ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۱۳

برای حل مدل (۳-۱۱) از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در ادامه، الگوریتم ژنتیک ارائه شده جهت حل مدل (۳-۱۱) را بیان شده است.الگوریتم ژنتیکدر …

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۱۲

مدل برنامه‌ریزی با محدودیت شانس برای این مسأله به صورت زیر است: که در آن  سطح اطمینان برقراری نامعادله  (قابلیت اطمینان) است که توسط تصمیم‌گیر داده می‌شود.مدل برنامه‌ریزی …

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۱۱

* [۳۶] Liu * [۳۷] Wang ۰ ۱ ۱ ۵ ۱۰ ۱۰ مجموع همانطور که در جدول (۲-۱) می‌توان دید، جایابی در محیط ترکیبی نسبت …

سایت مقالات فارسی – ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۵

در مقاله‌ای از ون و ایوامورا[۲۰] [۳] مسأله جایابی-تخصیص تسهیلات در محیط تصادفی فازی ارائه شده که آن‌را با بهره گرفتن از الگوریتم هوشمند ترکیبی حل …

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۴

تعریف ۲-۸- متغیر تصادفی فازی[۱۲] توسط لیو[۱۳] به عنوان یک عنصر فازی در متغیر تصادفی ارائه شد.معیارهای رتبه‌بندیفرض کنید  و  دو متغیر ترکیبی باشند. متفاوت از موقعیت اعداد حقیقی، …

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۳

گاهی اوقات، تقاضای نقاط ظاهراً از یک توزیع مشخص پیروی می‌کنند اما با آن توزیع به طور مناسب انطباق ندارند. یکی از دلایل این امر …

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی- قسمت ۲

شکل (۳-۳) نحوه عملکرد عملیات تقاطع دو نقطه ۳۰شکل (۳-۴) نحوه عملکرد عملیات تقاطع سه والد ۳۱شکل (۳-۵) نحوه عملکرد عملیات جهش دو نقطه‌ای ۳۲شکل …

تحقیق دانشگاهی – ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی

۲-۳-۱-۱- مدل کلی ۱۰۲-۳-۱-۲- مدل برنامه‌ریزی ارزش انتظاری ۱۰۲-۳-۱-۳- برنامه‌ریزی با محدودیت شانس ۱۱۲-۳-۱-۴- برنامه‌ریزی وابسته به شانس ۱۲۲-۳-۲- مسأله جایابی -میانه ۱۳۲-۴- نتیجه‌گیری ۱۵فصل ۳: …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات …

تقوی فرد و ترابی ۱۳۸۹ ایران متغیرهای سازگاری، هزینه استفاده، قابلیت آزمون و سودمندیخطرپذیری و طرز فکر پیرامون تغییر محامد پور و همکاران ۱۳۸۹ ایران …

پژوهش – بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

پژوهش محامد پور و همکارانپژوهشی توسط محامد پور و همکاران در سال ۱۳۸۹ با عنوان بررسی انتظارات موثر بر پذیرش خدمات همراه با بهره گرفتن …