دانلود پایان نامه

(دو سطح ۳ و۴) استفاده شده در امتحانات عمومی دبیرستان در اردن برای سالهای تحصیلی(۲۰۱۳ – ۲۰۱۰) که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه شده بود، به تعداد ۳۷۵ سوال نمونه این مطالعه را تشکیل میدهد. ۶/۶۹ درصد از کل سوالات، سطوح پایین شناختی(دانش، ادراک و کاربرد) را میسنجند و سطح ادراک با ۱/۳۳% بیشترین تعداد سوال را به خود اختصاص داده است. در مجموع نتیجه گرفته میشود که امتحانات عمومی دبیرستان بر سطوح پایین تفکر تمرکز دارند.
ویکمن۱۵۰ (۲۰۱۳)، آزمون ۱۵۱ACCESS (ارزیابی درک مطلب و برقراری ارتباط در ایالت انگلیسی زبان- ایالت زبان
آموزان انگلیسی) را به عنوان اندازه پیشبینیکنندهی موفقیت در آزمون EOCT (امتحان نهایی) زیستشناسی، بر
روی یادگیرندگان انگلیسی در جورجیا به کار گرفت. این مطالعه دو ارزیابی استاندارد را مقایسه میکند که دانشآموزان زبانآموز در کلاس نهم باید بگذرانند. اول آزمون ACCESS برای سنجش سالیانه پیشرفت یادگیری زبان یادگیرندگان انگلیسی و دوم آزمون ۱۵۲EOCTزیست شناسی است که برای تعیین تسلط محتوای درس به کار می رود. در سال تحصیلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲، EOCTs به عنوان ابزاری که تعیین میکند، آیا یک دانشآموز از دبیرستان میتواند دیپلم بگیرد یا خیر، جایگزین آزمون فارغالتحصیلی جورجیا شد. ۱۰ تا EOCT وجود دارد که دانشآموزان باید در دوران دبیرستان جهت فارغالتحصیل شدن بگذرانند. EOCT مورد نیاز برای دانشآموزان کلاس نهم، ادبیات و نگارش، زیستشناسی، ریاضی و … را شامل میشود. دانش آموزان کلاس نهم دبیرستان که در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ مشغول به تحصیل بودند، نمونه این تحقیق را تشکیل میدهند. با نمونهگیری هدفمند، ناحیه آموزشی انتخاب و از جامعهی در دسترس به طور تصادفی ۱۶۴ نفر انتخاب شد. از یافتههای این تحقیق:
۱۲۴ نفر (۷۶%) در آزمون EOCT زیست شناسی رد شدند و تعداد کمی از دانش آموزان (۴۰ نفر) از
هر دو جنس توانستند نمرهی قبولی را کسب کنند. نمرهی قبولی این آزمون ۴۰۰ است که نمرهی میانگین قبول شدگان در آزمون زیستشناسی ۴۱۶ میباشد.
نمرهی پسران در هر دو آزمون نسبت به دختران خیلی بیشتر است به طوریکه ۷۵ درصد
قبولشدگان، پسر هستند. در پسران به ازای هر واحد افزایش در نمرهی ACCESS، ۶۸/۸ امتیاز به نمرهی EOCT زیست اضافه میشود در حالیکه هیچ نمرهای به دختران افزوده نشد. این نتایج نشان دهندهی شکاف جنسیتی در نمونه مورد مطالعه است. جنسیت، نقش مهمی در پیش بینی موفقیت یادگیرندگان زبان در EOCT زیست شناسی داشت.
مهری۱۵۳ (۲۰۱۳) به مقایسه پیشرفتتحصیلی دانشآموزان کلاس نهم در درس زیستشناسی در
مدارس دولتی و خصوصی کابل پرداخت. یافته ها نشان از بالا بودن ۶ درجه ای نمره ی میانگین دختران در هر دو مدارس نسبت به پسران است.
گزیلر۱۵۴، ازدیمیر۱۵۵ و دیکیجه۱۵۶ (۲۰۱۲) به بررسی تطبیقی سوالات امتحانی معلم ساخته ریاضیات
ابتدایی و سوالات تعیین سطح ریاضیات برای دانشآموزان کلاسهای ششم، هفتم و هشتم به منظور تعیین سطح علمی سوالات بر اساس طبقهبندی بلوم پرداختند. ۷۱۵ سوال امتحانی معلمان ریاضی شاغل در ۱۲ مدرسه ابتدایی مختلف در سالهای تحصیلی ۲۰۱۰ – ۲۰۰۹ در ازورم به طور تصادفی انتخاب شدند و در کنار ۵۴ سوال از امتحانات تعیین سطح ریاضی، نمونه این مطالعه را تشکیل دادند. کمیتهای شامل سه مدرس ریاضی به طبقهبندی سوالات پرداختند. نتیجهی مطالعه این بود که هر دو نوع سوالات عموماً با سطوح پایین شناختی در ارتباطند.
گولار و گلبال۱۵۷ (۲۰۱۰)، در مطالعهای با عنوان « مطالعه اعتبار سوالات باز پاسخ ریاضی بر اساس
نظریه کلاسیک و تعمیمپذیری» ۲۴ سوال باز پاسخ ریاضی را از تیمز ۱۹۹۹ بر روی ۲۰۳ دانشآموز در سال ۲۰۰۷ اجرا کرد. برای برآورد ضریب تعمیمپذیری از طرح کاملاً متقاطع استفاده شد. درصد واریانس تبیین شده توسط مولفه واریانس دانشآموزان ۶/۳۲ % از کل واریانس در نمرهها بود واریانس سوالات ۵/۴ % از کل وریانس را تشکیل میداد که نشان میدهد کمتر از ۵ % تغییرپذیری در مدل، مربوط به رویه سوالات است. واریانس ارزیابان که کمترین مقدار مولفه واریانس بود حدود ۱/۲% از کل واریانس را تشکیل می داد، که این نشان دهنده آن است که بین ارزیابان همسانی وجود دارد. ضریب همسانی درونی سوالات ۹۲/۰ ، ضریب توافق کندال بین داوران ۵۲/۰، ضریب تعمیمپذیری برای نمرات ریاضی ۹۲/۰ و ضریب فای ۹۰/۰ به دست آمد. مولفه واریانس داوران، ۱/۲% از کل واریانس را تشکیل میداد. براساس نتایج این پژوهش به نظر میرسید که ابزار اندازه گیری پیشرفت ریاضیات برای تعیین موفقیت دانشآموزان ابزاری معتبر است.
آزار۱۵۸ (۲۰۰۵) در مطالعهای به مقایسهی سوالات امتحانات فیزیک دبیرستان و سوالات امتحان
ورودی دانشگاه بر اساس تاکسونومی بلوم پرداخت. ۵۵۶ سوال فیزیک از ۱۲ دبیر فیزیک شاغل در دبیرستانهای ارگلی ترکیه و همچنین ۷۶ سوال طرح شده در امتحانات ورودی دانشگاه بین سا لهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ برای کلاسهای نهم و دهم جمعآوری شد. درصد سوالات فیزیک امتحانات ورودی دانشگاه ترکیه متعلق به سطوح شناختی عبارتند از: دانش(۰%)، فهمیدن(۳۲/۱%)، کاربستن(۵۸/۵۶%)، تحلیل(۵۳/۳۵%)، ترکیب(۲۷/۵%) و ارزشیابی(۳۲/۱%). همچنین در امتحان فیزیک دبیرستان؛ دانش(۲۷/۸%)، فهمیدن(۰۵/۱۲%)، کاربستن(۶۴/۷۴%)، تحلیل(۳۲/۴%)، ترکیب(۷۲/۰%) و ارزشیابی(۰%). نتایج آزمون خی دو نشان داد تفاوت معناداری بین سوالات فیزیک امتحانات ورودی دانشگاه و سوالات امتحان فیزیک دبیرستان از نظر درصد سوالات در هر سطح شناختی وجود دارد. به طوریکه سوالات فیزیک امتحانات ورودی دانشگاه دارای کیفیت اندازهگیری توانایی کاربستن، تحلیل و ترکیب است. اما سوالات دبیرستان کیفیت اندازهگیری توانایی دانش، فهمیدن و کاربستن را دارند.
سودویک، ریو و برادشو۱۵۹ (۲۰۰۵) در مطالعهای با عنوان « مقایسه ضریب تعمیمپذیری و مدلهای
چند ارزشی راش در تحلیل توانایی نوشتن دانشجویان سال دوم دانشگاه » به بررسی ۴۸ مقاله نوشته شده، توسط ۲۴ دانشجو با هدف بهبود رویه ارزیابی توانایی نگارش دانشجویان پرداختند. طرح پژوهش کاملاً متقاطع بود و نه داور همه ۴۸ مقالات نوشته شده توسط هر دانشجو را دوبار ارزیابی کردند. در طی هر موقعیت ارزیابی، هر ارزیاب هر دو مقاله نوشته شده توسط یک دانشجو را ارزیابی میکرد. نظریه تعمیمپذیری و مدل چند ارزشی راش برای برآورد منبع خطای بالقوه در ارزیابی استفاده شد. واریانس تکالیف (سرعت نوشتن) و واریانس تعامل تکلیف با دانشجو بالا بود، در حالیکه واریانس ارزیاب و موقعیت پایین بود، به این صورت که واریانس اثر اصلی برای تکالیف (۱۰%) واریانس تعامل دانشجو و تکلیف (۱۵%)، واریانس تعامل دانشجو، تکلیف و ارزیاب (۱۴%) به دست آمد. همچنین میزان اعتبار، برای تصمیمگیری نسبی ۳۴/۰ و برای تصمیمگیری مطلق ۲۹/۰ بود که هر دو میزان کمی هستند.
کارامصطفا اوقل۱۶۰، سیویم۱۶۱، کارامصطفا اوقل و چی پوتنه۱۶۲ (۲۰۰۳) به تحلیل سوالات امتحان شیمی
دبیرستان براساس طبقهبندی بلوم پرداختند. این مطالعه بر روی دانشآموزان ۱۷ – ۱۴ ساله در سه نوع دبیرستان(عمومی، آناتولیان و فنی و حرفه ای) از شهرهای ترابزون و امسیا با ۱۷ معلم شیمی در سال تحصیلی ۲۰۰۱-۲۰۰۰ صورت گرفت. مجموعه ای از ۴۰۳ سوال از امتحانات شیمی دبیرستان تحلیل شد. آزمونهای آماری نشان داد که انواع سوال مرتبط با نوع مدرسه است. بیشتر سوالات در دبیرستانهای فنی و حرفهای در سطح دانش، در دبیرستانهای عادی در سطح درک و در دبیرستانهای آناتولی(ثبت نام دانش آموزان مستلزم قبولی در امتحانات سراسری ورودی میباشد) در سطح کاربرد طرح شده بودند. در مجموع، ۹۶% سوالات امتحانات دبیرستان، مهارتهای شناختی سطوح پایین را اندازه میگرفت. در حالیکه بیش از نیمی از سوالات امتحانات ورودی دانشگاه از نوع مهارتهای شناختی سطح بالا بود.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
انتخاب روش مناسب برای انجام تحقیق، از عوامل مهمی است که محقق را در رسیدن به نتایج و حقایق یاری میرساند و دستیابی به اهداف را امکانپذیر میسازد. لذا ضرورت دارد با توجه به موضوع تحقیق و اهداف آن، مناسبترین روش را انتخاب کرد تا با تکیه بر آن به جمعآوری دقیق دادهها و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و در نهایت به نتایج قابل قبولی دست یافت. در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه، پرداخته و به دنبال آن روش جمعآوری اطلاعات، روش اجرا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توضیح داده خواهد شد.
روش تحقیق
در این پژوهش از روش ترکیبی جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق استفاده گردید. در روشهای ترکیبی هر دو شکل تحقیق کمی و کیفی با هم ترکیب میشوند. این روش مشتمل بر مفروضات فلسفی، استفاده از روشهای کمی و کیفی و ترکیب هر دو روش در یک مطالعه است. بنابراین، این روش فراتر از جمعآوری و تجزیه و تحلیل ساده هر دو نوع دادهها است؛ همچنین، مشتمل بر استفاده همزمان از هر دو روش است، بهطوری که نیرومندی کلی یک تحقیق از هر یک از دو تحقیق کمی یا کیفی به تنهایی بیشتر است (کرسول و پلانو۱۶۳، ۲۰۰۷، ترجمهی سعدی پور، ۱۳۹۱، ص۱۷).
هدف طرحهای تحقیق ترکیبی آن است که شواهد بیشتری برای درک بهتر پدیدهها بهدست دهند. علاوه بر آن محدودیت انحصاری طرحهای تحقیق کمی را که در آنها استفاده از دادههای کیفی جایز نمیباشد و نیز طرحهای تحقیق کیفی که استفاده از دادههای کمی در آنها توصیه نمیشود از میان بردارد. بنابراین، چنانچه پژوهشگر بخواهد دادههای بدست آمده و شواهد خود را دربارهی پدیدهی مورد مطالعه از طریق اندازهگیریهای کمی با گردآوری و تحلیل شواهد کیفی تکمیل کند، استفاده از روشهای تحقیق ترکیبی ضرورت مییابد(بازرگان، ۱۳۹۱، ص۱۶۱). از اهداف این پژوهش، بررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات امتحانات نهایی، تعیین و توصیف عملکرد آزمونشوندگان از طریق تحلیل پاسخهای آنها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف امتحانات و به دنبال آن ارتقاء کیفیت سوالات آنها بود. ماهیت کمی پاسخهای آزمونشوندگان، به استفاده از روشهای ارزیابی کمی سوالات آزمون در قالب دو نظریه کلاسیک اندازهگیری و پرسش – پاسخ ضرورت بخشیده و تحلیل کیفی آنها را دشوار ساخته است.
همچنین، به منظور بررسی اعتبار امتحانات نهایی از روشهای کمی استفاده گردید. بدین منظور، نظریه تعمیمپذیری بکار گرفته شد. ضریب اعتبار محاسبه شده با استفاده از روشهای کلاسیک، قادر به تفکیک منابع چندگانه خطای اندازهگیری نیست و همهی آنها را به عنوان خطای تصادفی در نظر میگیرد. در حالیکهGT ، سهم هر منبع خطا (رویه) را در واریانس نمرات آزمون تعیین میکند و فرصت محاسبهی برآوردهای متفاوتی از اعتبار را میدهد که بستگی به این دارد کدام

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید