای آن معتبر است. می توان گفت که جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اجزاء و عوامل مختلف می باشد که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند . تعریف دیگری، جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مندیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم به طوری که حداقل در یک صفت مورد نظر مشترک باشند . مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعهی آماری را مشخص میسازند. جامعهی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای صنعت سیمان بوده (30 شرکت) که دارای شرایط زیر باشند:
جزو شرکتهای صنعت سیمان باشند و به عبارت دیگر جزو شرکتهای مالی، سرمایهگذاری و … نباشند.
به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد.
قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1389 در لیست شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران باشند.
داده های آنها در دسترس باشد.
نماد معاملاتی شرکت در هر سال بیشتر از سه ماه بسته نباشد.
سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
ابزارهای گرداوری داده ها:
به منظور گرداوری


دیدگاهتان را بنویسید