0 Comments

منابع مقاله درمورد مدیریت مشارکتی

در سازمان ها یک کارمند بایستی با افراد همکاری کند حتی اگر به آنها اعتماد نداشته باشد.اطمینان: اومان «اظهار می کند که بین دو مفهوم اطمینان و اعتماد تمایز وجود دارد او بیان می کند گرچه این دو مفهوم به انتظاراتی اشاره دارد که ممکن است به نا امیدی و یأس هدایت شود به این […]

0 Comments

منابع مقاله درمورد رفتار سازمانی

در بر می‌گیرد و به همین علت چارچوب وی در مجموع نظریات نظریه پردازان سیستم حقوقی چارچوبی کاملاً جامع است. این الگو مورد استفاده تعدادی از محققان در تحقیقات سازمانی قرار گرفته است (اسکات، ترجمه بهرنگی، 1380، ص 105-100).دیدگاه نظریه پرداز نظریه مفاهیم اساسی سیستم حقیقی التون مایو روابط انسانی گروه‌های غیررسمی چستر بارنارد همکاری […]

0 Comments

منابع مقاله درمورد مدیریت مشارکتی

ی و عملیاتی متغیرهای پژوهش1ـ8ـ1متغیر وابستهاعتماداعتماد، به میزان آسیبپذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته میشود. برای سنجش اعتماد از طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه یو و کاناواتاناچایی(2002) استفاده شده است و سوالات 29 تا 40 پرسشنامه […]

0 Comments

دانلود مقاله با موضوع استانداردهای حسابداری

کمیته‌های مرتبط با قانون‌گذاری و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری، تعریف واحدی را برای ویژگی «مربوط‌بودن» اطلاعات ارائه نموده‌اند و همگی بر سودمندی و اثرگذاری این ویژگی برای ایجاد تغییر در تصمیم از طریق کمک به استفاده‌کنندگان برای انجام پیش‌بینی‌هایی در مورد نتایج رویه‌های گذشته، حال و آینده یا به منظور تأیید یا تصحیح انتظارات قبلی آنها […]

0 Comments

پایان نامه مدیریت در مورد : کیفیت زندگی کاری

………………………………..11-1- مقدمه 21-2- تعریف و بیان موضوع تحقیق 21-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 41-4- اهداف تحقیق 51-4-1- هدف اصلی 51-4-2- اهداف فرعی 51-5- سؤالات تحقیق 61-5-1- سؤالات اصلی 61-5-2- سؤالات فرعی 61-6- فرضیه های تحقیق 61-6-1- فرضیه اصلی 71-6-2- فرضیه فرعی 71-7- استفاده کنندگان از تحقیق 71-8- قلمرو تحقیق 71-8-1- قلمرو زمانی تحقیق 71-8-2- قلمرو […]

0 Comments

دانلود مقاله با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده

زندگی درآمده است. وجود تورم می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای تولید و برخی اتفاقات اقتصادی دیگر شود، اما زمانی‌که تورم افزایش یافته و به نرخ‌های دو رقمی نزدیک شود می‌تواند موجب کاهش ارزش واحد پولی کشور درکوتاه مدت گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. در این شرایط اختلاف محسوسی […]

0 Comments

منابع مقاله درمورد مهارتهای مدیران

روبرو شد. (کاتز، پیشگفتار توتونچیان، 1370، ص 95) در فعالیت دیگری ریچارد اسکات به سال 1981، ضمن انتشار کتابی با عنوان سازمانها سیستمهای حقوقی، حقیقی و باز، مفاهیم و نظریه‌هایی که درباره سازمان و مدیریت در قرن اخیر ارائه شده است را در قالب سه دیدگاه مذکور، دسته‌بندی و به مانند ظرفی در بر گیرنده […]

0 Comments

منابع مقاله درمورد مدیریت آموزشی-خرید پایان نامه

تعریف نظری: «منظور از مهارت مبتنی بر درک کلی در اینجا قدرت تلقی مؤسسه بصورت یک واحد کلی است. یعنی اینکه مدیر تشخیص دهد چگونه هر یک از وظایف مختلف سازمان به دیگری وابسته است و تغییر در هر یک از قسمتها، الزاماً قسمتهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.» (کاتز، ترجمه توتونچیان، 1370، […]

0 Comments

منابع مقاله درمورد رهبری خدمتگزار

…………………………….. 152ـ1ـ4مفاهیم مشابه با اعتماد ……………………………………………………………………………. 172ـ1ـ5 اعتماد سازی…………………………………………………………………………………. 182ـ1ـ6شیوه های تقویت اعتماد سازی ……………………………………………………………………… 182ـ1ـ7ابعاد اعتماد ………………………………………………………………………………………….. 202ـ1ـ7ـ1 اعتماد مبتنی بر شناخت………………………………………………………………………. 202ـ1ـ7ـ2 اعتماد مبتنی بر تاثیر…………………………………………………………………………… 212ـ1ـ7ـ3 گرایش به اعتماد …………………………………………………………………………………. 212ـ1ـ8پیامد های کمبود اعتماد ………………………………………………………………… 22بخش دوم …………………………………………………………………………………………………………………… 242ـ2 مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………………… 242ـ2ـ1 نظریه دموکراسی ………………………………………………………………………….. 252ـ2ـ2نظریه نگرش انسانی…………………………………………………………………… 252ـ2ـ3 دیدگاه ایدئولوژیکی ………………………………………………………………………………………. […]

0 Comments

منابع مقاله درباره سری های زمانی

از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران23.000.718**تایید فرضیههمان‌طور که در جدول (4-3) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان 95%، مقدار Prob = .000 به دست آمد. از آنجایی که مقدار 0.05 Prob < می‌باشد، لذا شواهد کافی برای تایید فرض صفر وجود ندارد. بنابراین در سطح […]