پایان نامه حقوق

اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835) 66گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی «لاکاسانی » 69گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری 71بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری 72بند دوم: طبقه بندی بزهکاران ... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

2-3: انواع جنون از جهت زمان 35گفتار دوم : تاریخچهی جنون در حقوق ایران 35بند اول : جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 361-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304 361-2 : قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 361-3 : ... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

2-4-4-1- اشتباه در قانون 50 2-4-4-2- اشتباه در عمل 52 فصل سوم؛ انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی 54 3-1- جهل مرکب 55 3-1-1-اشتباه ناشی از تدلیس غیر (عامل بیرونی) 55 3-1-2-اشتباه ناشی از توهم و گمان... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

فهرستچکیده 1 مقدمه: 2 بیان مساله: 2 ضرورت واهمیت تحقیق: 2 اهداف پژوهش: 3 سئوالهای تحقیق: 3 فرضیه های تحقیق: 4 روش تحقیق: 4 ابزار گردآوری اطلاعات: 4 ساختار تحقیق: 4 فصل اول : 5 تعاریف و... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها 1167-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات 1178-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : 119فصل 4 121روش های سیاسی حل و فصل اختلافات... متن کامل

By 92, ago