آگاهی از نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} اشتیاق به تفریحتعلق به رویداداشتیاق به خیریهتصویر حامیقصد خرید شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635) شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635)2-6-2) داخلیعشقی(1388) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و استراتژی های بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 5-2-2-پیشنهاداتی کاربردی• بازاریابان باید تصمیمات بازاریابی مربوط به نام تجاری خود را در بلند مدت اتخاذ نمایند. در تصمیم گیری پیرامون ارزش ویژه نام و نشان تجاری از نظر مشتریان مهم این است که بررسی شود چگونه تغییرات منتج شده در آگاهی از نام تجاری

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و بازاریابی اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در بازاریابی مسائل و موضوعات بکر ودست نخورده زیادی وجود دارد از جمله موضوع نام تجاری در حوزه بانکها می باشد که در این خصوص در کشورمان تاکنون کار زیادی انجام نشده است، لذا محقق موضوعات زیر را برای تحقیقات آتی پیشنهاد م ینماید:1- دو

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و رویکرد بازاریابی اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 17.حسینی، میرزا حسن رضائی، مهدی ؛(1390) ،بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند در بازار فرآوردههای لبنی، چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره 5.18..خورشیدی، غلامحسین؛ مقدمی ،صابر؛(1382) ،تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٢٨.19.خیلا، نسرین بازاریابی وبازاریابی اجتماعی(1387) ،فصلنامه راز بهزیستی ،سال هفدهم،

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مفهوم بازاریابی اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 5-1-2-نتایج آزمون فرضیه های آماریفرضیه اصلی : بر اساس نتایج تحقیق و 21 سئوال در نظر گرفته شده برای این عامل مشخص شد بین عوامل بازاریابی اجتماعی و ارزش نام تجاری رابطه وجود دارد.فرضیه فرعی اول: بر اساس نتایج تحقیق و 4 سئوال در

بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت و آگاهی از نام و نشان تجاری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ما درکنار شما هستیم برای مسیری طولانی. برای موفقیتی ماندگار . ما عاشق مشتریانمان هستیم . ما از نقاط قوت مان برای ارائه ارزش به مشتری استفاده میکنیم.2-49-پیشینه تحقیق 2-49-1-پیشینه تحقیق در منابع فارسی:دکتر امیرمحمدشریف رضویان ونسیرین خیلا در سال 1388تحقیقی تحت عنوان" استفاده از

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و فعالیت های بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2-19-درک نام تجاری:درک نام تجاری بر ارزیابی وخرید نام تجاری تاثیرمی گذارد.درک نام تجاری جزء معیارهای ذهنی مصرف کننده محسوب شده ویک جنبه مهم ارزش نام تجاری است فعالیت های بازاریابی باهدف تغییر یاتقویت ذهن مصرف کننده به شیوه ای خاص انجام می شوند، این

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و آگاهی از نام و نشان تجاری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} طبقه بندی و پیشنهادهای زیادی برای ابعاد ارزش ویژه نام تجاری وجود داردکه اولین و معرو فترین آنهاتوسط آکر ( 1991 ) ارائه شده که می توان گفت یک مدل کاملا روانشناختی است که ارزش ویژه را از دیدمصرف کننده مورد سنجش قرار می دهد

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و سلامت روان نوجوانان

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1386بابک معینیبررسی تاثیرآموزش شیوه های مدیریت استرس برسلامت روان نوجوانان شهر تهران برمبنای مدل اعتقادی بهداشتی با رویکردبازاریابی اجتماعیدر این تحقیق با روش نمونه گیری خوشه ای گروه هامورد مطالعه قرار گرفته است.تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازاریابی اجتماعی براساس نتایج حاصل از

بهبود تصویر برند بانک سینا و ارزش ویژه نام و نشان تجاری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} *ارائه رفتار حرفه ای بانکداری نوین و پاسخگویی سریع متناسب با نیاز مشتریان از جانب پرسنل بانک سینا* تاکید مدیریت بانک سینا بر منابع انسانی و اهمیت رشد و پیشرفت افراد پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتیبه پژوهشگران پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی خود موارد