جستجوی مقالات فارسی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی …

مأخذ: محاسبات تحقیق انتخاب شبکه انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور با الگوریتم آموزشی …

جستجوی مقالات فارسی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی عصبی- …

مأخذ: محاسبات تحقیقبا توجه به بررسی‌های صورت گرفته، نتایج آماره‌های AIC و SBC نشان می‌دهد که بهترین مدل GARCH، مدل GARCH از مرتبه‌ی (۱و۰) می‌باشد.پس …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از …

در ادامه معادله رفتاری مناسب برای بیان رفتار متغیر نرخ ارز معرفی می‌گردد.برای این منظور مدل‌های خودتوضیح میانگین متحرک(ARMA) با مرتبه‌های مختلف، مورد بررسی قرار …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از …

PCGR= α + β RERV+ δ SIY + η TOTG + λ POPG + ε به طوری که PCGRرشدGDP واقعی سرانه، RERV انحراف نرخ ارز …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده …

به منظور شبیه‌سازی یک طبقه‌بندی مسئله با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی به روش باسرپرست(یعنی با فرض در اختیار داشتن داده‌های مطلوب) اولین کار انتخاب …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده …

هر نرون طبیعی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :بدنه سلول[۶۰]؛دندریت[۶۱]؛آکسون[۶۲]؛دندریت‌ها به عنوان مناطق دریافت سیگنال‌های الکتریکی، شبکه‌هایی تشکیل‌یافته از فیبرهای سلولی هستند که …

جستجوی مقالات فارسی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از …

در این حالت واریانس شرطی u، به q تعداد وقفه‌های واریانس شرطی(وقفه‌های ) و به p تعداد وقفه‌های مربع جمله‌ی خطا(وقفه‌های ) بستگی دارد. ضرایب …

جستجوی مقالات فارسی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده …

مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد در مورد مطالعات داخلی که در زمینه‌ی استفاده از شبکه عصبی برای پیش‌بینی صورت گرفته، می‌توان …

دسترسی به منابع مقالات : پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده …

نرخ ارز از متغیرهای مهم کلان اقتصادی است که از طریق مختلف بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد، تأثیر می‌گذارد. در کشور ایران، این نرخ …

فایل دانشگاهی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی عصبی

۴-۵-۳- خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده ۴۹۴-۶- جمع‌بندی ۵۳فصل ۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۵۵۵-۱- مقدمه ۵۶۵-۲- نتیجه‌گیری ۵۶۵-۲-۱- آزمون فرضیه ۵۷۵-۳- پیشنهادهای اجرایی ۵۷۵-۴- …