بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین- قسمت ۲۰

۵۲/۳     ۰۲/۱۶     ۵/۱۲     مهارت اجتماعی     جدول شماره ۴- ۱۲ : نتایج تحلیل آماری مولفه های هوش هیجانیدر …

رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها- قسمت ۱۲

۳-۹- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده هاپس از جمع آوری داده هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب …

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۵

در مقابل، اعضای «اتحادیه پان امریکن» که بعدا به «سازمان کشورهایی آمریکایی» تغییر نام داد، یک نظام حقوقی قابل انعطاف را برگزید بهطوری که دولت …

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۴

:در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینهی کامپیوتر و ارتباطات تغییرات عمدهای را در عرصه های مختلف حیات بشری به دنبال داشته است. …

رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت- قسمت ۷

آلپورت از افراد برخوردار از سلامت روان به عنوان انسان بالغ[۱۷] یاد می کند. او جنبه اصلی شخصیت آدمی را مقاصد سنجیده و آگاه، یعنی امیدها …

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۱۷

در ماده‌ی ۵۲۷ مقنن صریحاً به تساوی میزان تأثیر طرفین در برخورد اشاره می‌کند. به طوری که در صورت تساوی در تأثیر، هریک ضامن نصف …