باید ها و نباید ها

تعریف عزت‌نفس

تعریف عزت‌نفس: عزت‌نفس، عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموعه‌ی افکار، احساسات، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می‌شود. می‌اندیشیم که فردی باهوش یا کودن هستیم ،... متن کامل

By 92, ago