منابع مقاله درباره سری های زمانی

از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
23
.000
.718**
تایید فرضیه
همان‌طور که در جدول (4-3) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان 95%، مقدار Prob = .000 به دست آمد. از آنجایی که مقدار 0.05 Prob < می‌باشد، لذا شواهد کافی برای تایید فرض صفر وجود ندارد. بنابراین در سطح اطمینان 95% فرض مقابل تایید میگردد. یعنی رابطه‌ی معناداری بینتامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. از آنجای که مقدار این رابطه 718. r= می باشد لذا نوع رابطه مثبت و مستقیم است.
4-3-3- سوال اصلی
سوال اصلی تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
سوال اصلی: مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیشبینی آینده مالی آنها میدهد؟
با توجه به نتایج به دست آمده از دو آزمون فرعی تحقیق در سطح اطمینان 95% می توان گفت که تسهیلات مالی دریافتنی و وجوه حاصل از افزایش سرمایه می تواند برآورد مناسبی از تامین مالی شرکتها در سالهای آتی باشد چرا که با تامین مالی شرکتهای صنعت سیمان رابطه دارند. بنابراین برای برآورد پیش بینی تامین مالی شرکتها در سالهای 1390و 1391 و 1392 با توجه به داده های سالهای 1380 تا 1389 می توان از دو متغیر تسهیلات مالی و وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه جهت پیش بینی استفاده نمود.
با توجه به اینکه جامعه آماری ما از تعداد 23 شرکت تشکیل شده است ما برای تک تک این شرکتها در سالهای مذکور به طور جداگانه پیش بینی انجام خواهیم داد بنابراین با بهره گرفتن از داده های تامین مالی شرکت های سیمانی در سال های 80 تا 89 به پیشبینی تامین مالی همین شرکت ها در سال های 90، 91 و 92 می پردازیم و همچنین داده های واقعی سال 90 را با پیشبینی انجام شده مقایسه کرده تا میزان درستی برآورد کردن مدل مشخص گردد. پیش از انجام این کار به بررسی توصیفی متغیر تامین مالی شرکت های سیمانی در سال های 80 تا 89 می پردازیم. جدول 4-4 مربوط به کمیت های توصیفی تامین مالی شامل میانگین، ماکزیمم، مینیمم و واریانس می باشد.
جدول 4-4: توصیف متغیر تامین مالی
انحراف استاندارد
میانگین
ماکزیمم
مینیمم
نام شرکت
ردیف
1900040
3260700
5790000
682000
فارس و خوزستان
1
1288040
2165400
3930000
502000
سیمان تهران
2
4019540
4311400
12600000
425000
سیمان سپاهان
3
2311970
2114000
8440000
345000
سیمان کردستان
4
2067420
2946900
6140000
717000
سیمان شرق
5
2404890
6238300
8800000
1400000
سیمان سفیدنی ریز
6
1035900
1399800
3180000
374000
سیمان شمال
7
1134730
1835600
3530000
284000
سیمان کرمان
8
1030670
1492600
3580000
76506
سیمان آرتا اردبیل
9
2692390
5452100
9010000
1080000
سیمان صوفیان
10
442521
831000
1560000
318000
سیمان اصفهان
11
2564310
3792700
7060000
764000
سیمان غرب
12
2249250
3110500
6420000
515000
سیمان ارومیه
13
1953760
2784700
5950000
467000
سیمان بجنورد
14
1208800
2048000
3520000
369000
سیمان مازندران
15
3606070
10073000
13600000
2590000
سیمان خزر
16
689272
1069700
2630000
257000
سیمان ایلام
17
2537530
3235700
6690000
297000
سیمان خاش
18
666190
2163400
2950000
1140000
سیمان هگمتان
19
1567470
2592600
4540000
477000
سیمان قائن
20
536383
1061000
1760000
396000
گچ تهران
21
532347
1315100
1880000
438000
ایران گچ
22
140820
104800
374000
-1954
سیمان دورود
23
آزمون برابری میانگین ها و نرمال بودن متغیرها:
حال به مقایسهی میزان تامین مالی شرکت های مختلف در مجموع 10 سال می پردازیم. ابتدا آزمون نرمال بودن متغیر وابسته ی تامین مالی را بررسی میکنیم. با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیر تامین مالی برای هر 23 شرکت تایید می شود. کمترین مقدار معنی داری مربوط به شرکت سیمان کردستان و برابر با 0.16 می باشد که آزمون نرمال بودن را معنی دار نمی کند.
توزیع دادها نرمال است
توزیع دادها نرمال است
H0:
H1 :
H0:
H1 :
آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تامین مالی:
توزیع دادها نرمال نیست
توزیع دادها نرمال نیست

سطح معنی داری
Kolmogorov-Smirnov Z
نام شرکت
ردیف
.979
.471
سیمان فارس و خوزستان
1
.931
.542
سیمان تهران
2
.944
.528
سیمان سپاهان
3
.160
1.123
سیمان کردستان
4
.859
.604
سیمان شرق
5
.814
.636
سیمان سفیدنی ریز
6
.407
.890
سیمان شمال
7
.952
.517
سیمان کرمان
8
.998
.397
سیمان آرتا اردبیل
9

.952
.518
سیمان صوفیان
10
.802
.644
سیمان اصفهان
11
.692
.711
سیمان غرب
12
.860
.603
سیمان ارومیه
13
.715
.698
سیمان بجنورد
14
.921
.552
سیمان مازندران
15
.277
.993
سیمان خزر
16
.746
.679
سیمان ایلام
17
.848
.612
سیمان خاش
18
.852
.609
سیمان هگمتان
19
.949
.521
سیمان قائن
20
.893
.577
گچ تهران
21
.430
.874
ایران گچ
22

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

.441
.866
سیمان دورود
23
پیش بینی تامین مالی شرکتها:
اینک به پیش بینی تامین مالی شرکت های مختلف برای سال های 90،91 و 92 با بهره گرفتن از سری زمانی می پردازیم. سری های زمانی یکی از شاخه های آمار و احتمال است که در سایر رشته های علوم مانند ژئوفیزیک، اقتصاد، مهندسی ارتباطات، هواشناسی و … کاربرد فراوانی دارد؛ دامنه کاربردهای سری های زمانی روز به روز گسترده تر می شود و نیاز دانش پژوهان در این زمینه افزون تر می گردد.
« یک سری زمانی مجموعه مشاهداتی است که بر حسب زمان مرتب شده باشند.»
تجزیه و تحلیل سری های زمانی بطور نظری و عملی از زمان شروع کار اصلی جورج.ای.پی. باکس و ام.جنکینس در سال 1970 ( تحت عنوان تجزیه و تحلیل سری های زمانی، پیش بینی و کنترل ) به سرعت توسعه پیدا نمود. داده هایی که ازمشاهدات یک پدیده در طول زمان بدست می آیند بسیار متداول هستند، در کسب و کار و اقتصاد، در هواشناسی، در کشاورزی، در علوم بیولوژیکی فهرست زمینه هایی که در آن سری زمانی مشاهده شده و تجزیه و تحلیل می شود بی پایان است. هر چند توصیف رفتار یک سری زمانی از لحاظ تغییرات موضعی و دراز مدت در آن یا مطالعه وابستگی های موجود بین عناصر سری از بررسی های متداولی است که روی سری های زمانی انجام می شود اما می توان گفت مهم ترین هدف از تحلیل سری زمانی پیش بینی مقادیر آینده آن است.
مدل های مختلفی برای یک سری زمانی وجود دارد. مدل مورد استفاده ما در این پایان نامه ARMA(p,q) می باشد. این مدل به صورت زیر میباشد:
که در آن مقادیرها و ها ضرایب سری زمانی را تشکیل می دهند. در حالتی که تمامی ها برابر با صفر باشند با یک مدل AR(q) و زمانی که تمامی ها صفر شوند با یک مدل MA(p) روبه رو هستیم.
با توجه به اینکه نتایج تمامی شرکتها و نمودارهای مربوط به آن بسیار زیاد است در اینجا فقط یک مورد از شرکتها به همراه اطالاعات کامل از نوع مدل ، ضرایب و مقادیر پیش بینی ذکر خواهد شد که ما شرکت سیمان فارس و خوزستان را انتخاب نموده ایم.
ARMA Model:

 
 
X(t) = Z(t) + .9998 Z(t-1)
WN Variance = .153744E+13
MA Coefficients
) .999832(
Standard Error of MA Coefficients
) .005801(
(Residual SS)/N = .153744E+13
AICC = .317101E+03
BIC = .312348E+03
-2Log(Likelihood) = .311386E+03
Accuracy parameter = .100000E-08

Approximate 95 Percent

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *