گروه درمانی شناختی- رفتاری و سبک های مقابله با استرس

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} زمانزاده، مریم. (1392). مقایسه رابطه هوش معنوی و باورهای فراشناختی با بهزیستی روانشناختی پرستاران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.زند، لادن؛ غلامی، فروغ؛ عادلخانی، زهرا و محمدی، لیلا. (1386). تاثیر گروه درمانی انگیزشی بر اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد. فصلنامه

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و سبک های مقابله با استرس

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بهادری، مهرناز. (1393). اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر نگرش ناکارآمدی و استرس ادراک شده بیماران ام اس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.بیگدلی، غلامرضا. (1390). رابطه استرس و تاب آوری با وسوسه مصرف مواد افراد مبتلا به سوء مصرف مواد شهر اهواز.

طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای مقابلهای ناسازگار

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} تداوم طرحواره به هر چیزی اشاره دارد که بیمار انجام میدهد (درونی یا رفتاری) تا وضعیت فعلی طرحواره را حفظ کند. تداوم طرحواره، تمام افکار، احساسها و رفتارهایی را در بر میگیرد که بهجای بهبود طرحواره، در نهایت باعث تقویت آن میشود. طرحوارهها توسط سه سازوکار اولیه

نظریه یادگیری اجتماعی و مهارت های مقابله ای

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important}نتایج تحقیقات نشان می دهد که الگوی کناره گیری و عدم دسترسی عامل خطر عمده ای برای ایجاد علائم افسردگی و اضطراب دارد. به نظر می رسد که اضطراب مادران بر سبک والدگری آنها تاثیر می گذارد، و بدین طریق موجب الگوی عدم دسترس پذیری و کناره

شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 5- اجرای پرسشنامه ها بصورت هم زمان در مورد والدین نمونه های تحقیق .6– بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی های اضطرابی و جستجو در مدارس منطقه های مشابه در شهر مشهد و انتخاب آزمودنی های مشابه به لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی و

تعلیم و تربیت عمومی و دانشگاههای ایران

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} سن یکی از ویژگیهای شخصی در مدیریت است. سنین 35- 19 سالگی را سن جوانی مینامند که این دوره سنی با محموعهای از ویژگیهای ابتکار، شجاعت، خوشبینی و تخیل همراه است. سنین 50 – 35 را سنین میانسالی و 50 سال به بالا را کهنسالی

آموزش مهارت های زندگی و مقابله با تنیدگی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} به نظر می رسد که مراقبت از این کودکان، حضور دائمی و پا به پای مادران در هنگام مراجعه به کانون، مسافت های طولانی برای مراجعه و با توجه به اینکه هزینه سرویس رفت و آ مدهای این کودکان گران بوده و بیشتر به صورت انفرادی بوده،

سازگاری اجتماعی مادران و آموزش مهارت های زندگی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} شجمن و همکاران (2005) در پژوهشی تاثیر آموزش مهارت های زندگی را بر ارتقاء عزت نفس و ادراک معلمان از محیط کار را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که این آموزش ها منجر به بهبود ادراک از محیط کار و ارتقاء میزان عزت نفس معلمان

آموزش مهارت های زندگی و مهارت های مقابله ای

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در مهارت های زندگی هدف نهایی آموزش، تغییر رفتارهای مشکل ساز و ایجاد رفتارهای جدید و سازگارانه است. برای رسیدن به هر یک از این سطوح تغییر، از شیوه ی آموزشی خاصی استفاده می شود. برای مثال شیوه ی سخنرانی، برای ایجاد تغییر در دانش و گاهی