پایان نامه با واژگان کلیدی حداکثر قدرت

بالایی کتف بر اساس زاویه میان خط مهره دوم پشتی تا پنجم کمری و خار کتف محاسبه می‌شد (Yano et al, 2010) (شکل 3-12). در حالتیکه دست در کنار بدن بود ابداکشن صفر درجه شانه در نظر گرفته می‌شد. به‌منظور جلوگیری از حرکت جانبی سر و تنه در حین انجام آزمون‌ها از آزمودنی خواسته‌شده بود تا به هدف مشخص‌شده در راستای دید او در فاصله 2 متری نگاه کند. از یک فرد کمکی جهت تائید پوزیشن مناسب و صحیح شروع و ادامه حرکت صحیح ابداکشن استفاده شده بود. این فرد در پشت سر آزمودنی بافاصله قرار میگرفت و حرکت را تائید میکرد. ریتم اسکاپولوهومرال از تقسیم کردن ابداکشن گلنوهومرال بر چرخش بالایی کتف محاسبه میشد (Struyf et al, 2010). ریتم اسکاپولوهومرال از ابداکشن صفر تا 45، صفر تا 90، صفر تا 135 درجه ابداکشن شانه محاسبه میشد. به‌منظور تصادفی بودن آزمون‌های مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال، تعداد 8 فلش کارت تهیه شده بود. در مرحله اول آزمودنی یکی از فلش کارت‌های مربوط به دست برتر و غیر برتر را به‌صورت تصادفی انتخاب می‌کرد سپس آزمون‌های ابداکشن در پوزیشنها و وضعیت‌های مختلف آن دست را انتخاب می‌کرد (3 وضعیت ابداکشن (زوایای 45،90 و 135) × 2 وضعیت دست (برتر و غیر برتر) × 2 شرایط با و بدون اعمال بار خارجی). آزمودنی هر حرکت را دو بار با دست برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار به‌صورت تصادفی انجام میداد و میانگین دو حرکت جهت تجزیه‌وتحلیل استفاده می‌شد.

شکل 3-12: روش اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن
3-5-2-5-2 روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با استفاده از اینکلینومتر
از یک اینکلینومتر برای اندازهگیری ابداکشن شانه و اینکلینومتر دیگر برای اندازهگیری چرخش بالایی کتف استفاده شد. از آزمودنی در حالت ایستاده خواسته می‌شد تا اکستنشن کامل آرنج، وضعیت خنثی مچ را انجام دهند. اینکلینومتر اول به‌طور عمودی دقیقاً زیر سر متحرک دلتوئید با استفاده از یک نوار متصل به بازو شده بود از این اینکلینومتر برای تعیین مقدار ابداکشن گلنوهومرال استفاده می‌شد (Struyf et al, 2010). درجه‌ی چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر دوم که بر روی لبه بالایی کتف (خار کتف) قرارگرفته ‌بود، اندازهگیری می‌شد (Struyf et al, 2010). از آزمودنی خواسته می‌شد تا به‌طور فعال ابداکشن بازوی برتر یا غیر برتر را در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجی (به‌صورت تصادفی) را در سطح اسکاپشن انجام دهد و در 45، 90 و 135 درجه نگه دارد) (شکل 3-13). از آزمودنی خواسته شده بود هر 45 درجه حرکت را در 1 ثانیه انجام دهد، این کار با مترونوم تنظیم شده بود. در وضعیتی که دست‌ها در کنار بدن بود پوزیشن استراحت کتف (میزان چرخش بالایی/ پایینی) اندازهگیری می‌شد. همانند تکنیک عکس گرفتن، به‌منظور جلوگیری از حرکت جانبی سر و تنه در حین انجام آزمون‌ها از آزمودنی خواسته‌شده بود تا به هدف مشخص‌شده در راستای دید او در فاصله 2 متری نگاه کند. از یک فرد کمکی جهت تائید پوزیشن مناسب و صحیح شروع و ادامه حرکت صحیح ابداکشن استفاده شده بود. این فرد در پشت سر آزمودنی بافاصله قرار میگرفت و حرکت را تائید میکرد. ریتم اسکاپولوهومرال همانند تکنیک عکس گرفتن از تقسیم کردن ابداکشن شانه بر چرخش بالایی کتف محاسبه میشد (Struyf et al, 2010). ریتم اسکاپولوهومرال از ابداکشن صفر تا 45، صفر تا 90، صفر تا 135، 45 تا 90 و 90 تا 135 درجه ابداکشن شانه محاسبه میشد. همانند تکنیک عکس گرفتن به‌منظور تصادفی بودن آزمون‌های مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال، در مرحله اول آزمودنی یکی از فلش کارت‌های مربوط به دست برتر و غیر برتر را به‌صورت تصادفی انتخاب می‌کرد سپس آزمون‌های ابداکشن در پوزیشنها و وضعیت‌های مختلف آن دست را انتخاب می‌کرد (3 وضعیت ابداکشن (زوایای 45،90 و 135) × 2 وضعیت دست (برتر و غیر برتر) × 2 شرایط با و بدون اعمال بار خارجی). آزمودنی هر حرکت را دو بار با دست برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار به‌صورت تصادفی انجام میداد و میانگین دو حرکت جهت تجزیه‌وتحلیل استفاده می‌شد.

