بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه- قسمت ۲۲

همان طور که مشاهده می کنید مقدار ضریب ثابت معادله رگرسیون برابر ۳۲٫۴۵و مقدار سطح معنی داری آزمون برای ضریب ثابت رگرسیون برابر ۰٫۰۰۰ و همچنین …

بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های- قسمت ۱۸

هر تحقیق و پژوهش با یک مسأله آغاز می شود. مسئله تحقیق باعث ایجاد شود سؤالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر …

بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال ۱۳۹۳- قسمت ۴۱

متغیرهای جنسیت و سن به علت اینکه سطح معناداری آزمون t آن کمتر از ۰۵/۰ است دارای تاثیر معناداری بر متغیر احساس بیقدرتی هستند و …

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۸

هر نوع مسئولیتی است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری،در همین معنی (و بلکه …

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۱۰

۵     تحلیلی بر تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه در ایران و ارائه راهبردهای موثر با بهره گرفتن از الگوی آمیخته بازاریابی(مطالعه …

تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران)- قسمت ۴

امروزه با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات تعدادی از موسسات تجاری در حال ایجاد بازار روز الکترونیکی هستند، بازار هایی که به خریداران و فروشندگان …

تحلیل محتوای برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ پیرامون موضوع کتاب و کتاب خوانی- قسمت ۶

از ارکان اصلی هر تحقیق یا اتخاذ هر تصمیمی، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل صحیح آن است. نخستین گام پس از تعیین مسئله …

سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی- قسمت ۱۴

گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت.” در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود قبول …

تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران)- قسمت ۲۲

۴-۳- تحلیل استنباطی داده ها   آزمون فرضیه های پژوهش؛   ۴-۳-۱- آزمون کولوموگروف اسمیرونوف   در ادامه با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنوف …