عقلایی از زمین، آب و منابع ژنتیک حیوانی و گیاهی؛ به کارگیری سیاست هایی در راستای تولید انرژی تجدیدشونده، و زمینه سازی و تشویق و تبلیغ برای استفاده تلفیقی از انرژی های فسیلی و... متن کامل

عقلایی از زمین، آب و منابع ژنتیک حیوانی و گیاهی؛ به کارگیری سیاست هایی در راستای تولید انرژی تجدیدشونده، و زمینه سازی و تشویق و تبلیغ برای استفاده تلفیقی از انرژی های فسیلی و... متن کامل

هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرارگیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.”به نظر می رسد سازمان های وشرکت های مستقل... متن کامل

هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرارگیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.”به نظر می رسد سازمان های وشرکت های مستقل... متن کامل

مدنی).168خیار فسخ را می توان در طی قراردادی یا براساس ماده 10 قانون مدنی ساقط کرد. زیرا مبنای آن اختیاری است که به یک طرف یا طرفین داده می شود پس می توان به نوعی این اختیار را سلب کرد حتی... متن کامل

مدنی).168خیار فسخ را می توان در طی قراردادی یا براساس ماده 10 قانون مدنی ساقط کرد. زیرا مبنای آن اختیاری است که به یک طرف یا طرفین داده می شود پس می توان به نوعی این اختیار را سلب کرد حتی... متن کامل

طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ- انفساخ ناشی از اراد? ضمنی طرفین است که اگر مبیع از... متن کامل

طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ- انفساخ ناشی از اراد? ضمنی طرفین است که اگر مبیع از... متن کامل

معوض است و عقود معوض را در بر نمی گیرد.134. در ماده مذکور، تعهد و قبول فقط به “نفر” که واحد انسان است نسبت داده شده است در حالیکه بهتر بود از واژه “شخص” استفاده می شد تا شامل... متن کامل

معوض است و عقود معوض را در بر نمی گیرد.134. در ماده مذکور، تعهد و قبول فقط به “نفر” که واحد انسان است نسبت داده شده است در حالیکه بهتر بود از واژه “شخص” استفاده می شد تا شامل... متن کامل

چهار حفره ای مدل مش ها، دو عامل دنبال شده است: 1-دقت در آناتومی 2- سهولت در تفسیر و آشکارسازی اتوماتیک. قسمت‌های مهم مانند دریچه‌ها و نقاط برآمدگی در این مدل صریحاً ارائه شده است. این... متن کامل

چهار حفره ای مدل مش ها، دو عامل دنبال شده است: 1-دقت در آناتومی 2- سهولت در تفسیر و آشکارسازی اتوماتیک. قسمت‌های مهم مانند دریچه‌ها و نقاط برآمدگی در این مدل صریحاً ارائه شده است. این... متن کامل

دارای چهار حفره است و همین‌طور چهار دریچه. دهلیز هر سمت از طریق یک منفذ به بطن سمت خود متصل است. این منفذ با یک دریچه دهلیزی-بطنی12 کنترل می‌شود. دهلیز سمت راست از طریق دریچه سه لتی13 به... متن کامل

دارای چهار حفره است و همین‌طور چهار دریچه. دهلیز هر سمت از طریق یک منفذ به بطن سمت خود متصل است. این منفذ با یک دریچه دهلیزی-بطنی12 کنترل می‌شود. دهلیز سمت راست از طریق دریچه سه لتی13 به... متن کامل

هلیز راست b) بطن و دهلیز چپ و 30شکل ‏2-3 -یک مقایسه بین شبیه سازی CFD و MR velocity Imaging 31شکل ‏2-4 -اریفیس های استفاده شده جهت ارائه دریچه های میترال و آئورت 32شکل ‏2-5- مدل ساخته شده توسط صابر و... متن کامل

هلیز راست b) بطن و دهلیز چپ و 30شکل ‏2-3 -یک مقایسه بین شبیه سازی CFD و MR velocity Imaging 31شکل ‏2-4 -اریفیس های استفاده شده جهت ارائه دریچه های میترال و آئورت 32شکل ‏2-5- مدل ساخته شده توسط صابر و... متن کامل

بیشترین میانگین تعداد غلاف در بوته با مصرف 60 کیلوگرم گچ در هکتار (21/12) و کمترین میانگین با مصرف 120 کیلوگرم گچ در هکتار (75/6) بدست آمد (شکل 4-7). همچنین اثر زمان مصرف گچ بر تعداد غلاف در بوته... متن کامل

بیشترین میانگین تعداد غلاف در بوته با مصرف 60 کیلوگرم گچ در هکتار (21/12) و کمترین میانگین با مصرف 120 کیلوگرم گچ در هکتار (75/6) بدست آمد (شکل 4-7). همچنین اثر زمان مصرف گچ بر تعداد غلاف در بوته... متن کامل

آزمایش مزرعه ای اثر منابع و سطوح مختلف گوگرد را بر روی گره زایی، عملکرد و جذب مواد غذایی توسط لوبیا بررسی و مشاهده کردند مصرف 40 کیلو گرم گوگرد تعداد گره ها را به طور معنی داری افزایش... متن کامل

آزمایش مزرعه ای اثر منابع و سطوح مختلف گوگرد را بر روی گره زایی، عملکرد و جذب مواد غذایی توسط لوبیا بررسی و مشاهده کردند مصرف 40 کیلو گرم گوگرد تعداد گره ها را به طور معنی داری افزایش... متن کامل