منابع مقاله درمورد رهبری خدمتگزار

…………………………….. 15
2ـ1ـ4مفاهیم مشابه با اعتماد ……………………………………………………………………………. 17
2ـ1ـ5 اعتماد سازی…………………………………………………………………………………. 18
2ـ1ـ6شیوه های تقویت اعتماد سازی ……………………………………………………………………… 18
2ـ1ـ7ابعاد اعتماد ………………………………………………………………………………………….. 20
2ـ1ـ7ـ1 اعتماد مبتنی بر شناخت………………………………………………………………………. 20
2ـ1ـ7ـ2 اعتماد مبتنی بر تاثیر…………………………………………………………………………… 21
2ـ1ـ7ـ3 گرایش به اعتماد …………………………………………………………………………………. 21
2ـ1ـ8پیامد های کمبود اعتماد ………………………………………………………………… 22
بخش دوم …………………………………………………………………………………………………………………… 24
2ـ2 مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………………… 24
2ـ2ـ1 نظریه دموکراسی ………………………………………………………………………….. 25
2ـ2ـ2نظریه نگرش انسانی…………………………………………………………………… 25
2ـ2ـ3 دیدگاه ایدئولوژیکی ………………………………………………………………………………………. .25
2ـ2ـ4 ابزار مدیریتی …………………………………………………………………………………….. 26
عنوان صفحه
2ـ2ـ5 مفهوم مشارکت ………………………………………………………………………………………. 27
2ـ2ـ6 تعریف مشارکت . ………………………………………………………………………………………………… 27
2ـ2ـ7 پیش نیاز مشارکت……………………………………………………………………………………….. 28
2ـ2ـ8مفهوم مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………………… 29
2ـ2ـ9تعریف مدیریت مشارکتی …………………………………………………………………………… 29
2ـ2ـ10فلسفه مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………….. 30

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش سوم ……………………………………………………………………………………………………. 31
2ـ3رهبری خدمتگزار………… …………………………………………………………………………. 31
2ـ3ـ1تعریف رهبری……….. . …………………………………………………………………….. 31
2ـ3ـ2تعریف رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. 32
2ـ3ـ3 تعریف مفهومی ………………………………………………………………………………. 34
2ـ3ـ4 مولفه های رهبری خدمتگزار …………………………………………………………………. 34
2-3-4-1خدمت رسانی …………………………………………………………………………… 35
2-3-4- 2تواضع و فروتنی ………………………………………………………………………. 35
2-3-4-3 قابلیت اعتماد …………………………………………………………………………… 35
2-3-4-4مهرورزی ………………………………………………………………………………………. 36
2ـ3ـ5ویژگی رهبران خدمتگزار ………………………………………………………………………….. 36
2ـ3ـ6ویژگی عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………. 36 2ـ3ـ7اهمیت رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………………………..37
عنوان صفحه
2ـ3ـ8 مزایای رهبر خدمتگزار ………………………………………………………………………………. 38
2ـ3ـ9 تئوری رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. 39
2ـ3ـ10 تئوری رهبری خدمتگزار پترسون ………………………………………………………………. 43
بخش چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………. 47
2ـ4پیشینه تحقیق………… …………………………………………………………………………….. ……………47
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3ـ1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 55
3ـ2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 55
3ـ3 جامعه آماریو نمونه……………………………………………………………………………………………………. 55
3ـ4روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………. 57
3ـ5ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………. 57
3ـ6روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………… 60
3ـ6ـ1اعتبار (روایی)……………………………………………………………………………………………… 60
3ـ6ـ2اعتماد (پایایی)…………………………………………………………………………………………… 60
3ـ7روشهای آماری تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………….. 61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 63
4ـ2 توصیف پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. 64
4ـ2ـ1 توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………….. 65
عنوان صفحه
4ـ2ـ2 توصیف پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت………………………………………………………………..66
4ـ2ـ3 توصیف پاسخ دهندگان از نظر سمت شغلی…………………………………………………………. 67
4ـ3 توصیف متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………. 68
4ـ3ـ1 توصیف متغییر مشارکت انفرادی…………………………………………………………………….. 68
4ـ3ـ2 توصیفمتغییر مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………. 69
4ـ3ـ3توصیف متغییر مشارکت اقتصادی /استراتژیک ……………………………………………….. 70
4ـ3ـ4توصیف متغییر مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………………… 71
4ـ3ـ5توصیف متغییر اعتماد ……………………………………………………………………………………….. 72
4ـ3ـ6توصیف متغییر رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. 73
4ـ4 آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………….. 74
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5ـ1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 83
5ـ2 نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. 84
5ـ3نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………. 85
5-3-1آزمون فرضیه 1 ……………………………………………………………………………………….. 85
5-3-2آزمون فرضیه 2 ………………………………………………………………………………………….. 86
5-3-3آزمون فرضیه 3 ……………………………………………………………………………………………. 86
5-3-4آزمون فرضیه 4 ……………………………………………………………………………………….. 87
5ـ5پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….. 88
عنوان صفحه
5ـ5ـ1 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………. 88
5ـ5ـ2 پیشنهادات به محققین آتی…………………………………………………………………………. 89
5ـ6 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 90
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………….. 91
پیوست ها…………………………………………….

………………………………………………………………. 95
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-2. نکات کلیدی در دیدگاه های فلسفی مشارکت……………………………………… 26
جدول 3-1. طبقه بندی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بر اساس سطوح شغلی ……. 56
جدول 3-2. سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک انواع و ابعاد آنها………………. 59
جدول 3-5. ضرایب آلفای کرنباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرها براساس پرسشنامه های آزمایشی 61
جدول 4-1. آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف…………………………………………………………………………… 64

 
 
جدول 4-2. توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………….. 65
جدول 4-3.توصیفپاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت ……………………………………………………… 66
جدول 4-4. توصیفپاسخ دهندگان از نظر سمت……………………………………………………………………. 67
جدول 4-5. توصیف متغییر مشارکت انفرادی …………………………………………………………………… 68
جدول 4-6 .توصیف متغییر مشارکت اجتماعی …………………………………………………………….. 69
جدول 4-7. توصیف متغییر مشارکت اقتصادی/استراتژیک ……………………………………………….. 70
جدول 4-8.توصیف متغییر مدیریت مشارکتی……………………………………………….. 71
جدول 4-9. توصیف متغییر اعتماد …………………………………………………………………. 72
جدول 4-10.توصیف متغییر رهبری خدمتگزار ………………………………………………………………. 73
جدول 4-11. ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکتی و اعتماد ……………………………………. 74
جدول 4-12آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکتی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد……………….. 75
جدول 4-13. ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت انفرادی و اعتماد ………………………. 76
جدول 4-14.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت انفرادی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. ……. 77
جدول 4-15ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اجتماعی و اعتماد.. ………………………………. 78
جدول 4-16.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. ……. 79
عنوان صفحه
جدول 4-17.ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد ………………. 80

جدول 4-18آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اقتصادی/استراتژیک و رهبری خدمتگزاربا اعتماد 81
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه
شکل1-1. مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………….. 7
شکل 2-1.فرایند اعتماد درون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *