.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} با توجه به اهمیتی که بخش تعاون و شرکت های تعاونی در رشد و توسعه کشور دارد و جایگاهی که براساس اصل44ق.ا به بخش تعاون داده شده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} با توجه به اهمیتی که بخش تعاون و شرکت های تعاونی در رشد و توسعه کشور دارد و جایگاهی که براساس اصل44ق.ا به بخش تعاون داده شده... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در کشور ما در دههی 1340 شمسی که تقسیم اراضی شروع شد، دولت خود رأساً اقدام به تأسیس شرکتهای تعاونی میکرد. مأموران دولت برای... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در کشور ما در دههی 1340 شمسی که تقسیم اراضی شروع شد، دولت خود رأساً اقدام به تأسیس شرکتهای تعاونی میکرد. مأموران دولت برای... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در شرکت های تعاونی سهامی عام، افراد زیر 18 سال و معلولان ذهنی و… نیز می توانند از طریق ولی قانونی خود سهامدار این شرکت ها... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در شرکت های تعاونی سهامی عام، افراد زیر 18 سال و معلولان ذهنی و… نیز می توانند از طریق ولی قانونی خود سهامدار این شرکت ها... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در بحث مالیات، مالیات ابرازی شرکت های تعاونی سهامی عام، شامل 25درصد معافیت می شود. اما برای شرکت های سهامی عام هیچ نوع معافیت... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در بحث مالیات، مالیات ابرازی شرکت های تعاونی سهامی عام، شامل 25درصد معافیت می شود. اما برای شرکت های سهامی عام هیچ نوع معافیت... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} نظارت وزارت تعاون در ماده 12 قانون اجرای اصل44 مقرر شده است: ” وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} نظارت وزارت تعاون در ماده 12 قانون اجرای اصل44 مقرر شده است: ” وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} وجود تصمیمات ذیل در مجامع عمومی سبب میگردد که صورتجلسات آن از سوی وزارت تعاون به ثبت اعلام گردد. تصمیمات مزبور شامل: تصویب و... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} وجود تصمیمات ذیل در مجامع عمومی سبب میگردد که صورتجلسات آن از سوی وزارت تعاون به ثبت اعلام گردد. تصمیمات مزبور شامل: تصویب و... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 4)در ماده7 آییننامه جدید مقرر شده است:”دعوت مجمع عمومی باید به طریقی که در اساسنامه تعاونی قیدشده صورتگیرد.هر تعاونی مکلف... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 4)در ماده7 آییننامه جدید مقرر شده است:”دعوت مجمع عمومی باید به طریقی که در اساسنامه تعاونی قیدشده صورتگیرد.هر تعاونی مکلف... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در بسیاری از کشورها قوانین مالیاتی و تعاونی، شرکتها و اتحادیههای تعاونی را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می سازند. این... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در بسیاری از کشورها قوانین مالیاتی و تعاونی، شرکتها و اتحادیههای تعاونی را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می سازند. این... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعهی کمتری یافتهاند و مقامات دولتی مایلند سطح زندگی مردم از طریق شرکتهای تعاونی بالا رود.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعهی کمتری یافتهاند و مقامات دولتی مایلند سطح زندگی مردم از طریق شرکتهای تعاونی بالا رود.... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بندیکم: نحوه برنامهریزی در زمینههای مختلف الف) توسعه اقتصادی هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می آید یکی از مهمترین جهات آن... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بندیکم: نحوه برنامهریزی در زمینههای مختلف الف) توسعه اقتصادی هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می آید یکی از مهمترین جهات آن... متن کامل