پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، زبان فرانسه، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

عقلایی از زمین، آب و منابع ژنتیک حیوانی و گیاهی؛ به کارگیری سیاست هایی در راستای تولید انرژی تجدیدشونده، و زمینه سازی و تشویق و تبلیغ برای استفاده تلفیقی از انرژی های فسیلی و... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان طرفین، جایز، بسیاری، مبانی

هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرارگیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.”به نظر می رسد سازمان های وشرکت های مستقل... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان قاعده لاضرر، املاک مجاور، فسخ نکاح

مدنی).168خیار فسخ را می توان در طی قراردادی یا براساس ماده 10 قانون مدنی ساقط کرد. زیرا مبنای آن اختیاری است که به یک طرف یا طرفین داده می شود پس می توان به نوعی این اختیار را سلب کرد حتی... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد وکالت، حقوق فرانسه

طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ- انفساخ ناشی از اراد? ضمنی طرفین است که اگر مبیع از... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان عقد نکاح، صحت معامله، فسخ نکاح، حقوق مرتبط

معوض است و عقود معوض را در بر نمی گیرد.134. در ماده مذکور، تعهد و قبول فقط به “نفر” که واحد انسان است نسبت داده شده است در حالیکه بهتر بود از واژه “شخص” استفاده می شد تا شامل... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان با موضوع دریچه، دهلیز، طریق، می‌شود.

دارای چهار حفره است و همین‌طور چهار دریچه. دهلیز هر سمت از طریق یک منفذ به بطن سمت خود متصل است. این منفذ با یک دریچه دهلیزی-بطنی12 کنترل می‌شود. دهلیز سمت راست از طریق دریچه سه لتی13 به... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

استان گیلان، علف های هرز، تجزیه واریانس، نمونه برداری

آزمایش مزرعه ای اثر منابع و سطوح مختلف گوگرد را بر روی گره زایی، عملکرد و جذب مواد غذایی توسط لوبیا بررسی و مشاهده کردند مصرف 40 کیلو گرم گوگرد تعداد گره ها را به طور معنی داری افزایش... متن کامل

By mitra2--javid, ago