شکل 3-13: روش اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر
3-5-4 روش آماری
جهت تجزبه و تحلیل دادهها در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
3-5-4-1 آمار توصیفی
از آمار توصیفی برای تعیین میانگین و انحراف استاندارد دادهها و رسم آن‌ها در قالب جداول و نمودارها استفاده شد.
3-5-4-2 آمار استنباطی
برای آزمون فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی شامل آزمون‌های کالموگراف- اسمیرنف و شیپیرو ویلک برای تعیین نرمال بودن دادهها، برای مقایسه اطلاعات EMG و ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن شانه در دست برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجی بین چهار گروه از آزمون‌های ANOVA با اندازه‌گیری مکرر چهار راهه و پنج راهه در سطح (05/ 0 p) استفاده شد.

فصل چهارم:
نتایج

4-1 مقدمه
در روند هر تحقیق، محقق پس از انجام مطالعات مقدماتی در پی آن است که با انجام آزمایشهای لازم و با استفاده از اطلاعات و دادههای جمعآوری شده به تائید یا عدم‌تأیید فرضیهها دست یابد. همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد، در این تحقیق سعی به بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی (الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی) منتخبی از عضلات کمربند شانهای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنا
ن
هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن میباشد. متغیرهای مستقل در این تحقیق رشته ورزشی (هندبال، تنیس، شنا، غیر ورزشکار)، بار خارجی، دست برتر و غیر برتر و متغیرهای وابسته الگوی فراخوانی عضلات، سطح فعالیت عضلات، نسبت هم انقباضی عضلات و ریتم اسکاپولوهومرال میباشند.
به‌طورکلی در این فصل ما قصد بررسی و دادههای جمع‌آوری‌شده را داریم، لذا جهت انجام این امر از آمار توصیفی، برای تعیین میانگین و انحراف استاندارد دادهها و رسم آن‌ها در قالب جداول و نمودارها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیههای تحقیق استفاده‌شده است.
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 اطلاعات و ویژگی‌های دموگرافیک آزمودنیهای تحقیق
در جدول 4-1 اطلاعاتی در مورد سن، قد، جرم، شاخص توده بدنی، تعداد جلسات تمرین در هفته و سابقه حضور در لیگ برتر در گروه‌های مختلف تحقیق آورده شده است.

جدول 4-1: ویژگی‌های دموگرافیک گروه‌های مختلف تحقیق (میانگین± انحراف استاندارد)
متغیر
شنا
هندبال
تنیس
غیر ورزشکار
سن (سال)
5/1±9/19
5/2±6/22
1/2±8/21
5/2±5/22
قد (سانتیمتر)
3/3 ±3/181
7/4 ±3/183
2/4 ±7/182
2/3±6/178
جرم (کیلوگرم)
8/3± 5/78
1/3± 5/81
9/3± 4/80
3/2±1/83
شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)
72/0± 5/21
51/0± 2/22
62/0± 04/22
64/0± 7/22
تعداد جلسات تمرین در هفته
91/0± 8/4
* 6
56/0± 1/4

**سابقه حضور در لیگ برتر (سال)
73/0± 1/4
082/0± 3/4
8/0± 7/3

* چون هندبالیست‌ها به‌صورت تیمی تمرین می‌کردند تمامی آن‌ها 6 جلسه تمرین در هفته (به‌اضافه مسابقه) را گزارش کردند.
** شناگران و بازیکنان تنیس، سابقه شرکت مستمر در مسابقات قهرمانی کشور در نظر گرفته‌شده بود.
4-2-2 اطلاعات مربوط به حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها در گروه‌های مختلف تحقیق
همچنان که در فصل سوم توضیح داده شد برای تعیین مقدار بار خارجی در هر گروه، آزمون مربوط به حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها توسط دینامومتر دستی گرفته شد (Kendall et al, 2005) و مقدار 25 درصد حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها در هر گروه به‌عنوان مقدار بار خارجی در نظر گرفته شد. نتایج مربوط به حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورهای دست برتر و غیر برتر (میانگین± انحراف استاندارد) در گروه‌های مختلف تحقیق در جدول 4-2 آورده شده است.
جدول 4-2: حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها (برحسب کیلوگرم) در گروه‌های مختلف تحقیق

دست
شنا
هندبال
تنیس
غیر ورزشکار
حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها
برتر
غیر برتر
2/3 ±2/14
1/3 ±08/14
07/3 ±1/14
1/3 ±05/14
03/3 ±2/14
13/3 ±01/14
6/3 ±6/10
3/3 ±1/10

با توجه به مقدار حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها در گروه‌های مختلف تحقیق و مقدار 25 درصد از حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها برای تعیین مقدار بار خارجی، مقدار بار خارجی به طور متوسط برای گروه‌های ورزشکار (شنا، تنیس، هندبال) 5/3 کیلوگرم و برای افراد غیر ورزشکار 5/2 کیلوگرم در نظر گرفته شد.
4-2-3 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
همچنانکه در فصل سوم اشاره شد برای اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف جهت محاسبه ریتم اسکاپولوهومرال، از دو روش (استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن) استفاده شد (دلیل استفاده از این دو روش در فصل سوم توضیح داده‌شده است). در این بخش اطلاعات توصیفی (میانگین± انحراف استاندارد) دو روش ارائه می‌گردد.
4-2-3-1 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر
اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف (میانگین± انحراف استاندارد) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر در گروه‌های مختلف تحقیق در جدول 4-3 آورده شده است. علامت منفی دلالت بر چرخش پایینی کتف میکند.
4-3: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری
گروه
شانه
پوزیشن استراحت
45 درجه
90 درجه
135 درجه
شنا
برتر
غیر برتر
3/1 ±9/2-
3/1 ±5/2-
7/2 ±7/5
2/3 ±4/4
2/3 ±3/13
8/2 ±7/13
8/3 ±7/29
8/3 ±3/28
هندبال
برتر
غیر برتر
5/1 ±9/3-
1/1 ±8/2-
7/2 ±3/7
8/1 ±5/3
7/2 ±17
8/2 ±1/13
7/3 ±1/35
1/3 ±3/28
تنیس
برتر
غیر برتر
7/1 ±3/3-
07/1 ±6/2-
3/2 ±4/4
8/2 ±8/3
2/3 ±1/13
02/3 ±5/13
7/3 ±1/29
1/4 ±1/28
غیر ورزشکار
برتر
غیر برتر
2/1 ±9/2-
03/1 ±8/2-
2/1 ±8/3
2/1 ±9/2
6/2 ±2/11
7/2 ±8/9
5/3 ±9/27
8/3 ±26

4-2-3-2 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر
در جدول 4-4 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف (میانگین± انحراف استاندارد) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری انجام‌شده توسط اینکلینومتر در گروه‌های مختلف تحقیق آورده شده است. علامت منفی دلالت بر چرخش پایینی کتف میکند.
جدول 4-4: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری
گروه
شانه
پوزیشن استراحت
45 درجه< br />90 درجه
135 درجه
شنا
برتر
غیر برتر
96/0 ±6/2-
84/0 ±5/2-
1/3 ± 6
1/3 ±2/4
4/3 ±9/15
4/2 ±2/13
2/3 ±5/30
5/3 ±5/29
هندبال
برتر
غیر برتر
5/1 ±7/3-
9/1 ±1/3-
1/2 ±9/6
6/1 ±8/3
2/4 ±2/20
1/4 ±8/14
3/3 ±1/35
7/2 ±1/29
تنیس
برتر
غیر برتر
15/1 ±3-
96/0 ±6/2-
4/2 ±8/5
6/2 ±6/3
6/3 ±1/16
4/2 ±2/14
4/2 ±8/30
8/3 ±3/29
غیر ورزشکار
برتر
غیر برتر
07/1 ±4/2-
7/1 ±1/2-
8/1 ±8/3
2/1 ±8/2
2/3 ±3/12
9/2 ±5/12
4/4 ±4/26
3/5 ±1/27

4-2-3-3 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر
در جدول 4-5 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال (میانگین± انحراف استاندارد) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *