منبع پایان نامه درباره سهم بازار، مدت زمان انتظار، بخش اقتصاد، آموزش کارکنان

هزینهی آموزش کاهش یابد.

جدول متغیرهای مدل
به منظور طراحی مدل پژوهش، ابتدا، کلیهی عوامل تأثیرگذار بر پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات، با دقت بررسی و استخراج گردید؛ سپس، با استفاده از نظر اساتید محترم و همچنین، متخصصین و خبرگان این حوزه، تعدادی از آنها، حذف و تعدادی به آنها، اضافه گردید. در جدول 3-2، مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در مدل، به نمایش درآمدهاند.

جدول3-2- متغیرهای تأثیرگذار بر مدل
پایایی
سود
مواد اولیه
تعمیرپذیری
درآمد
نرخ تولید
دسترسپذیری
هزینه
موجودی در حال ساخت
کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات
قیمت
موجودی
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
تبلیغات
زمان تولید
نگهداری و تعمیرات اصلاحی
فعالیتهای بازاریابی
تعداد عیوب
روشهای نوین کنترل کیفیت
شهرت و اعتبار
نرخ خرابی
میزان استفاده از نمودارهای کنترل
سهم بازار
توقف خط تولید
دستیابی به استانداردهای بینالمللی
کیفیت محصول
دوبارهکاری
جامعیت ارزیابی ریسک
جذابیت محصول
زمان تحویل
برنامههای بهبود پایایی
تعداد کارکنان
تأخیر در زمان تحویل
توانایی تشخیص تغییر در سیستم
آموزش کارکنان
تعداد سفارشات
توانایی مواجهه با نیازهای مشتری
مهارت کارکنان
سوبسید
تعداد مشتریان
بهرهوری کارکنان
مالیات
رضایت مشتری
رضایت کارکنان
سرمایه جاری
وفاداری مشتریان
پاداش کارکنان
تورم

نمودار علّت و معلول
با مشخص شدن فرضیات پویا، حلقههای علّت و معلولی مهم رسم میشوند. تبیین و ترسیم حلقههای علّی و معلولی یک سیستم، یکی از مراحل مهم طراحی و تحلیل سیستمهای مربوط به پدیدهی پویا است. همانگونه که قبلاً هم ذکر شد؛ پایایی یک سیستم، میتواند بیانگر میزان توانایی یک سیستم در مواجهه با مسائل گوناگون باشد. پایایی63، یک مشخصهی وابسته به زمان است که فقط پس از یک زمان سپری شده قابل تعیین است؛ ولی، در هر زمان، قابل پیشبینی است. در ادامه، با استفاده از سیستمهای پویا، یک سیستم نگهداری و تعمیرات به صورت یک سری روابط علّی و معلولی در آمده و در شکل 3-3، نشان داده شده است. هدف از رسم این نمودار علّت و معلولی، ارزیابی، کنترل و در نهایت افزایش پایایی در یک سیستم نگهداری و تعمیرات است.
در این نمودار، تعاملات علّی و معلولی درون سیستم با در نظر گرفتن جهت و نحوهی تأثیر با علامتهای + و – مشخص شده است. همانگونه که در شکل، مشخص است؛ بین متغیرهای مهم و کلیدی یک سازمان، روابط علّی و معلولی زیر برقرار است و به دفعات، بین متغیرها، ارتباط رفت و برگشتی صورت میگیرد و هر یک از آنها، در کاهش یا افزایش دیگری به صورت پویا و در قالب روابط علّی و معلولی، مؤثر است.
تعمیرپذیری64، یکی از فاکتورهای مهم است که تأثیر مثبتی را روی عامل پایایی دارد. با افزایش تعمیرپذیری، پایایی افزایش مییابد. هرچه تعمیرپذیری تجهیزات و ماشینآلات، بیشتر باشد؛ پایایی، بیشتر است. تعمیرپذیری، یکی از شاخصهای مهم در انتخاب و خرید ماشینآلات و همچنین، تعمیرات است. شاخص تعمیر پذیری ماشین، همان متوسط زمان صرف شده جهت تعمیر مجموعه ماشین است که به آن MTTR65 نیز میگویند و کاربرد آن، در شناسایی سیستم و مجموعههای با پیچیدگی تعمیر بالا و شناسایی مدت زمان انتظار جهت انجام تعمیرات است. از طرفی، تعمیرپذیری، وابسته به میزان بهینگی سیستم نگهداری و تعمیرات66 است. هرچه یک سیستم نگهداری و تعمیرات، خبره و پیشرفتهتر باشد؛ میزان تعمیرپذیری آن، بیشتر است. با یک سیستم نگهداری و تعمیرات بهینه، جامعیت ارزیابی ریسک67 در سیستم افزایش مییابد و بنابراین، گزارش خطرات و ریسکهایی که سیستم را تهدید میکنند68؛ افزایش مییابد. بدین ترتیب، سیستم در جهت رفع عیبهای موجود بر آمده69 و پایایی سیستم، افزایش مییابد.
فاکتور مهم دیگری که روی پایایی تأثیر میگذارد؛ عامل نرخ خرابی70 است. با کاهش نرخ خرابی، میتوان پایایی را افزایش داد. نرخ خرابی،‏ میزانی برای سنجیدن خرابی یک سیستم است و میتوان آن را احتمال رخ دادن خرابی در یک بازهی زمانی مشخص، که قبل از زمان t، بدون خرابی بوده است، دانست.
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه71، فاکتور دیگری است که به صورت غیر مستقیم روی عامل پایایی تأثیر میگذارد. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، یک روش قانونمند نگهداری و تعمیرات است که طی آن، وضعیت تجهیزات، دائماً به وسیله بازرسی‌های فنی و روانکاری‌های منظم و دوره‌ای و اقدامات پیشگیرانه، به منظور کاهش احتمال وقوع خرابیهای ناگهانی، تحت نظارت قرار گرفته و بدین وسیله، ضرورت انجام تعمیرات جزئی و یا کلی تعیین می‌گردد تا از توقفات اضطراری و برنامه‌ریزی نشده یا هر نوع خرابی دیگری پیشگیری شود. هر چه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، منظمتر و دارای برنامهی دقیقتری باشد؛ امنیت تجهیزات و ماشینآلات72، افزایش مییابد. با تجهیزات و ماشینآلات استاندارد، میتوان امیدوار بود که تعمیرات اصلاحی73، کاهش یابد. تعمیرات اصلاحی را میتوان شناسایی، جدا کردن و تصحیح اشکالات و عیوب موجود در سیستم تعریف نمود تا بدین وسیله، سیستم در وضعیت عملیاتی و آماده به کار به سر برد. یک سیستم نگهداری و تعمیرات با سطح پایایی بالا، با تعمیرات اصلاحی به مراتب کمتری روبرو خواهد شد.
هیچ سازمانی در خلأ به سر نم
ی
برد. تمامی سازمانها تحت تأثیر عوامل خارجی هستند. سهم بازار74، یکی از فاکتورهای مهم و قابل توجه است که هر سازمانی در پی به دست آوردن مقدار بیشتری از آن است. سهم بازار، بخشی از کل بازار است که شرکت به خود اختصاص داده و برنامههای بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه، تنظیم و اجرا مینماید. با به دست آوردن سهم بازار بیشتر، مقدار فروش75 افزایش و بنابراین، مقدار سود76 در شرکت افزایش مییابد. افزایش سهم بازار، یکی از مهمترین اهداف هر سازمانی است که منجر به افزایش شهرت و اعتبار77 سازمان و در نتیجه، تقاضای بیشتر مشتریان78 میگردد.
سهم بازار، به میزان سطح دستیابی به استانداردهای بینالمللی79 نیز بستگی دارد. هرچه میزان دستیابی به استانداردهای بینالمللی بیشتر باشد؛ سهم بازار، بیشتر است. با سطح پایایی بالا، دستیابی به استانداردهای بینالمللی بیشتر میشود و سهم بازار افزایش مییابد. بنابراین، شهرت و اعتبار شرکت افزایش مییابد؛ تعداد مشتریان افزایش مییابد و در نهایت، میزان سود بیشتر میشود. به بیان دیگر، با افزایش میزان دستیابی به استانداردهای بینالمللی، سازمان در پی مواجهه با نیاز سطح وسیعی از مشتریان در واحدهای تجاری مختلف و در ارتباط با شرکت بر میآید و بدین ترتیب، توانایی سازمان برای مواجهه با نیازهای مشتری80، افزایش مییابد که این امر، باعث حفظ مشتریان موجود81 میشود. با حفظ مشتریان موجود، شهرت و اعتبار شرکت افزایش مییابد و بنابراین، میزان فروش افزایش مییابد. با فروش بیشتر، درآمد82 شرکت افزایش مییابد که به این ترتیب، سود بیشتری را با خود به همراه خواهد داشت.
میزان سطح دستیابی به استانداردهای بینالمللی، بستگی به میزان استفاده از روشهای نوین کنترل کیفیت83 دارد. از طرفی، میزان استفاده از روشهای نوین کنترل کیفیت، وابسته به میزان برقراری برنامههای بهبود کیفیت84 در سازمان است. هرچه اجرای برنامههای بهبود کیفیت در سازمان، همراه با برنامهریزی بیشتر و دقیقتر باشند؛ سازمان، از روشهای بهبود کیفیت بیشتری بهره میگیرد که این امر، منجر به دستیابی بیشتر استانداردهای بینالمللی میشود.
فاکتور دیگری که روی عامل سهم بازار تأثیر میگذارد؛ تبلیغات85 است. با تبلیغات بیشتر، سازمان، سهم بازار بیشتری را به دست میآورد که البته، این امر، بستگی به میزان درآمد دریافتی سازمان دارد. هرچه درآمد بیشتر باشد؛ شرکت، بیشتر قادر خواهد بود تا سهم بیشتری را برای تبلیغات قائل شود و به این وسیله، سهم بازار بیشتری را کسب کند. جذابیت محصول86، فاکتور قابل توجه دیگری است که روی میزان سهم بازار اثر میگذارد. هرچه محصولی، جذابتر باشد؛ سهم بازار بیشتر است. همچنین، با جذابیت بیشتر محصول، تقاضا برای محصول نیز بیشتر میشود.
از اعتماد به محصول87، میتوان به عنوان فاکتور دیگری که روی سهم بازار، تأثیر میگذارد؛ نام برد. با اعتماد بیشتر به محصول، شهرت و اعتبار افزایش مییابد که به صورت غیر مستقیم، باعث افزایش سهم بازار میشود. همچنین، با اعتماد بیشتر به محصول، تقاضا برای محصول افزایش مییابد. با افزایش تقاضا برای محصول، میزان تولید افزایش مییابد که منجر به افزایش فروش، سپس، سهم بازار و سود سازمان میگردد.
فاکتورهای مختلفی نیز در پی کاهش میزان هزینهها و مخارج سازمان هستند. بهرهوری88، معیاری از میزان کارایی تولید، یکی از فاکتورهای مهم و اساسی است که باعث کاهش هزینهی سازمان میشود. بهروری، نسبت خروجی تولید به ورودی آن، مقدار کالا و خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت تعریف میشود. به دیگر سخن، بهره‌وری، عبارتست از به دست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهرهگیری و استفادهی بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و … به منظور ارتقاء رفاه جامعه. با بهرهوری بیشتر، سازمان با هزینهی کمتری روبرو خواهد شد. همچنین، هر چه بهرهوری، بیشتر شود؛ نرخ خرابی، کمتر میشود. هرچه نرخ خرابی افزایش یابد؛ میزان توقف خطوط تولید89 افزایش مییابد که این امر، منجر به زمان مورد نیاز بیشتری برای تولید90، میگردد.
میزان دوبارهکاریها91 نیز روی هزینه تأثیر دارند. ارتقاء کیفیت، به معنای تولید محصول سالم در بار اول است. هرچه میزان دوبارهکاریها بیشتر باشد؛ ضایعات92، بیشتر افزایش یافته؛ زمان تولید93، بیشتر میشود و مهمتر از همه، هزینهی سازمان، افزایش مییابد. میزان استخدام و بهکارگیری نیروهای تازهوارد94 نیز مستقیماً روی میزان هزینهی سازمان اثر میگذارد. این عامل، همچنین، به طور غیر مستقیم روی میزان کارایی95 تأثیر دارد. کارایی، مفهومی است که هزینهی منابع صرف شده در فرآیند کسب هدف را ارزیابی می‌کند. برای سنجش کارایی، هزینهی تأمین منابع انسانی، هزینهی استفاده از تجهیزات، نگهداری تسهیلات و نرخ بازگشت سرمایه و نظایر آن، مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. هرچه میزان استخدام در یک شرکت افزایش یابد؛ نیاز به آموزش نیروهای تازهوارد96 برای داشتن پرسنلی ماهر97 و نیز، افزایش کارایی شرکت، بیشتر میشود.
انگیزهی کارکنان98، یکی از فاکتورهای مهم و قابل توجه در یک سازمان است که روی میزان کارایی تأثیر میگذارد. با رضایت بیشتر کارکنان99 در یک سازمان، انگیزهی کارکنان افزایش مییابد. از طرفی، رضایت کارکنان، میتواند در نتیجه دستمزد و تشویقی100 بیشتر به کارکنان باشد و تشویقی بیشتر
نیز میتواند در نتیجهی سود به دست آمدهی بیشتر برای شرکت و یا سرمایهی جاری101 بیشتر شرکت باشد. سوبسیدهای دولت، از جمله عواملی است که میزان سرمایهی جاری را افزایش میدهد. سوبسید، شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت میشود. بیشتر سوبسیدها برای تولیدکنندگان یا توزیعکنندگان در یک صنعت، برای جلوگیری از رکود آن صنعت یا جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات آن و یا برای ترغیب به استخدام نیروی کار بیشتر اعطا میشوند.
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نیز روی کارایی اثر دارد. هرچه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در سازمان، منظمتر و صحیحتر باشد؛ کارایی آن بیشتر است. یکنواختی کار102، به عنوان یک عامل منفی، باعث کاهش کارایی در یک سازمان میشود. با برقراری برنامههای بهبود کیفیت، یکنواختی کار، کاهش و در پی آن، کارایی سازمان افزایش مییابد. برقراری برنامههای بهبود کیفیت، میتواند در پی تشخیص نقصان کیفیت103 موجود که روی کیفیت محصول104 اثر میگذارد؛ باشد. هرچه کیفیت محصول افزایش یابد؛ رضایت مشتری105 و اعتماد به محصول افزایش مییابد و در نتیجه، تقاضا برای محصول، افزایش پیدا میکند.
در ادامه، تعداد حلقههای موجود در نمودار علّت و معلولی، با ذکر جهت قطبیت آنها بیان گردیده است.
حلقه شماره 1 به طول 4 (حلقه تقویت کننده) (+):
جامعیت ارزیابی ریسک ? درصد گزارشات خطرات موجود ? تعداد خطرات رفع شده ? پایایی سیستم ? بهینگی سیستم نگهداری و تعمیرات ? جامعیت ارزیابی ریسک.
حلقه شماره 2 به طول 5 (حلقه تقویت کننده) (+):
جامعیت ارزیابی ریسک ? درصد گزارشات خطرات موجود ? تعداد خطرات رفع شده ? پایایی سیستم ? میزان دستیابی به استانداردهای بینالمللی ? بهینگی سیستم نگهداری و تعمیرات ? جامعیت ارزیابی ریسک.
حلقه شماره 3 به طول 5 (حلقه تقویت کننده) (+):
جامعیت ارزیابی ریسک ? میزان استفاده از نمودارهای کنترل ? توانایی مواجهه با تغییر در سیستم ? تعداد خطرات رفع شده ? پایایی سیستم ? بهینگی سیستم نگهداری و تعمیرات ? جامعیت ارزیابی ریسک.

حلقه شماره 4 به طول 6 (حلقه تقویت کننده) (+):
جامعیت ارزیابی ریسک ? میزان استفاده از نمودارهای کنترل ? توانایی مواجهه با تغییر در سیستم ? تعداد خطرات رفع شده ? پایایی سیستم ? میزان دستیابی به استانداردهای بینالمللی ? بهینگی سیستم نگهداری و تعمیرات ? جامعیت ارزیابی ریسک.
حلقه شماره 5 به طول 12 (حلقه تقویت کننده) (+):
جامعیت ارزیابی ریسک ? درصد گزارشات خطرات موجود ? تعداد خطرات رفع شده ? نگهداری و تعمیرات اصلاحی ? هزینه ? میزان سرمایهی جاری ? دستمزدها و تشویقیها ? رضایت کارکنان ? انگیزه ? کارایی ? نرخ خرابی ? پایایی سیستم ? بهینگی سیستم نگهداری و تعمیرات ? جامعیت ارزیابی ریسک.

حلقه شماره 6 به طول 13 (حلقه تقویت کننده) (+):
جامعیت ارزیابی ریسک ? درصد گزارشات خطرات موجود ? تعداد خطرات رفع شده ? نگهداری و تعمیرات اصلاحی ? هزینه ? میزان سرمایهی جاری ? دستمزدها و تشویقیها ? رضایت کارکنان ? انگیزه ? کارایی ? نرخ خرابی ? پایایی سیستم ? میزان دستیابی به استانداردهای بینالمللی ? بهینگی سیستم نگهداری و تعمیرات ? جامعیت ارزیابی ریسک.
حلقه شماره 7 به طول 13 (حلقه تقویت کننده) (+):
جامعیت ارزیابی ریسک ? میزان استفاده از نمودارهای کنترل ? توانایی مواجهه با تغییر در سیستم ? تعداد خطرات رفع شده ? نگهداری و تعمیرات اصلاحی ? هزینه ? میزان سرمایهی جاری ?

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *