تحقیق درباره جرایم منافی عفت

گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835) 66

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی «لاکاسانی » 69
گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری 71
بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری 72
بند دوم: طبقه بندی بزهکاران 73
گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بیهنجاری امیل دورکیم 75
بند اول : جرم‏، پدیدهای عادی و بهنجار 75
بند دوم: تشریح آنومی یا بیهنجاری از دیدگاه دورکیم 77
گفتار پنجم: نظریهی بیهنجاری مرتون 82
بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون 82
بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بیهنجاری 83
گفتار ششم: نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند 86
گفتار هفتم: نظریه تعارض فرهنگی سلین 88
مبحث دوم: دیدگاههای جرم شناسی نوین یا واکنش اجتماعی 89
گفتار اول : نظریه برچسب زنی 90
بند اول : کلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی 90
بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی 92
بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی 94
بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی 95
گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی 97
بخش دوم :مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل دادهها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز
در زندانیان آمل
فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونتآمیز در زندانیان آمل 102
مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل 102
گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال 102
گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و آسایش عمومی 103
مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی 103
گفتار اول : جرایم خشونتآمیز بدنی 103
بند اول : قتل نفس 103
بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو 103
بند سوم: سقط جنین 104
بند چهارم: آدم ربایی 105
بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی 105
گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی 106
بند اول : تجاوز به عنف 106
بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفادهی جنسی 106
بند سوم: نمایشگری بیشرمانه 107
گفتار سوم: جرایم مالی خشونتآمیز 107
بند اول : ورود به عنف به ملک غیر 107
بند دوم: کیف قاپی و جیب بری 108
بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر 108
بند چهارم: سرقت به عنف 108
مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونتآمیز فرافیزیکی 109
گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی 109
گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی 109
گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب 110
فصل دوم : بررسی و تحلیلداده های آماری 111
مبحث اول: تحلیلداده های آماری حاصل از مطالعهی پرونده قضایی 111
گفتار اول: جنس و سن 111
بند اول : جنس 112
بند دوم: سن 115
گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت 118
بند اول: وضعیت تحصیلات 117
بند دوم: وضعیت اقامت 119
مبحث دوم: تحلیلداده های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامهها 147
گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت 148
بند اول: جنس 148
بند دوم: سن 148
بند سوم: ملیّت 149
بند چهارم : وضعیت اقامت 149
بند پنجم: تأهل یا تجرد 150
گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب 150
بند اول: تحصیلات 150
بند دوم: شغل و درآمد آن 151
بند سوم: مسکن 152
بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن 152

گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری 153
بند اول: نوع جرم ارتکابی 153
بند دوم: سابقهی محکومیت کیفری 153
بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد 154
بند چهارم: تجربهی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی 154
بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد 156
الف: علل فردی بزهکاری 156
ب: علل جامعه شناختی بزهکاری 162
گفتار چهارم: بررسی نموداری دادهها 163
نتیجه و پیشنهادها 179
الف: نتیجه گیری 180
ب: پیشنهادات 183
فهرست منابع 185
ضمیمه/ پرسشنامه 192
چکیده انگلیسی 194
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1 – آمار کل پروندههای تشکیل شده در طی سال 91 در شهرستان آمل به تفکیک چهار گروه عمده 120
جدول شماره 2-2– آمار جرایم خشونت آمیز رسیدگی شده در دادگستری شهرستان آمل در طی سال 1391 121
جدول 2-3- درصد و فراوانی مردان و زنان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391 122
جدول2-4 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391
123
جدول 2-5 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 124
جدول2-6 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391
125
جدول 2-7 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی سال 1391
126
جدول2-8 – درصد و فراوانیگروه های مختلف سنی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391 127
جدول2-9- درصد و فراوانیگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391 128
جدول 2-10- درصد و فراوانیگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391
129
جدول 2-11- درصد و فراوانیگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 130
جدول 2-12- درصد و فراوانیگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391 131
جدول 2-13- درصد و فراوانی باسوادی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
132
جدول 2-14- درصد و فراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391
133
جدول 2-15- درصد و فراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 134
جدول 2-16- درصد و فراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 135
جدول 2-17 – درصد و قراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم آسایش عمومی در سال 1391
136
جدول2-18- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل
در سال 1391 137
جدول 2-19- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص
در سال 1391 138
جدول 2-20- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال
در سال 1391 139
جدول 2-21 – درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت
در سال 1391 140
جدول 2-22- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391 141
جدول 2-23- درصد و فراوانی وضعیت شغلی محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
142

جدول 2-24- درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391 143
جدول 2-25 – درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 144
جدول 2-26 – درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 145
جدول 2-27 – درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391
146
جدول2-28 – درصد و فراوانی نوع جرم ارتکابی 163
جدول2-29 – درصد و فراوانی جنس 164
جدول 2-30- درصد و فراوانی سن 165
جدول 2-31 – درصد و فراوانی ملیت 166
جدول 2-32- درصد و فراوانی وضعیت اقامت 167
جدول 2-33 – درصد و فراوانی میزان تقید به مذهب 168
جدول 2-34 – درصد و فراوانی سطح تحصیلات 169
جدول 2-35 – درصد و فراوانی شغل 170
جدول 2-36 – درصد و فراوانی میزان درآمد روزانه 171
جدول 2-37- درصد و فراوانی رضایت از درآمد 172
جدول 2-38 – درصد و فراوانی تأهل یا تجرد 173
جدول 2-39 – درصد و فراوانی وضعیت مسکن 174
جدول 2-40 – درصد و فراوانی سابقه محکومیت کیفری 175
جدول 2-41 – درصد و فراوانی عادلانه بودن محکومیت از دید خود فرد 176
جدول 2-42 – درصد و فراوانی تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی 177
جدول 2-43- درصد و فراوانی عامل بزهکاری از دید خود فرد 178
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار شماره 2-1 : درصد مردان و زنان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
122
نمودار شماره 2-2 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبی ن جرایم علیه اشخاص در سال
1391 123
نمودار شماره 2-3 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391
124
نمودار شماره 2-4 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 125
نمودار شماره 2-5 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی سال 1391
126
نمودار شماره 2-6 : درصدگروه های مختلف سنی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391 127
نمودار شماره 2-7 : درصدگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391
128
نمودار شماره 2-8 : درصدگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391
129
نمودار شماره 2-9 : درصدگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391
130
نمودار شماره 2-10 : درصدگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391 131
نمودار شماره 2-11 : درصد باسوادی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
132
نمودار شماره 2-12 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391 133
نمودار شماره 2-13 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 134
نمودار شماره 2-14 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 135
نمودار شماره 2-15 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391
136
نمودار شماره 2-16 : درصد مهاجرین، مسافرین، بومیان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل
در سال 1391 137
نمودار شماره 2-17 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391 138
نمودار شماره 2-18 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 139
نمودار شماره 2-19 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 140
نمودار شماره 2-20 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی
در سال 1391 141
نمودار شماره 2-21 : وضعیت شغلی محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391 142
نمودار شماره 2-22 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391 143
نمودار شماره 2-23 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 144
نمودار شماره 2-24 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 145
نمودار شماره 2-25 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391 146
نمودار شماره 2-26 : نوع جرم ارتکابی 163
نمودار شماره 2-27 : جنس 164
نمودار شماره 2-28: سن 165
نمودار شماره 2-29 : ملیت 166
نمودار شماره 2-30: وضعیت اقامت 167
نمودار شماره 2-31: میزان تقید به مذهب 168
نمودار شماره 2-32: سطح تحصیلات 169
نمودار شماره 2-33 : شغل 170
نمودار شماره 2-34 : میزان درآمد روزانه 171
نمودار شماره 2-35 : رضایت از درآمد 172
نمودار شماره 2-36 : تأهل یا تجرد 173
نمودار شماره 2-37 : وضعیت مسکن 174
نمودار شماره 2-38 : سابقه محکومیت کیفری 175
نمودار شماره 2-39 : عادلانه بودن محکومیت از دید خود فرد 176
نمودار شماره 2-40 : تجربه مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی 177
نمودار شماره 2-41 : عامل بزهکاری از دید خود فرد 178

چکیده
سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتنابناپذیر مینماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه که از عنوان انتخابیاش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل میباشد که بر اساس روش میدانی و توصیفی اکتشافی خواهد بود. علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق میگردد که فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده کرده، آموخته و به طور کلی مسیری را پیموده که سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یک مجرم و عناوین مجرمانهای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… بر مبنای نظریه برکویتس که معتقد به یادگیری مشاهدهای خشونت و پرخاشگری در دوران کودکی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهدهای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعهی پژوهشی این بررسی شامل کلیهی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 میباشد که نمونه گیری تصادفی 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پروندهی محکومینی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیهی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید کرده است. و نیزرابطه معناداری میان کاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتکابیشان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظمنمونه ها مرد بودهاند. ضریب پایانی پرسشنامهی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنیها بالاتر از سطح میانه (60%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار مددکاری گسترده با اهرمهای قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.

واژههای کلیدی : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات
مقدمه
چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت میتوان ادعا کرد که پرخاشگری و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسانها ازگذشته های دور تاکنون به صورت گستردهای با آن سرو کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روز افزون جنایات و درگیریهایی که در جوامع انسانی به وقوع میپیوندد – که بخش عمدهای از آنها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است- مؤید این ادعا است.
به جاست در این جا گفتار یکی از نویسندگان (مونتاگو‏، 1976) را ذکر نماییم که میگوید: «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزهای است که باید درباره آن بیشتر بدانیم؛ ما به یکدیگر حمله میکنیم، آسیب میرسانیم، و گاهی هم دیگر را میکشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بیآبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری میکنیم..»
به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیدهتر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روانشناسی نیست بلکه در دیگرحوزه های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی ازشاخه های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
خشونت و پرخاشگری به یکی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است. افراد وگروه های زیادی به دلایل و بهانههای گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد میکنند. در بسیاری از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *