نظریه یادگیری اجتماعی و مهارت های مقابله ای

نتایج تحقیقات نشان می دهد که الگوی کناره گیری و عدم دسترسی عامل خطر عمده ای برای ایجاد علائم افسردگی و اضطراب دارد. به نظر می رسد که اضطراب مادران بر سبک والدگری آنها تاثیر می گذارد، و بدین طریق موجب الگوی عدم دسترس پذیری و کناره گیری می شود.(یاپ و همکاران،2010).بوگلس و همکاران(2006) نشان داده اند که کنترل والدینی […]

ادامه مطلب

سبک های والدگری و اضطراب کودکی و فرزند پروری آسان گیرانه

تربیت مقتدرانه در طول دوره کودکی و نوجوانی با چند جنبه از شایستگی ارتباط دارد- خلق خوش بینانه، خویشتنداری، استقامت در تکلیف، همکاری، عزت نفس بالا، پختگی اجتماعی و اخلاقی، و عملکرد تحصیلی مطلوب( آماتو و فولر،2002؛ آنولا، استاتین و نورمی،2000؛مکی،آرنولد و پرات،2001).فرزند پروری مستبدانه: روش فرزند پروری مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، از نظر کنترل اجباری […]

ادامه مطلب

طرحواره های ناسازگار و سبک های فرزند پروری

پژوهش های انجام شده در ایراندر پژوهش هایی که در مورد اضطراب در ایران انجام شده، بیشتر در حیطه مداخلات بوده و تحقیقات اندکی به مسائل آسیب شناسی پرداخته است.پژوهش خداپناهی و همکاران(1391) با هدف بررسی رابطه بین مولفه های روابط مادر- کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش دبستانی، تعداد 291زن از بین مادران کودکان 2تا6سال شهر تهران انتخاب […]

ادامه مطلب

ویژگی های جمعیت شناختی و روابط مثبت با دیگران

ب) ملاک های خروج:تاریخچه اختلالات روانشناختی و جسمی مزمن و واضح در کودکانتاریخچه اختلالات روانشناختی و جسمی مزمن در والدین کودکان مضطرب و بهنجار.فرزند طلاق بودن2. کودکان بهنجار و والدین آنها: در این مورد نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. به این صورت که با توجه به نمونه های کودکان مبتلا به اضطراب و ویژگی های جمعیت شناختی آنها […]

ادامه مطلب

ویژگیهای شخصیتی و خلاقیت و نوآوری

مقدمه و معرفیمقدمهسازمان موفق مشخصه عمدهای دارد که بهوسیله آن از سازمان ناموفق تمیز داده میشود. این مشخصه، رهبری پویا و اثربخش است. اهمیت رهبری و مدیریت در دوران معاصر به حدی است که گفته میشود پایه قدرت در جامعه معاصر، دیگر تملک ابزار تولید نیست، بلکه تصاحب مقامات مدیریتی و اداری درون سازمانهاست (زردتشتیان،1387؛ نورایی، 1387). همه سازمانها در […]

ادامه مطلب

دیدگاه انسان گرایی و مکانیسم های دفاعی

3. در شرطی کردن عامل، پاسخ باید مقدم بر تقویت باشد، جاندار روی محیط عمل کرده و اثری بجای می گذارد. بی. اف. اسکینر با استفاده از شرطی کردن عامل، موشهای آزمایشگاهی را آموزش داد تا جهت دریافت غذا اهرمی را فشار دهند. شکل دهی رفتار عبارت است از تقویت رفتارهای مشابه تر به پاسخ موردنظر.4. ازطریق سرمشق گیری یعنی […]

ادامه مطلب

طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای مقابلهای ناسازگار

تداوم طرحواره به هر چیزی اشاره دارد که بیمار انجام میدهد (درونی یا رفتاری) تا وضعیت فعلی طرحواره را حفظ کند. تداوم طرحواره، تمام افکار، احساسها و رفتارهایی را در بر میگیرد که بهجای بهبود طرحواره، در نهایت باعث تقویت آن میشود. طرحوارهها توسط سه سازوکار اولیه تداوم مییابند: تحریفهای شناختی، الگوهای زندگی خودآسیبرسان و سبکهای مقابلهای. فرد خود از […]

ادامه مطلب

عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی و طرحوارههای ناسازگار اولیه

ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که در بزرگسالی منعقد میشود، بهگونهای که انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی، نقطه عطفی در رشد و پیشرفت شخص تلقی میشود. ازدواج را میتوان بهعنوان یکی از مراحل رشد انسانها در نظر گرفت. اگر ازدواج موفقیتآمیز باشد، کمک زیادی به رشد روانی-اجتماعی زوج میکند. موفقیت ازدواج وابسته به میزان آمادگی افراد برای […]

ادامه مطلب

تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتارهای ضد اجتماعی

یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است او می تواند با انجام به موقع کارها و حس مسئولیت در افزایش تولید و بهرهوری موثر باشد . لذا بایستی کارمندان متعهدی برای سازمان تربیت نمود . مدیران می توانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان ، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاری از […]

ادامه مطلب

شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیتی

بحث و نتیجه گیری در این فصل به بررسی یافته های پژوهشی بر اساس تجزیه و تحلیلهای آماری و سوالهای پژوهشی پرداخته شده است و نتایجی که از این پژوهش به دست آمده است با نتایج تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور مقایسه گردیده است. همچنین در پایان به بیان پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش پرداخته شده است.خلاصه: پژوهش […]

ادامه مطلب

راهبردهای مقابله با استرس و آموزش مهارت های زندگی

نتایج این پژوهش به شناخت بیشتر تفاوت های افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد عادی در حوزه مسائل شخصیتی، سبک های فرزند پروری و کیفیت زندگی کمک می کند. این یافته ها، اهمیت و نقش والدین و بررسی کیفیت زندگی مبتلایان را در تسهیل اقدام برای تغییر جنسیت روشن می سازد. نبود تفاوت معنا دار بین افراد مبتلا […]

ادامه مطلب

طرح واره های ناسازگار اولیه و فرزندپروری آسان گیرانه

فرزندپروری آسان گیرانه: این گونه والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند.کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال میکنند و به آنها اجازه میدهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند.حتی اگر قادر به انجام این کار نباشند.فرزندان والدین آسانگیر، تکانشی، سرکش و نافرمان هستند.در مقایسه با کودکانی که والدین آنها کنترل بیشتری اعمال میکنندآنان نیز بیش […]

ادامه مطلب
1 2 3