حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۵

در مقابل، اعضای «اتحادیه پان امریکن» که بعدا به «سازمان کشورهایی آمریکایی» تغییر نام داد، یک نظام حقوقی قابل انعطاف را برگزید بهطوری که دولت …

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۴

:در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینهی کامپیوتر و ارتباطات تغییرات عمدهای را در عرصه های مختلف حیات بشری به دنبال داشته است. …

رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت- قسمت ۷

آلپورت از افراد برخوردار از سلامت روان به عنوان انسان بالغ[۱۷] یاد می کند. او جنبه اصلی شخصیت آدمی را مقاصد سنجیده و آگاه، یعنی امیدها …

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۱۷

در ماده‌ی ۵۲۷ مقنن صریحاً به تساوی میزان تأثیر طرفین در برخورد اشاره می‌کند. به طوری که در صورت تساوی در تأثیر، هریک ضامن نصف …

بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه- قسمت ۲۲

همان طور که مشاهده می کنید مقدار ضریب ثابت معادله رگرسیون برابر ۳۲٫۴۵و مقدار سطح معنی داری آزمون برای ضریب ثابت رگرسیون برابر ۰٫۰۰۰ و همچنین …

بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های- قسمت ۱۸

هر تحقیق و پژوهش با یک مسأله آغاز می شود. مسئله تحقیق باعث ایجاد شود سؤالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر …

بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال ۱۳۹۳- قسمت ۴۱

متغیرهای جنسیت و سن به علت اینکه سطح معناداری آزمون t آن کمتر از ۰۵/۰ است دارای تاثیر معناداری بر متغیر احساس بیقدرتی هستند و …

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۸

هر نوع مسئولیتی است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری،در همین معنی (و بلکه …