منابع مقاله درمورد مدیریت مشارکتی

ی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1ـ8ـ1متغیر وابسته
اعتماد
اعتماد، به میزان آسیبپذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته میشود.
برای سنجش اعتماد از طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه یو و کاناواتاناچایی(2002) استفاده شده است و سوالات 29 تا 40 پرسشنامه مربوط به متغییر اعتماد می باشد.
1ـ8ـ2متغیر مستقل
مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی یعنی مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری ، دعوت از همه افراد به تفکر راهبردی و قبول مسئولیت فردی در قبال کیفیت کار و تولید ، حکایت و پاداش دادن به رفتار کارکنان که ارباب رجوع را راضی و عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.(فیضی و همکاران،1389، 107)
شامل سه بعد مشارکت در زمینه اجتماعی و مشارکت انفرادی و مشارکت اقتصادی استراتژیک میباشد.
1ـ8ـ2ـ1 مشارکت در زمینه اجتماعی :
منظور ار مشارکت اجتماعی ، نوع نگرش افراد در خصوص میزان مشارکت در تقسیم کار میان کارکنان ، مشارکت فعالانه در برنامه ریزی فعالیت های کاری و یافتن راهکارهای مؤثر درمشکلات کاری مرتبط میباشد.( شادمان،1387، 6 )این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.
1ـ8ـ2ـ2مشارکت انفرادی
نوع نگرش افراد در خصوص میزان مشارکت آن ها در حل و فصل اختلافات کاری ، جابه جایی و ارتقاء از واحد کاری به واحد دیگر و یا پست های بالاتر می باشد..( شادمان،1387، 7 )این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.
1ـ8ـ2ـ2مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک
نگرش افراد در خصوص میزان مشارکت آن ها در فعالیت هایی است که جنبه اقتصادی /استراتژیک دارد که در اینجا فعالیت های مانند نفوذ در خریداری ، تجهیزات مورد نیاز ، فرایند های سازمانی مجدد،شرکت وتنظیم برنامه برنامه های آموزشی ، انتخاب مدیر واحد ، تدوین خط مشی های کاری تخصیص بودجه و طرح ها و برنامه های اینده سازمان مورد نظر می باشد..( شادمان،1387،7)این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.
1ـ9 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار از موضوعاتی است که در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی علم مدیریت قرار دارد.
قلمرو زمانی: پژوهش حاضر در محدوده زمانی شهریور ماه سال 1392 لغایت بهمن ماه 1392 صورت می‌گیرد.
قلمرو مکانی: محدوده مکانی این تحقیق در ادارات امور مالیاتی استان گیلان است.
فصل دوم
مبانی نظری و
ادبیات تحقیق
بخش اول

