تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۱۰

۵     تحلیلی بر تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه در ایران و ارائه راهبردهای موثر با بهره گرفتن از الگوی آمیخته بازاریابی(مطالعه …

تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران)- قسمت ۴

امروزه با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات تعدادی از موسسات تجاری در حال ایجاد بازار روز الکترونیکی هستند، بازار هایی که به خریداران و فروشندگان …

تحلیل محتوای برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ پیرامون موضوع کتاب و کتاب خوانی- قسمت ۶

از ارکان اصلی هر تحقیق یا اتخاذ هر تصمیمی، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل صحیح آن است. نخستین گام پس از تعیین مسئله …

سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی- قسمت ۱۴

گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت.” در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار جرم در فاصله زمانی نامحدود قبول …

تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران)- قسمت ۲۲

۴-۳- تحلیل استنباطی داده ها   آزمون فرضیه های پژوهش؛   ۴-۳-۱- آزمون کولوموگروف اسمیرونوف   در ادامه با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنوف …

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۱۹

۳- همان مأخذ، صص۱۹۱-۱۹۲ ↑   ۱- سلیمی، صادق و بخشی زاده اهری، امین، همان مأخذ صص ۱۴۰-۱۴۱ ↑   ۲- همان مأخذ، ص۱۴۱ ↑   ۳- همان …

مقایسه سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک برخوردی و غیر برخوردی ووشو- قسمت ۲۱

Jossey Buss Pub.Kutash, J.L. & Schlesinger, L.B. (1981). Fantasies and Criminal Behavior.Kahn, R. L., Wolf, D. M., Quinn, R. P., snoek, J. P., & Rosenthul, …

بررسی نقش تعدیل کننده بیش تمرینی ادراک شده بر رابطه بین کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی- قسمت ۲۱

اثرات کوتاهمدت و طولانیمدت خستگی و فرسودگی ورزشی بر ابعاد مختلف زندگی ورزشکار و همچنین هزینه های سنگینی که برای جامعه دارند، آنها را در …