کشورهای درحال توسعه و پرداخت حق بیمه

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعهی کمتری یافتهاند و مقامات دولتی مایلند سطح زندگی مردم از طریق شرکتهای تعاونی بالا رود. غالباً، بیشتر توجه معطوف به قانونگذاری و اقدامات اداری است و معمولاً توجه کافی به امر آموزش نمی شود اما نباید فراموش کرد

سازمان بین المللی کار و برنامه چهارم توسعه

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بندیکم: نحوه برنامهریزی در زمینههای مختلف الف) توسعه اقتصادی هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می آید یکی از مهمترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می نماید توسعه اقتصادی آن کشورها می باشد. به همین علت

اختیارات هیأت مدیره و شرکتهای تعاونی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 4) تصویب برنامه و بودجه سالانه که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می شود.5) رسیدگی و اتخاذتصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأتمدیره پس از اظهارنظر هیأت بازرسی6) رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسینکتهای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که، تعداد

شرکتهای تعاونی و صنایع و معادن

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 3)ارائه کمکها و خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، حسابرسی، تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، آمار و اطلاعات4)شرکت در مجامع بینالمللی و شوراهای پول و اعتبار، اقتصاد و صنایع و مجامع عمومی بانکها، کمیسیون مربوط به صادرات و واردات و سایر مجامعبا تشکیل وزارت تعاون، سازمان مرکزی تعاون

مجمع عمومی فوق العاده و رسیدگی به شکایات

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2) رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد سود و زیان، بودجهی پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی 3) رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط4) تذکر کتبی تخلفات

اختیارات هیأت مدیره و مدیران و کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 4)انجام اقدامات مربوط به ثبت تغییرات تعاونی: پس از برگزاری مجمع عمومی مدارک و صورتجلسه مربوط به تصمیمات آن مجمع از طرف رئیس مجمع به هیأت مدیره تحویل میشود. این مدارک به انضمام صورتجلسه تصمیمات هیأت مدیره در مورد تقسیم مسئولیت اعضا، انتخاب رئیس، نایب

مدیریت و رهبری و شرکتهای تعاونی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1-تصویب مجمع عمومی فوقالعاده2-کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر در صورتی که ظرف مدت 3ماه تعداد اعضا به حدنصاب مقرر نرسیده باشد.3-انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه تعاونی در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی فوقالعاده مدت را تمدید نکرده

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 8)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت9)اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه ها و اتاق های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در این قانوندر مورد بند اول این ماده،

مجمع عمومی عادی و شرکتهای تعاونی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بر اساس قسمت اخیر ماده 30 قانون بخش تعاون، سهم ،مبین میزان رأی اعضا در مجامع عمومی نیست. زیرا در شرکت تعاونی هر عضو، صرف نظراز میزان سهم او فقط دارای یک رأی خواهد بود. اما از طرفی به موجب ماده 46 نمونه اساسنامه شرکتهای

قانون برنامه چهارم توسعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} "مطلب قابل طرح در مورد مهلت های 15 روزه که در بالا ذکر شد این است که، به نظر میرسد، قانونگذار مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده و وی میتواند در مهلت های مقرر به هیأت مدیره مراجعه و