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2ـ1اعتماد
در عصری که روابط بین افراد و گروه ها شکننده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد موضوع محوری سازمان ها به منظور مدیریت کارآمد و اثربخش پویایی های محیطی است که رشد و حیات آن ها را تضمین
می نماید. با توجه به ضرورت پاسخگویی سریع به تحولات محیط متلاطم، ایجاد تیم های کاری هماهنگ یکی از وظایف مهم رهبران در سازمان ها می باشد که در واقع به معنی فرایند تزریق تدریجی و تشویق اعتماد در سازمان می باشد.
اعتماد ابزاری است برای صرفه جویی در قدرت زیرا حضور اعتماد ،نگرانی ، شک و نیاز به مراقبت و کنترل را کاهش می دهد. اعتماد برای موفقیت سازمانی، انجام تغییرات مداوم در نقشها و تکنولوژیها و همچنین طراحی مشاغل و مسئولیتها ضروری میباشد. اعتماد میتواند اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد کند، و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار دهد (داناییفرد و همکاران،1388،61). ). بنابراین افول اعتماد در سازمانهای دولتی، یکی از مسائلی است که باعث ایجاد کارکنانی بیانگیزه و بیتفاوت میشود و اجرای کند برنامهها را سبب میگردد و همچنین سطح پایین اعتماد باعث میشود که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان کیفیت مطلوبی نداشته باشد(قلیپور و همکاران؛1388،104)
2ـ1ـ1 تعریف اعتماد
اعتماد یکی از مفاهیم اساسی است که به راحتی توسط هر فرد درک و فهمیده می شود در عین حال تعریف و تشریح آن به طور واضح مشکل است. تعاریف زیادی که از این مفهوم وجود دارد تصدیق کننده این مدعاست.
در زبان فارسی اعتماد مترادف با تکیه کردن ، واگذاشتن کار به کسی ، باور و اعتماد به کارگرفته می شود.
اعتماد عبارت است از انتظار برآورد ه شدن نیازهای شخصی و این که می شود روی دنیا یا منابع بر آورد کننده خارجی حساب کرد . برخی از محققان اعتماد را واگذاری منابع به ، دیگران می دانند ، با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش می یابد و دستیابی به اهداف میسر می گردد..
اعتماد، به میزان آسیبپذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته میشود. اعتماد شامل سه بُعد اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد مبتنی بر تاثیر و گرایش به اعتماد است(Sendjaya-Pekerti,2010,644).
لایان اعتماد را باوری قوی به اعتبار و صداقت و توان افراد،انتظاری مطمئن و اتکا به ادعا یا اظهار نظر دیگران بدون آزمون آن می داند.(علی پور ،زاهدیو شیانی،1388، 111)
شاواعتماد را به اعتقاد داشتن به دیگران تعریف می کند ، زیرا برای رسیدن به خواسته های خود وابسته به دیگران هستیم.
چارلتون می گوید که رهبران به کارکنان اعتماد می کنند تا کارها انجام داده شود و رهبران باید گفتارشان همسان با کردارشان.
نیوتن اعتماد را این باور در فرد تعریف می کند که دیگران ، در بدترین شرایط ، آگاهانه و عامدانه آسیبی به او نمی رساند ، و در بهترین شرایط به نفع او عمل می کنند.
بعضی از نویسندگان بیان می کنند که اعتماد از نگرش عمومی افراد و میل به دیگران منشاء می گیرد روتر مفهوم اعتماد بین فردی را به عنوان یک انتظار، که یک فرد از فرد دیگر دارد عنوان می کند و آن را معادل قولی که یک فرد از فرد دیگر می گیرد می داند که بر آن اساس به آن فرد اعتماد می کند . واتر بیان می کند که بعضی چیزها مانند یک رفتار شخصی است که فرد در یک موقعیت آزاد انجام می دهد و گاهی آن را انجام نمی دهد.
بسیاری از محققان معتقدند اعتماد به طور کلی اطمینان و خوش بینی نسبت به وقوع حوادث و یا اطمینان داشتن به دیگران بدون دلایل اجباری است.(نادی و همکاران،1390،2)
در واقع اعتماد باور به این امر است که دیگران همان کاری را انجام می دهند که ما از آن ها انتظار داریم ، بدون اینکه آن ها تحت نظارت باشد(Lewis,2007)
اعتماد به طور کلی پذیرفتن دیگران در ارتباط با مصالح فرد است . انتظار به رفتار مفید داشتن از دیگران یا دست کم مضر نبودن کنش آنها برای مصالح و منافع اعتماد کنند.(علی پور و همکاران ،1388، 111)
وجود اعتماد در سازمان امور مالیاتی مانند سایر سازمانها و موسسات مالی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده به طوری که تبعات ناشی از فقدان آن باعث بروز رفتارهای خودخواهانه و خودمحور در کارکنان،کاهش مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها(پناهی؛1389،103)،عدم تحقق اهداف و استراتژی‌ها شده و به طورکلی تأثیری منفی بر بهره‌وری سازمانی خواهد گذاشت(قربانی و بابالحوائجی؛1391،3).
2ـ1ـ2فرایند اعتماد
برای فرایند اعتماد سه مرحله بیان شده است:
اعتماد به عنوان یک عقیده
اعتماد به عنوان یک تصمیم
اعتماد به عنوان یک عمل
مرحله اول:
اولین مرحله از اعتماد مجموعه ای از عقاید و باور های ذهنی و یکپارچه درباره شریک دیگر است به طوری که فرد می تواند تصور کند که عمل شریک او نتایج مثبتی برای او به دنبال خواهد داشت
مرحله دوم:تصمیم به اعتماد کردن به دیگری است . این مرحله ای است که باور به قابلیت اعتماد دیگری به خوبی آشکار می گردد. در شرایطی واقعی اعتماد دو انتظار وجود دارد یکی انتظار وجود رفتار قابل اعتماد و دیگری تمایل به عمل کردن بر مبنای آن
مرحل
ه سوم :
در این مرحله نیز اعتماد به عنوان یک عمل بروز می کند یعنی فرد قصد انجام اعمالی می کند که بر اساس اعتماد شکل گرفته است.(خنیفر و مقیمی، 1388،
6)
شکل (2-1) چارچوب یکپارچه ای برای فرایند اعتماد درون سازمان نشان می دهد:ستاده
پردازش
وارده

پیش زمینه اعتماد کننده نسبت به اعتماد
خصیصه ها و انگیزه ها و تواناییها و رفتار های اعتماد کننده
کیفیت و ماهیت روابط بین فردد معتمد و کسی که به او اعتماد می کند
محدودیت های موقعیتی ، سازمانی/نهادی
ملاحظات مربوط به هر ناحیه

قصد انجام اعمالی که بر اساس اعتماد شکل می گیرند :
رفتارهای معطوف به خطر و نگرش های داوطلبانه و فراتر از نقش
اعتماد به عنوان یک تصمیم :
تمایل به در منعرض خطر قرار دادن خود

اعتماد به عنوان یک باور:
داشتن انتظارات مثبت و مطمئن

نتایج حاصل از این رابطه چه خواهد بود.

شکل (2-1) فرایند اعتماد(حنیفرو مقیمی ،1388،7)
2ـ1ـ3پویایی ایجاد اعتماد
تعریف متنوع در این باب نشان می دهد که اعتماد پدیده ای پویاست که کنش متقابل و عامل های مختلفی است که می توانند در ساخت طرحی از اعتماد موثر باشند.
زمانی که افراد در مورد یکدیگر چیزهایی می آموزند، سطح اعتماد تغییر می کند که بدین معنی می باشد که اعتماد باید به عنوان یک پدیده پویا دیده شود نه یک پدیده ایستا، و تکامل آن مبتنی بر ادراکات در مورد ویژگی های شخصی اعتماد شونده می باشد. اعتماد یک مفهوم چند بعدی است که در برگیرنده اعتماد بین شخصی، اعتماد دوگانه،اعتماد سازمانی، اعتماد سیاسی، اعتماد اجتماعی (عمومی) اعتماد در محل کار. اگر کارکنان به مدیران اعتماد داشته باشند، این اعتقاد در آنها شکل می گیرد که سازمان کار درست را برای کارکنان انجام خواهد داد. در آن صورت، کارکنان احساس یگانگی، عضویت و شناسایی با سازمان خواهند داشت. در ضمن اگر در سازمان اعتماد وجود داشته باشد، کارمند احساس می کند که شغل او برای موفقیت سازمان حیاتی است. علاوه بر این کارکنان اضطراب کمتری می توان داشته و اثر مثبت بیشتری بر سازمان خواهند داشت.ایجاد محیطی که دارای اعتماد سازمانی است تاثیر مثبت زیادی برای سازمان ها دارد . برعکس ، هزینه های بی اعتمادی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشارکت ، خطر پذیری به خاطر رفتار های نا مناسب ، کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل می تواند سنگین باشد. (نادی و قهرمانی،1390،2)
اعتماد معمولاً به صورت یک متغییر ایستا مورد مطالعه قرار گرفته شده است و این زمانی رخ می دهد که از روش های تحقیقی تجربی یا روش های تحقیقی میل بخشی به طور وسیعی استفاده می شود . بعضی به اعتماد به عنوان یک پدیده حساس و زورگویانه نگاه می کنند که به آسانی نابود می شود و بعضی بر این باورند که اعتماد در طول زمان شکل می گیرد و برخی دیگر استدلال می کنند که ممکن است اعتماد خیلی سریع شکل بگیرد. این استدلال نشان می دهد که اعتماد باید به عنوان یک ساختار پویا مطالعه و مشاهده شود به علاوه نظریه اعتماد طول زمان بهبود می یابد.
آسانترین نمونه اعتماد سازی از طریق تعامل مستمر با افرادی است که در مدتی طولانی با آنها تعامل وجود داشته است. این اعتماد را اعتماد تجربی یا اعتماد مبتنی بر مبنای تجربه طولانی می نامند. البته نکته ای که باید به آن توجه داشت ، این است که اعتماد سازی فعالیتی زمانبر است، ولی از بین بردن جبران ناپذیر اعتماد در لحظه ای اتفاق می افتد.

 
 
رفتار سازمانی اخیراً اعتماد را به عنوان یک موضوع اصلی مورد بررسی قرار داده است . اگر چه اعتماد سازی در سازمانهای سنتی مهم است ، اما در سازمانهای امروزی با ماهیت مجازی و الکترونیک به لحاظ گسترش ابعاد ناملموس آن از اهمیت بیشتر برخوردار است. زمانی که قوانین ، سیاستها و هنجارها و اعمال سنتی بی ثبات یا نامشخص هستند، افراد به روابط شخصی به منظور راهنمایی متوسل می شوند و کیفیت این روابط عمدتاً توسط سطح اعتماد تعیین می شود . اعتماد به عنوان دروازه ای برای کسب موفقیت و توسعه پایدار به شمار می رود.
اعتماد باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد از اطلاعات سازمانی ، تعهد سازمانی ، تعهد به انجام تصمیم ، رفتار شهروندی سازمانی ، رضایت شغلی ، رضایت مدیریت ، مبادلات رهبر، عضو و توجه به ماندن در سازمان خواهد شد. به طور وسیعی تایید شده است که اعتماد به عنوان یک عامل تسهیل کننده در تعاملات اقتصادی از طریق هموار کردن روابط بین عاملان اعتماد و کاهش هزینه های تعاملات که با کنترل در ارتباط هستند عمل می کند.
به نظر کلمن در هر رابطه مبتنی بر اعتماد دست کم دو جزء وجود دارد « اعتماد کننده و اعتماد شونده و فرض بر این است که در منش هر دو جزء هدفمند بوده و به دنبال ارضای نیاز های خود هستند . طرف اعتمادکننده باید تصمیم بگیرد که با دیگری وارد معامله و کنش شود یا نه(یعنی خطر را بپذیرد یا نه ) و طرف اعتماد شونده نیز باید بین حفظ اعتماد و یا شکستن آن ، انتخاب کند. بنا براین یک رابطه مبتنی بر اعتماد یک عمل دو جانبه است و بر مبنای اصل به بیش از اندازه رساندن فایده در شرایط مخاطره قرار دارد»
فوکایاما با نوعی رویکر اقتصادی به مسئله اعتماد می پردازد و مبنای نظری و کانون تمرکز او بر حفظ
« سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه معینی از هنجارها و ارزش ها و ارزش های غیر رسمی است و اعضای گروهی که با یکدیگر همکاری و همیاری دارند ، در آن سهیم هستند.»
امیر کافی(1375) در تحقیق تحت عنـوان اعتماد و عوامـل مؤثر بر آن با روش پیمایش در سـه منطقه تهران ، با
وارد کردن متغییر هایی چون روابط اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و امنیت و تعهد درونی ، مقبولیت اجتماعی و سنجیدن ابعاد اعتماد، نشان داده است که میزان اعتماد پاسخگویان درحد متوسط به بالا بوده است و همچنین نشان داده شده است میزان اعتماد در بین مردان بیشتر اززنان بوده و سطح تحصیلات افراد با متغییر رابطه معکوس داشته است.
رایرز و همکاران(2001) در تحقیقی دیگر درباره اعتماد نشان دادند که بین متغییر های بررسی شده با اعتماد رابطه مستقیمی وجود دارد.
2ـ1ـ4مفاهیم مشابه با اعتماد:
یکی از مشکلات و تنگنا های موجود ، یکسان تلقی نمودن کلمه اعتماد با دیگر مفاهیم مشابه است. چند مفهوم وجود دارد که با اعتماد معادل و همسان تلقی شده است . از جمله :
همکاری:گامبتا برای نشان دادن تفاوت اعتماد و همکاری می گوید اعتماد کردن یک فرد به این معناست که «احتمال دارد آن فرد عملی را انجام دهد که منجر به کاهش مقررات و افزایش سود آوری برای ما شود از این رو ارزیابی روش های همکاری با او به اندازه کافی برای ما جالب و مفید فایده است .» گرچه اعتماد می تواند منجر به رفتار همکارانه شود اما الزاماًضرورتی برای رخ دادن همکاری نیست زیرا در همکاری قرار دادن یک بخش در یک ریسک ضروری نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *