منابع مقاله درباره بورس اوراق بهادار تهران

گرداوری اطلاعات از منابع اطلاعاتی و داده ای زیر استفاده کرده ایم:
الف) اطلاعات کتابخانه ای از جمله: مطالعه و بررسی کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاه های اطلاع رسانی و نیز استفاده از تجارب محققین دیگر(مطالعه مقاله ها و پایان نامه ها) به منظور دستیابی به مبانی نظری و پیشینه تحقیق؛
ب) استفاده از داده های بانک مرکزی
ج) استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران (سی دی بورس) به منظور دسترسی به اطلاعات ترازنامه و سود و زیان و…؛
د) استفاده از پایگاه داده symbols transaction شرکت بورس؛
ه) استفاده از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیرپرداز.
تجزیه و تحلیل داده ها:
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و جهت تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی استفاده شده است. ابتدا برای پایایی متغیر های مدل، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) گرفته شد. و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آنجایی که نوع فرضیات رابطهای است و داده های ما کمی است از آزمون پیرسون استفاده شده است. برای انجام آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و پیشبینی آینده مالی شرکتها از نرمافزار Eviews و SPSSبرای طبقهبندی داده ها از نرمافزار Excel استفاده خواهد شد.
نرم افزار Eviews یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش های اقتصاد سنجی، بویژه روش های جدید آن میباشد. نسخه اولیه این نرم افزار توسط بانک جهانی در سال 1994 برای انجام تحلیل های اقتصاد سنجی به بازار ارائه شد و تاکنون نگارشهای گوناگونی از آن عرضه شده است. از دید بسیاری از محققین اقتصاد سنجی، بکارگیری آسان روش های VAR ( نامحدود و ساختاری ) و مدل های ARIMA از مزیتهای این نرمافزار نسبت به سایر نرمافزارهای مشابه است.
به هر حال روشن است که چنانچه محققین اقتصادی بخواهند بطور جدی در زمینه تحقیقات اقتصادی فعالیت نمایند، ضروری است در کنار آموزش تکنیکهای جدید اقتصادسنجی با نرمافزارهای با قابلیت بالا نظیر Eviews نیز آشنا گردند.
برای پیش بینی تامین مالی از نرم افزار ITSM نیز استفاده شده است که عبارت است از:
این نرم افزار یک نرم افزار تخصصی در زمینه سری های زمانی می باشد. به عبارت دیگر این نرم افزار تقریباً تمام نیازهای آمار در زمینه سری های زمانی را برطرف می کند. با بهره گرفتن از این نرم افزار می توان روند و مولفهی فصلی را از یک سری زمانی با یکی از روش های تفاضل گیری و مولفهی فصلی حذف کرد. براورد پارامترهای مدل به روش های ماکزیمم درست نمایی، Yule-Walker، Innovation و … از مزیت های دیگر این نرم افزار است. برای پیشبینی نیز با بهره گرفتن از یک مدل ARMA و انتخاب تعداد پیشبینی ها این نرم افزار به سادگی قابل کاربرد است.
محدودیتهای تحقیق:
کمبود منابع فارسی در مورد تامین مالی شرکتها
کم بودن کارهای تحقیقاتی میدانی در زمینه تامین مالی
نبود اطلاعات جامع و دقیق در مورد صورتهای مالی شرکتها
وقت گیر بودن بررسی تامین مالی تمامی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری
4-1- مقدمه
در این فصل، اطلاعات گرداوری شده و فرضیه های مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نتیجه گیری آماری به عمل می آید. داده های این مطالعه با بهره گرفتن از نرم افزارهای ITSM , Eviwes ,SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. در این بخش ابتدا به روش ها و آزمون های به کار برده شده را به تفضیل شرح می دهیم و سپس فرضیه ها بررسی کرده و نتایج حاصل از آن ها را بیان می کنیم.
4-2- آزمون پایایی، دلایل و اهمیت
به چند دلیل بررسی پایایی سری داده ها مهم است. پایایی یا ناپایایی یک سری می تواند تاثیر شدیدی روی رفتار و ویژگی های آن داشته باشد. اگر متغیر های سری زمانی مورد استفاده در بر آورد ضرایب مدل ناپایا باشند در عین حال که ممکن است هیچ رابطه مفهومی بین متغیر های مدل وجود نداشته باشد ضریب تعیین ()به دست آمده آن می تواند بسیار مهم باشد و موجب شود تا محقق استنباط های نادرستی در مورد میزان ارتباط بین متغیر ها انجام دهد. دلیل بزرگ بودن ( ) آن است که وقتی یک سری زمانی نظیر دارای روند است کل پراکندگی رگرسیون (یعنی ) حول میانگین ثابت Y محاسبه می شود. که به غلط در طول زمان پایا فرض شده است. این امر وزن زیاد به مشاهداتی می دهد که از میانگین Y فاصله دارند، درنتیجه کل پراکندگی محاسبه شده، بسیار بزرگ می شود. از آن جا که ضریب تعیین () به صورت تعریف می شود، که در آن () جملات خطای رگرسیون است، وقتی بزرگ می شود، جمله داخل کروشه فوق کوچک می شود و در نهایت بالایی به دست می آید.
وجود متغیرهای ناپایا در مدل سبب می شود تا آزمون های tوf معمول نیز از اعتبار لازم برخوردار نباشند. در چنین شرایطی کمیت بحرانی ارائه شده توسط توزیع های fوt کمیت بحرانی صحیحی برای انجام آزمون نیستند. کمیت های بحرانی منتج از توزیع های tوf به گونه ای است که با افزایش حجم نمونه امکان رد هر چه بیشتر فرضیه () را فراهم می آورد. با رد نادرست فرضیه نتیجه گیری می شود که روابط مستحکم و معنی داری بین متغیر های مدل وجود دارد، درحالی که واقعیت جز این است و رگرسیون به دست آمده، رگرسیون کاذبی بیش نیست، از مشخصه های معمول یک رگرسیون کاذب، داشتن ضریب تعیین بالا(نزدیک به یک) و آماره دوربین واتسون DW)) پایین (نزدیک به صفر ) است(نوفرستی، 1378).

 
 
4-2-1- آزمون ریشه واحد
یکی از آزمون هایی که برای بررسی پایایی از آن استفاده می شود آزمون ریشه واحد است. مدل زیر را در نظر بگیرید:
Vt جمله خطای استوکاستیک است که از فروض کلاسیک تبعیت می کند . همانطور که مشاهده می شود معادله بالا یک معادله خود رگسیون مرتبه اول ARM است که در آن مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان t-1 رگرس شده است. حال اگر ضریب Yt-1 در عالم واقع برابر با یک شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم یعنی بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Yt می باشد ، بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا کنیم
و تشخیص دهیم که در واقع P=1 است ، گفته می شود متغیر Yt دارای یک ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سری های زمانی ، سری زمانی که دارای یک ریشه واحد باشد فرایند گام تصادفی نامیده می شود و نمونه ای از یک سری زمانی غیر ایستا است.
معادله بالا غالبا به شکل دیگری نیز نشان داده می شود:
که در آن و اپراتور مرتبه اول هستند.اکنون فرضیه صفر عبارتست از اگر در واقع برابر با صفر باشد می توانیم معادله قبلی را به صورت زیر بنویسیم.
این معادله بیانگر این است که تفاضل مرتبه اول سری زمانی Yt ( که یک فرایند گام تصادفی است ) ساکن است، زیرا بنا به فرض Ut یک اختلال سفید ( اختلال خالص) می باشد، اکنون اگر از یک سری زمانی یک مرتبه تفاضل گرفته شود ( تفاضل مرتبه اول) و این سری زمانی تفاضل گرفته شده ساکن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی انباشته از مرتبه اول می باشد و به صورت F(1) نشان داده می شود(همان منبع ، 33-36).
به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود ، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. بدین ترتیب هر گاه یک سری زمانی انباشته از مرتبه یک یا بالاتر باشد، یک فرآیند ساکن به طور مترادف به صورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد. برای بررسی غیرایستا بودن سری زمانی نظیر Yt رگرسیون را براورد کرده و بررسی می کنیم که آیا P از لحاظ آماری برابر با یک می باشد یا خیر. متاسفانه مقدار t که بدین ترتیب بدست می آید حتی در نمونه های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی کند، تحت فرضیه H0 آماره آزمون t که در این روش محاسبه می شود آماره J(tav) نامیده می شود، که مقادیر بحرانی آن به روش شبیه سازی مونت کارلو توسط دیکی فولر به صورت جداول آماری محاسبه شده است. در ادبیات اقتصاد سنجی آزمون t به آزمون دیکی فولر (DF) مشهور می باشد. توجه داشته باشیم که اگر فرضیه صفر (P=1) رد شود ( یعنی سری زمانی ساکن باشد) می توانیم از تابع آزمون t استیودنت استفاده نماییم.
اگر قدر مطلق آماره T محاسباتی بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی T ( یعنی قدر مطلق DF یا DF مک کینان ) باشد ، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی کنیم. از طرف دیگر اگر مقدار T محاسباتی ( قدر مطلق آن) کمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود( نوفرستی ،1387 ،37)
4-2-2- پایایی متغیرهای مدل
پیش از آزمون فرضیه های تحقیق، به دلیل آن که ماهیت متغیرهای تحقیق از نوع سری زمانی و برگرفته از داده های سری زمانی است و از سوی دیگر در فرضیه ها از روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین استفاده شده است و شرط لازم برای استفاده از مدل رگرسیونی خطی به روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین الگوی مورد نظر استفاده برای آزمون فرضیه ها پایداری متغیرهای الگوست، بایستی آزمون پایایی و ناپایی برای متغیرهای تحقیق انجام شود. برای این منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) استفاده می کنیم.
فرضیات H0 و H1 در مورد این آزمون به شرح ذیل بیان می شوند:
H0 متغیر مورد نظر ریشه واحد دارد :
H1 متغیر مورد نظر ریشه واحد ندارد( بیان ایستایی متغیر) :
نتایج بدست آمده آزمون دیکی فولر در سطح متغیرها در جدول(4-1) نشان داده شده است.
جدول4-1: نتایج آزمون دیکی فولر برای متغیرهای الگو
متغیرها
تعداد وقفه مناسب
عرض از مبدا
روند
Augmented Dickey-Fuller test statistic
مقدار بحرانی مک کینون
سطح معنی‏داری
1%
5%
10%
دارایی های جاری
Level
+
+
5.7632-
3.76-
3.004-
2.642-
0.0001
بدهی های جاری
Level
+
+
5.6744-
3.763-
2.0041-
2.6422-
0.0001

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نسبت جاری
Level
+
+
3.364-
3.7643-
2.00486-
2.6422-
0.023
نسبت بدهی
Level
+
+
3.388-
3.788-
3.012-
2.6461-
0.0233
EPS
Level
+
+
4.4759-
3.769597-
3.004861-
2.642242-
0.0021
حقوق صاحبان سهام
Level
+
+
9.634109-
3.808546-
3.020686-
2.650413-
0.000
نسبت آنی
Level
+
+
4.512465-
3.788030-
3.012363-
2.646119-
0.0021
نسبت گردش موجودی
Level
+
+
6.535288-
3.769597-
3.004861-
2.642242-
0.000
دارایی های غیر جاری
Level
+
+
5.549073-
3.769597-
3.004861-
2.642242-
0.0002
بدهی های غیر جاری
Level
+
+
5.806556-
3.769597-
3.004861-
2.642242-
0.0001
سود عملیاتی
Level
+
+
5.538823-
3.769597-
3.004861-
2.642242-
0.0002
سود انباشته
Level
+
+
3.435170-
3.769597-
3.004861-
2.642242-
0.0206
همان طور که در جدول(4-1) ملاحظه می‌شود از آنجای که سطح معنی داری(Prob) برای تمامی متغیرهای ما کوچکتر از 0.05 است لذا فرض H0 رد می شود و فرضیه مقابل یعنی H1 پذیرفته میشود. یعنی متغیرهای ما دارایی ریشه واحد نیستند پس میتوان در سطح اطمینان 95% بر پایایی متغیرهای تحقیق رای داد.
4-3- آزمون فرضیه ها
به منظور بررسی فرضیات(سوالات) تحقیق از آنجایی که نوع فرضیات رابطهای است و داده های ما کمی است از آزمون پیرسون استفاده شده است.
4-3-1- سوال فرعی اول
سوال فرعی اول تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
سوال فرعی اول: آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟
بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود ندارد.
بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود ندارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
H0: ρ = 0
0 H1 : ρ≠
H0: ρ = 0
0 H1 : ρ≠

بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد.
بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد.

آزمون فرضیه
در جدول(4-2) نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردیده است:
جدول4-2: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سوال فرعی اول
تعداد
Prob
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
رابطه بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
23
0.030
.453*
تایید فرضیه
همان‌طور که در جدول (4-2) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان 95%، مقدار Prob = 0.030 به دست آمد. از آنجایی که مقدار 0.05 Prob می‌باشد، لذا شواهد کافی برای تایید فرض صفر وجود ندارد. بنابراین در سطح اطمینان 95% فرض مقابل تایید میگردد. یعنی رابطه‌ی معناداری بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. از آنجای که مقدار این رابطه.453* r= می باشد لذا نوع رابطه مثبت و مستقیم است.
4-3-2- سوال فرعی دوم
سوال فرعی دوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
سوال فرعی دوم: آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
دارد.
بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
دارد.
بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود ندارد.
بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود ندارد.
H0: ρ = 0
0 H1 : ρ≠
H0: ρ = 0
0 H1 : ρ≠

آزمون فرضیه
در جدول(4-3) نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردیده است:
جدول4-3: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سوال فرعی دوم
تعداد
Prob
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
رابطه بین تامین مالی با وجوه حاصل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *