No category

منابع پایان نامه درباره زیست شناسی، ادبیات فارسی، توزیع فراوانی، تحلیل اطلاعات

۲/۰ – – – بین ۲/۰ تا ۳/۰ – – ۱ ( ۶۴/۱% ) بیشتر از ۳/۰ – ۳۵ (۳۸/۵۷ %) ۲۵ (۹۸/۴۰ %) تحلیل آزمون ادبیات فارسی بر اساس دادههای خام و کدگذاری شده نشان داد که آزمون مذکور،... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، توزیع فراوانی، اندازه گیری، استاندارد

پذیری مطلق ۵۳/۰ نتایج مطالعهی G ارائه شده در جدول ۴-۱۶ نشان میدهد، هر دو واریانس خطای نسبی و مطلق در مجموع، ۸۷/۶۰% از واریانس کل را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، ضرایب تعمیمپذیری به... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره استاندارد، تعمیم پذیری، اندازه گیری، دانش آموزان

۴-۱۱ ظاهر شدهاند که عبارتند از: دانش آموزان، تعاملات مصححان با سوالات و دانشآموزان. رویهی دانش آموزان با ۵/۷۸ درصد، بزرگترین بخش آن را تشکیل میدهد. تعامل مصححان با سوالات با سهم ۴/۱۵... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره استاندارد، تعمیم پذیری، ادبیات فارسی، اندازه گیری

تحلیل و ۵/۱۲% سوالات به سطح کاربستن اختصاص یافته است. آیا سوالات امتحاناتنهایی، تمام فصلهای کتاب را به طور منطقی تحت پوشش قرار داده است؟ برای پاسخگویی به این سوال میبایست، تعداد و... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، زیست شناسی، روایی محتوا، توزیع فراوانی

نتایج نشان از برقراری مفروضات داشت، با استفاده از نرم افزار BILOGMG3 مقادیر پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدلهای یک پارامتری و دو پارامتری برآورد گردید. لازم به... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره نرم افزار، دانش آموزان، دانش آموز، تحلیل اطلاعات

در مرحله بعد، جمع نمرات داده شده توسط مصححان به هر سوال محاسبه شد. سپس، برای اینکه دادههایمان را به دادههای دو ارزشی (جهت آماده سازی ورود به نرم افزار بایلوگ) تبدیل کنیم، مطابق... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره ادبیات فارسی، آموزش و پرورش، علوم تجربی، دانش آموزان

منبع خطا برای هر استفادهی خاص از آزمون مهم در نظر گرفته میشود. اگر چه روشهای کمی امکان تحلیل جامع و دقیق سوالات آزمون را میسر میسازند؛ با این وجود از عهدهی تحلیل ساختاری و محتوایی... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره دانش آموزان، دانش آموز، زیست شناسی، روش تحقیق

(دو سطح ۳ و۴) استفاده شده در امتحانات عمومی دبیرستان در اردن برای سالهای تحصیلی(۲۰۱۳ – ۲۰۱۰) که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه شده بود، به تعداد ۳۷۵ سوال نمونه این مطالعه را تشکیل... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره جامعه آماری، روایی محتوا، روش نمونهگیری، زیست شناسی

بررسی قرار دادند. جامعه آماری این تحقیق، اوراق امتحانی کلیه دانشآموزان شرکت کننده در امتحانات نهایی و داخلی سال تحصیلی ۸۳ – ۸۲ استان آذربایجان غربی است که تعداد آن ها به ۵۱۵۶۱ میرسد... متن کامل

By admin2, ago
No category

منابع پایان نامه درباره تحلیل محتوا، روانسنجی، علوم تجربی، همسانی درونی

اعتبار کمتری دارند. با این حال محققان کیفی این اندازهی کمتر – معتبر را ترجیح میدهند، زیرا این اندازهها آنچه را اندازه گیری میکنند که آنها میخواهند اندازه گرفته شود. یعنی روایی... متن کامل

By admin2, ago