دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۸

محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن حریز عن ابی عبدا… (ع) قال …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۷

یکی از مواردی که مورد توجه و احترام شارع مقدس قرار گرفته است بحث نفس و جان انسان می باشد که همواره تاکید فراوانی بر …

بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۶

بر امام واجب است که علمای فاسق و طبیبان جاهل و کرایه دهندگان مفلس را به زندان افکند. ۵- از امام صادق (ع) روایت است …

منابع مقالات علمی : نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز …

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس شهر …

نمودار (۴-۱۰): ماتریس همبستگی بین احساس خودکارآمدی و سبکهای مقابلهای ۹۳نمودار (۴-۱۱): ماتریس همبستگی بین ادراک بیماری و سبکهای مقابلهای ۹۵فصل اول:کلیات پژوهشمقدمه:جامعهشناسی پزشکی و …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی …

Chen, Sh. (2004). “Real exchange rate fluctuations and monetary shocks: a revisit” International Journal of Finance & Economics, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 9(1), pages …

سامانه پژوهشی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده …

نتیجه‌گیری همان‌طور که گفته شد اساس کار این تحقیق، بررسی و پیش‌بینی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌های …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی عصبی- …

۰۳۱۲۱۳/۰ مأخذ: محاسبات تحقیق (الف) (ب) (ج) (د) شکل ‏۴‑۴ اطلاعات کلی خروجی شبکه عصبی مصنوعی، (الف):آموزش شبکه، (ب):اعتبارسنجی، (ج): کل شبکه، (د): آزمون شبکههمچنین …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی عصبی- …

خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده به منظور تحقق هدف اصلی این مطالعه، که همانا بررسی و پیش‌بینی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی …