پایان نامه ارشد درمورد زرده، نتایج، سیر، تیمارهای

عوامل فوق در حد استاندارد رعایت شود اثر منفی معنی داری در هنگام آنالیز داده های تیمار های مختلف مشاهده نشد. (05/0P)
نتایج حاصل از اندازه گیری ضخامت پوسته در جداول ب-5 تا ب-8 آورده شده است و با نتایج Yalc‎in و همکاران در سال 2006 مطابقت دارد. (05/0P)
Canogullari و همکاران در سال 2009 افزایش ضخامت پوسته تخم را در تیمارهای تغذیه شده با 2 درصد پودر سیر، معنی دار گزارش کردند.

4-2-6- وزن مخصوص تخم مرغ
برای تعیین وزن مخصوص تیمارهای مختلف از آب نمک با چگالی های مختلف استفاده شد. وزن مخصوص از جمله صفاتی است که کمتر تحت تأثیر محتویات داخلی تخم مرغ قرار داشته و بیشتر معیار کیفیت پوسته تخم مرغ می باشد. معمولاً وزن مخصوص تخم مرغ ها در دامنه 06/1 تا 099/1 می باشد و هر چه وزن مخصوص بالاتر باشد نشان دهنده ضخامت بیشتر تخم مرغ خواهد بود. این صفت در اوائل تولید بالاتر از 08/1 می باشد و هر چه به انتهای دوره تولید نزدیک می شویم کاهش می یابد. آنالیز آماری داده های آزمایشی نشان داد که هیچ گونه اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف با تیمار شاهد در کلیه دوره های آزمایشی وجود نداشت. (05/0P) نمودار 4-5- میانگین وزن مخصوص تخم مرغها در پایان دوره آزمایش نشان می دهد.
نمودار 4-5- میانگین وزن مخصوص تخم مرغها در پایان دوره آزمایش

4-2-7- وزن زرده و پوسته به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ
از جمله صفات مهم کیفی تخم مرغ که می توان با در دست داشتن وزن پوسته و یا وزن زرده تخم مرغ، وزن کل تخم مرغ را محاسبه نمود، وزن زرده به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ می باشد.
آنالیز داده های آزمایشی هیچ گونه اختلاف معنی داری بین میانگین وزن زرده و یا وزن سفیده به عنوان درصدی از وزن کل تخم مرغ در سطح 5 درصد نشان نداد. (جداول ب-5 تا ب-8)

4-3- تجزیه و تحلیل غلظت کلسترول زرده تخم مرغ در پایان دوره های 14 روزه
بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل غلظت کلسترول در گرم زرده، نشان داد که تیمار های مختلف آزمایشی در میزان غلظت کلسترول زرده تخم مرغ های تولیدی با هم اختلاف داشتند.) 05/0(p به طوری که تغییرات غلظت کلسترول زرده تخم مرغ ها تقریباً از تغییرات غلظت کلسترول سرم تبعیت می کرد.
نتایج تجزیه واریانس غلظت کلسترول در گرم زرده و همچنین در کل زرده تخم مرغ مرغان تحت آزمایش در هفته های 2 ،4، 6 و 8 در جداول “ج-5 و ج- 6 ” آورده شده است.
در کلیه مراحل بین بالاترین درصد پودر سیر و شنبلیله و تیمار شاهد تفاوت معنی داری وجود داشت و در آزمایش 14 روز آخر تیمارهایی که از پودر سیر استفاده کرده بودند از نظر سطح کلسترول زرده بین سطح 3 و 5/4 در صد تفاوت معنی داری وجود نداشت. ) 05/0(p
در این دوره(14 روز آخر) همانگونه که اشاره شد تیمارهای تغذیه شده با پودر سیر و دانه شنبلیله هر دو باعث کاهش کلسترول زرده تخم مرغ نسبت به گروه شاهد شدند و در مقایسه این دو تیمار با هم، پودر سیر بیشتر از دانه شنبلیله کلسترول زرده را کاهش داد هر چند اختلاف این دو از نظر آماری معنی دار نبود. نمودار 4-6 و 4-7 به ترتیب کلسترول در گرم زرده و کلسترول کل زرده تخم مرغ مرغان تحت آزمایش را در آخر دوره آزمایشی نشان می دهد.
نمودار 4-6 – کلسترول در گرم زرده تخم مرغ مرغان در آخر دوره آزمایشی

نمودار 4-7 – کلسترول در کل زرده تخم مرغ مرغان در آخر دوره آزمایشی

نتایج این تحقیق در خصوص کاهش کلسترول زرده با نتایج Azeke و Epko در سال 2008 مشابه بود؛ این دو محقق سطوح 1 و 2 درصد پودر سیر را به جیره مرغان تخم گذار اضافه نمودند و کاهش کلسترول زرده تخم مرغ را گزارش نمودند.
رفیعی در سال 1383 با بررسی اثر پودر سیر و چند افزودنی خوراکی بر روی کلسترول زرده تخم مرغ، کاهش معنی داری را در سطح کلسترول زرده گزارش کرد.) 05/0(p
Canogullari و همکاران در سال 2009 نیز کاهش کلسترول زرده را در تیمارهای تغذیه شده با 5/0، 1 و 2 درصد پودر سیر در مدت 12 هفته گزارش کردند.
در سال 2007، Khan و همکاران در تحقیقات خود بر روی پودر سیر نتایجی مشابه نتایج تحقیق حاضر به دست آوردند آنها در بررسی خود اثر سه سطح 2، 6، و 8 درصد سیر را به مدت 6 هفته روی مرغان تخمگذار مطالعه نمودند.
Mottaghitalab و Tarz نیز در سال 2004 به مدت 10 هفته مقدار 1 و 5/1 درصد پودر سیر را به جیره مرغان تخمگذار اضافه نمودند و نتیجه آن کاهش معنی دار کلسترول زرده بود.
در سال 2002 Chowdhury و همکاران نتایجی مشابه نتایج تحقیق حاضر به دست آوردند. همچنین در سال 1979 Sharma و همکاران سطوح 1 و 3 درصد پودر سیر را به مدت 3 هفته روی عملکرد مرغان تخمگذار بررسی و کاهش معنی داری در مقدار کلسترول زرده گزارش کردند.
Yalcin و همکاران در سال 2006 چنین نتیجه گرفتند که استفاره از سطوح 5/0 و 1 درصد پودر سیر در مدت 22 هفته میتواند باعث کاهش معنی دار کلسترول زرده تخم مرغ گردد.
با این حال Birrenkott و همکاران در سال 2000 تاثیر پودر سیر را در سطح 3 درصد به مدت 8 هفته روی عملکرد مرغان تخمگذار بررسی و هیچگونه تاثیر معنی داری روی کاهش کلسترول زرده مشاهده نکردند.
4-4- تجزیه و تحلیل غلظت کلسترول خون
خون گیری در دومرحله (پایان 28 روز اول و پایان 27 روز دوم) انجام شد و میزان کلسترول و سایر لیپوپروتئینهای پلاسما مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر دو مرحله آزمایش تفاوت سطح کلسترول سرم تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد معنی دار بود.) 05/0(p نتایج حاصل از اندازه گیری کلسترول سرم و سایر لیپو پروتئینهای پلاسما در جداول ج-1 و ج-3 دیده می شود. همانگو
ن
ه که در نمودار 4-8 ملاحظه می شود میانگین کلسترول سرم تیمارهای تغذیه شده با بیشترین درصد پودر سیر و بیشترین درصد دانه شنبلیله نیز اختلاف معنی داری دارد.) 05/0(p

نمودار 4-8- میانگین کلسترول سرم تیمارهای 1 تا 9 در پایان دوره آزمایش

بررسی نتایج حاصل از سایر لیپو پروتئین های پلاسما ( HDL،LDL و VLDL) نشان داد که در تیمار های مختلف، نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها بجز در مورد HDL معنی دار نبود .در پایان 28 روز دوم آزمایش HDL سرم تیمارهایی که با دانه شنبلیله تغذیه شده بودند افزایش معنی داری یافت .) 05/0(p نمودار 4-9 میانگین HDL سرم تیمارهای مختلف را نشان می دهد.
نمودار 4-9- میانگین HDL سرم تیمارهای 1 تا 9 در پایان دوره آزمایش

نتایج حاصل از تحقیقات ما با نتایج Khan و همکاران (2007) مطابقت داشت و او در پایان هفته ششم آزمایش میزان کلسترول سرم خون تیمارهایی که با 8 در صد پودر سیر تغذیه شده بودند را 96 میلی گرم در دسی لیتر گزارش کرد در حالی که سرم خون تیمار شاهد 169 میلی گرم در دسی لیتر بود.
Kim و همکاران (2009) 2و4 در صد سیر را به مدت 5 هفته روی جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار دادند و کاهش کلسترول سرم خون و LDL را در این تیمارها مشاهده نمودند.
Azeke وEkpo درسال 2009 به این نتیجه رسیدند که با استفاده از سطوح 1 و 2 در صد پودر سیر، کلسترول به طور معنی داری کاهش می یابد. با این حال Birrenkot و همکاران کاهش معنی داری در سرم خون تیمارهایی که با 3 درصد پودر سیر تغذیه شده بودند، مشاهده نکردند .

در تیمارهایی که از درصدهای مختلف دانه شنبلیله استفاده نمودند نتایج ما با نتایج تعدادی از محققین که روی انسان و حیوانات آزمایشگاهی تحقیق نموده بودند مطابقت داشت. برای مثال Pipelzadeh و همکاران در سال 2003 در مقایسه ای که بین دانه شنبلیله و داروی لواستاتین انجام دادند، اثر 100و 500 میلی گرم در کیلوگرم وزن زنده دانه شنبلیله را به مدت 8 هفته بر روی موش صحرایی مورد مطاله قرار دادند و کاهش معنی داری در کلسترول، LDL، VLDL و نیز افزایش HDL سرم موش ها گزارش کردند .) 05/0(p
Abu saleh (2006) نیز با تجویز پودر دانه شنبلیله به مقدار 25 گرم در روز به مدت 6 هفته برای بیماران دیابتی نوع 2 ، کاهش معنی دار کلسترول سرم و LDL را مشاهده نمود. اما میزان HDL بی تغییر ماند.
Al-Habori در سال 1998 اثر پودر دانه شنبلیله روی تعدادی خر گوش مورد مطاله قرار داد، نتایج آن که حاکی از کاهش کلسترول سرم خرگوش بود، شبیه نتایج تحقیق حاضر میباشد.

4-5- تجزیه و تحلیل سایر پارامترهای خون
مقایسه نتایج بدست آمده تیمارهای مختلف در خصوص تری گلیسرید سرم در هر دوره، تفاوت معنی داری را با تیمار شاهد نشان نداد.) 05/0(p
پروتئین کل سرم نیز در بین تیمارهای مختلف با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشت.) 05/0(p لذا به نظر میرسد این دو ماده افزودنی تاثیری بر متابولیسم یا هضم و جذب پروتئین نداشته است. اما در مورد قند خون در تیمارهایی که شنبلیله مصرف کرده بودند نسبت به تیمار شاهد اختلاف وجود داشت و قند خون به طور معنی داری کاهش یافت.(نمودار 4-9)
Hannan در سال 2007 نیز با استفاده از 5 و 10 میلی گرم در کیلوگرم دانه شنبلیله در خوراک موشهای صحرایی، نتایجی مشابه نتایج ما به دست آورد و علت کاهش قند خون را اثر فیبر موجود در شنبلیله بر کاهش هضم و جذب گلوکز و افزایش ترشح انسولین عنوان کرد.
Abu El-soud در سال 2007 عصاره آلکالوئیدی شنبلیله را به موشهای صحرایی خوراند و کاهش تری گلیسرید سرم و قند خون را گزارش کرد.
نمودار 4-9- میانگین قند سرم تیمارهای 1 تا 9 در پایان دوره آزمایش

4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آماری تست پانل
با توجه به اینکه بو و مزه گیاه سیر با ذائقه بسیاری از مردم سازگاری ندارد لذا به منظور بررسی اینکه آیا سیر به کار رفته در جیره روی مزه و بوی تخم مرغ تولیدی اثر می گذارد یا خیر این آزمایش انجام شد نتایج حاصل از این نظر سنجی نشان داد که طعم این نمونه ها با بالا رفتن درصد سیر در جیره اندکی افت پیدا می کند که البته از نظر آماری معنی دار نبود.) 05/0(p اما در مورد بوی تخم مرغ، اختلاف بین تیمارها معنی دار بود و تیماری که بیشترین درصد سیر را داشت از نظر آزمایش شوندگان بوی نا مطلوب تری داشت.) 05/<0(p پیشنهادات:
1- همانگونه که اشاره شد، درصد بالای پودر سیر تا حدودی باعث افت تولید، کاهش وزن و کاهش مصرف خوراک شد هرچند این تفاوتها معنی دار نبود و از طرفی بین تیمارهایی که از پودر سیر 3 و 5/4 درصد استفاده نمودند، از نظر کاهش کلسترول تخم مرغ تفاوت معنی داری وجود نداشت بنا بر این به نظر می رسد در صورت تمایل مرغداران به استفاده از پودر سیر به عنوان افزودنی خوراکی، استفاده از سطح 3 درصد آن مطلوب تر از سایر سطوح می باشد.
2- می توان از دانه شنبلیله در سطوح یاد شده بعنوان یک افزودنی خوراکی مفید در جیره طیور استفاده نمود که ضمن اثرات مثبتی که بر روی صفات عملکردی طیور تخمگذار دارد، می تواند بدون هیچ اثر جانبی منفی، باعث کاهش کلسترول زرده تخم مرغ شود.
3- با توجه به تحقیقات فراوانی که در خصوص اثرات دانه شنبلیله روی انسان و همچنین حیوانات مزرعه ای و آزمایشگاهی صورت گرفته و اثرات مثبت آن به اثبات رسیده است لذا بهتر است تحقیقات بیشتری در خصوص استفاده از شنبلیله و مشتقات آن بر روی طیور گوشتی و تخم گذار صورت گیرد و اثرات مثیت یا منفی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

فصل پنجم
ضمایم و پیوست

جدول الف-1: میانگین درصد تخم گذاری(%) تیمارهای 9-1 در 8 هفته دوره آزمایشی*

هفته
تیمار
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
کل دوره
1
90/48ab
83/33bc
85/71ab
82/14ab
75/60ab
73/81a
75/60a
81/55a

2
83/93bc
86/31ab
83/93bc
85/71ab
76/79ab
79/76a
77/38a
78/57a

3
81/55c
76/38c
73/64c
70/58c
78/74ab
79/85a
73/04a
79/93a

4
94/05ab
80/95bc
77/98bc
76/79bc
69/64b
72/02a
77/38a
78/57a

5
89/29a
88/10ab
87/50ab
83/93ab
76/79ab
80/95a
84/52a
82/14a

6
92/26ab
87/50ab
88/69ab
86/31ab
81/55ab
86/31a
82/14a
87/50a

7
89/88ab
82/74bc
86/90ab
89/88a
85/12a
82/74a
83/93a
86/90a

8
90/48ab
93/45a
93/45a
89/88a
82/14ab
86/90a
81/55a
82/14a

9
88/10ab
93/45a
89/88a
88/10ab
85/71a
79/17a
72/02a
82/14a

SEM
3/85
4/67
6/05
6/41
7/38
9/34
7/76
7/29

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله،8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول الف-2: میانگین وزن تخم مرغ های تیمارهای 9-1 در 8 هفته دوره آزمایشی*

هفته
تیمار
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
کل دوره
1
90/48ab
83/33bc
85/71ab
82/14ab
75/60ab
73/81a
75/60a
81/55a

2
83/93bc
86/31ab
83/93bc
85/71ab
76/79ab
79/76a
77/38a
78/57a

3
81/55c
76/38c
73/64c
70/58c
78/74ab
79/85a
73/04a
79/93a

4
94/05ab
80/95bc
77/98bc
76/79bc
69/64b
72/02a
77/38a
78/57a

5
89/29a
88/10ab
87/50ab
83/93ab
76/79ab
80/95a
84/52a
82/14a

6
92/26ab
87/50ab
88/69ab
86/31ab
81/55ab
86/31a
82/14a
87/50a

7
89/88ab
82/74bc
86/90ab
89/88a
85/12a
82/74a
83/93a
86/90a

8
90/48ab
93/45a
93/45a
89/88a
82/14ab
86/90a
81/55a
82/14a

9
88/10ab
93/45a
89/88a
88/10ab
85/71a
79/17a
72/02a
82/14a

SEM
3/85
4/67
6/05
6/41
7/38
9/34
7/76
7/29

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر،5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله،8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول الف- 3: میانگین گرم تخم مرغ تولیدی (Egg mass ) تیمارهای 9-1 در 8 هفته دوره آزمایشی*

هفته
تیمار
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
1
48/42a
45/71ab
46/82ab
44/76ab
41/61ab
40/33a
41/58a
45/67a
2
46/08bc
36/19c
46/36ab
47/02ab
41/65ab
43/88a
43/17a
44/76a
3
44/52c
35/56c
39/87c
38/44c
42/72ab
43/72a
40/79a
43/79a
4
52/43ab
41/19bc
42/18bc
40/89bc
36/88b
38/54a
42/25a
43/26a
5
48/74ab
48/72a
48/21ab
46/20ab
41/83ab
44/00a
46/01a
46/15a
6
50/71ab
47/99a
48/58ab
47/07ab
44/09ab
47/01a
45/16a
48/51a
7
49/26ab
45/88ab
48/74ab
49/90a
46/76a
45/46a
46/46a
48/28a
8
49/65ab
51/48a
51/79a
49/72a
45/46a
47/72a
45/23a
45/56a
9
47/87ab
50/76a
49/08ab
48/45a
47/29a
43/38a
39/62a
46/54a
SEM
2/91
3/26
3/76
3/43
4/13
5/18
4/55
4/17

*?وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی)می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر،5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول الف-4 : میانگین مصرف خوراک روزانه (Feed Intake) تیمارهای 9-1 در 8 هفته دوره آزمایشی*

هفته
تیمار
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
1
99/85ab
97/80b
95/49ab
93/55ab
93/19a
94/35a
100/86a
98/44a
2
94/61c
97/41b
96/12ab
89/36bc
92/73a
100/29a
95/44a
98/96a
3
90/97d
88/71c
90/32bc
88/39bc
88/66a
95/51a
94/06a
96/32a
4
89/34d
80/49d
84/26c
83/93c
89/70a
93/03a
95/14a
97/76a
5
101/96ab
102/28ab
97/16ab
96/56a
92/17a
98/68a
101/77a
105/46a
6
107/42a
108/29a
101/79a
92/25ab
96/40a
102/07a
102/09a
103/14a
7
103/53ab
103/74ab
101/76a
99/45a
95/39a
101/48a
103/05a
103/84a
8
101/71ab
105/66a
101/55a
92/77ab
96/74a
94/36a
93/64a
98/52a
9
100/35ab
103/01ab
102/01a
98/10a
95/07a
96/18a
97/71a
101/45a
SEM
5/67
3/76
4/02
5/03
4/83
5/03
6/15
4/78

*?وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی)می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول الف-5 : میانگین ضریب تبدیل غذایی روزانه (Feed Convertion Ratio ) تیمارهای 9-1 در 8 هفته
دوره آزمایشی *

هفته
تیمار
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
1
2/07a
2/14ab
2/05a
2/10ab
2/25ab
2/40a
2/45a
2/19a
2
2/06a
2/04c
2/08a
1/90b
2/23ab
2/30a
2/22ab
2/21a
3
1/85ab
2/06bc
2/26a
2/27a
2/12b
2/06a
2/26ab
2/11a
4
1/70b
1/82d
2/03a
2/08ab
2/46a
2/40a
2/26ab
2/26a
5
2/09a
2/10ab
2/01a
2/09ab
2/21ab
2/24a
2/21ab
2/29a
6
2/12a
2/26ab
2/10a
1/96b
2/20ab
2/17a
2/26ab
2/13a
7
2/11a
2/28a
2/10a
1/99b
2/04b
2/23a
2/22ab
2/15a
8
2/05a
2/06bc
1/96a
1/87b
2/13b
1/98a
2/07b
2/15a
9
2/10a
2/03c
2/08a
2/03ab
2/01b
2/22a
2/48a
2/19a
SEM
0/14
0/1
0/16
0/13
0/15
0/22
0/17
0/18

*?وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی)می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول الف-6 : میانگین وزن بدنی تیمارهای 9-1 در ابتدا و انتهای دوره آزمایشی*

تیمار
وزن بدن در ابتدای دوره(کیلوگرم)
وزن بدن در انتهای دوره(کیلوگرم)
میانگین افزایش وزن مرغان در کل دوره( کیلو گرم)
1
1/389±0/0432
1/439±0/0524
0/050±0/0432bc
2
1/402±0/0046
1/500±0/0582
0/098±0/0046ab
3
1/362±0/0464
1/432±0/0603
0/069±0/0464ab
4
1/382±0/0131
1/412±0/0145
0/031±0/0131c
5
1/373±0/0315
1/468±0/0491
0/095±0/0315ab
6
1/352±0/0095
1/426±0/0193
0/074±0/0095ab
7
1/393±0/0225
1/473±0/0416
0/080±0/0225ab
8
1/369±0/0122
1/465±0/0670
0/096±0/0122ab
9
1/367±0/0115
1/470±0/0344
0/103±0/0115a

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ب-1 : میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه اول دوره آزمایشی *

تیمار
شاخص تخم مرغ 1
شاخص ارتفاع زرده2
شاخص رنگ زرده3
واحد هاو4
1
0/74b
0/462a
5/50a
97/75a
2
0/76ab
0/445a
5/67a
98/82a
3
0/75ab
0/440a
5/67a
96/53a
4
0/76ab
0/444a
6/00a
98/20a
5
0/75ab
0/455a
5/67a
96/57a
6
0/76ab
0/442a
5/83a
96/48a
7
0/77a
0/430a
5/67a
97/03a
8
0/76ab
0/449a
5/50a
95/47a
9
0/76ab
0/431a
5/83a
95/89a
SEM
0/013
0/02
0/56
5/85
* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ب-2 : میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه دوم دوره آزمایشی *

تیمار
شاخص تخم مرغ
شاخص ارتفاع زرده
شاخص رنگ زرده
واحد هاو
1
0/77a
0/441a
5/67a
98/75a
2
0/75a
0/424a
5/83a
96/27a
3
0/75a
0/427a
5/67a
96/02a
4
0/76a
0/438a
5/50a
96/21a
5
0/77a
0/442a
5/83a
96/39a
6
0/76a
0/402a
5/67a
94/27a
7
0/76a
0/420a
5/67a
94/03a
8
0/73a
0/437a
6/00a
91/89a
9
0/77a
0/416a
5/67a
93/35a
SEM
0/03
0/02
0/61
4/31

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ب-3 : میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه سوم دوره آزمایشی *

تیمار
شاخص تخم مرغ
شاخص ارتفاع زرده
شاخص رنگ زرده
واحد هاو
1
0/77a
0/426a
5/83a
97/56a
2
0/75a
0/430a
5/33a
93/75a
3
0/76a
0/452a
6/17a
96/88a
4
0/76a
0/446a
5/33a
97/40a
5
0/76a
0/440a
5/50a
94/82a
6
0/76a
0/423a
5/67a
95/42a
7
0/77a
0/419a
5/67a
96/10a
8
0/75a
0/425a
5/50a
91/66a
9
0/75a
0/444a
5/67a
94/34a
SEM
0/013
0/023
0/54
4/16

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ب-4 : میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه چهارم دوره آزمایشی *

تیمار
شاخص تخم مرغ
شاخص ارتفاع زرده
شاخص رنگ زرده
واحد هاو
1
0/76ab
0/419ab
6/00a
93/18a
2
0/75b
0/393b
5/67a
87/46a
3
0/76ab
0/416ab
5/83a
92/36a
4
0/74b
0/416ab
5/67a
91/05a
5
0/76ab
0/424ab
5/50a
88/51a
6
0/76ab
0/418ab< br />5/83a
95/05a
7
0/79a
0/441a
5/33a
92/90a
8
0/77ab
0/419ab
6/17a
93/32a
9
0/76ab
0/415ab
5/33a
88/90a
SEM
0/018
0/019
0/56
4/19

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ب-5 : میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه اول دوره آزمایشی *

تیمار
ضخامت پوسته
وزن مخصوص
وزن پوسته درصدی از وزن تخم مرغ
وزن زرده درصدی از وزن تخم مرغ
1
0/37a
1/086a
12/63a
25/17a
2
0/35ab
1/075a
10/93b
25/32a
3
0/33b
1/076a
11/54ab
25/78a
4
0/36ab
1/083a
11/78ab
25/65a
5
0/36ab
1/079a
11/99ab
25/20a
6
0/36ab
1/078a
11/98ab
25/50a
7
0/35ab
1/081a
12/11ab
25/96a
8
0/37a
1/082a
12/37ab
25/60a
9
0/34ab
1/075a
11/80ab
25/35a
SEM
0/02
1/86
0/81
1/41

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ب-6 : میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه دوم دوره آزمایشی *

تیمار
ضخامت پوسته
وزن مخصوص
وزن پوسته درصدی از وزن تخم مرغ
وزن زرده درصدی از وزن تخم مرغ
1
0/37a
1/087a
13/61a
25/38a
2
0/34ab
1/080ab
12/74a
26/96a
3
0/33ab
1/079ab
12/18a
25/28a
4
0/32a
1/081ab
12/33a
25/80a
5
0/32ab
1/079ab
12/25a
25/69a
6
0/34ab
1/080ab
12/29a
25/35a
7
0/30a
1/075b
11/69a
23/91a
8
0/34ab
1/080ab
12/01a
25/83a
9
0/34ab
1/081ab
11/86a
24/48a
SEM
0/02
0/005
1/15
1/62

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ب-7 : میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه سوم دوره آزمایشی *

تیمار
ضخامت پوسته
وزن مخصوص
وزن پوسته درصدی از وزن تخم مرغ
وزن زرده درصدی از وزن تخم مرغ
1
0/28a
1/075a
11/34a
25/36a
2
0/32a
1/078a
11/77a
25/52a
3
0/34a
1/083a
12/12a
26/28a
4
0/33a
1/079a
11/47a
24/71a
5
0/32a
1/079a
12/21a
25/45a
6
0/31a
1/078a
11/72a
25/59a
7
0/33a
1/083a
12/26a
26/92a
8
0/31a
1/078a
11/72a
25/05a
9
0/33a
1/078a
11/97a
26/20a
SEM
0/03
0/005
0/92
1/60

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ب-8 : میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه چهارم دوره آزمایشی *

تیمار
ضخامت پوسته
وزن مخصوص
وزن پوسته درصدی از وزن تخم مرغ
وزن زرده درصدی از وزن تخم مرغ
1
0/32a
1/079a
11/24a
27/38a
2
0/33a
1/077a
11/43a
26/83a
3
0/32a
1/080a
11/71a
26/69a
4
0/32a
1/078a
11/33a
24/21a
5
0/33a
1/079a
11/69a
26/68a
6
0/31a
1/079a
11/88a
25/54a
7
0/31a
1/076a
11/30a
26/35a
8
0/31a
1/073a
11/17a
27/12a
9
0/31a
1/076a
11/37a
26/57a
SEM
0/019
0/005
0/92
1/61

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی در سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ج-1 : میانگین نتایج آزمایشات بیوشیمیایی سرم خون تیمارهای 9-1 در پایان دوره 28 روزه اول دوره آزمایشی *

تیمار
کلسترول
(mg/dl)
تری گلیسرید (mg/dl)
HDL
(IU/L)
LDL
(IU/L)
1
182a
1652a
15/58ab
164a
2
176ab
1500a
16/72ab
141a
3
157d
1420a
17/57a
144a
4
148e
1367a
16/43ab
142a
5
182a
1532a
13/88b
138a
6
178a
1451a
15/58ab
128a
7
167bc
1430a
17/85a
136a
8
163cd
1376a
16/15ab
128a
9
158d
1383a
16/43ab
135a
SEM
4/86
185/16
1/69
37/98

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی
05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ج-2 : میانگین نتایج آزمایشات بیوشیمیایی سرم خون تیمارهای 9-1 در پایان دوره 28 روزه اول دوره آزمایشی (ادامه)*

تیمار
VLDL
(mg/dl)
پروتئین کل
(mg/dl)
قند
(mg/dl)
1
171a
6/63a
185ab
2
143a
8/27a
183ab
3
150a
8/67a
182ab
4
143a
6/37a
187a
5
145a
6/67a
185ab
6
128a
7/07a
183ab
7
140a
8/10a
182ab
8
129a
7/00a
179ab
9
139a
7/60a
176b
SEM
42/57
1/21
5/25

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ج-3 : میانگین نتایج آزمایشات بیوشیمیایی سرم خون تیمارهای 9-1 در پایان دوره 28 روزه دوم دوره آزمایشی *

تیمار
کلسترول
(mg/dl)
تری گلیسرید (mg/dl)
HDL
(IU/L)
LDL
(IU/L)
1
184a
1629a
15/58bc
157a
2
171bc
1483a
14/45c
140a
3
159c
1398a
15/02c
135a
4
147d
1352a
18/70ab
142a
5
182ab
1509a
17/85ab
138a
6
182ab
1499a
18/42ab
136a
7
169c
1414a
19/27ab
133a
8
162c
1391a
19/55a
136a
9
160c
1367a
19/55a
133a
SEM
6/77
187/63
1/78
38/35

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ج-4 : میانگین نتایج آزمایشات بیوشیمیایی سرم خون تیمارهای 9-1 در پایان دوره 28 روزه دوم دوره آزمایشی (ادامه)*

تیمار
VLDL
(mg/dl)
پروتئین کل
(mg/dl)
قند
(mg/dl)
1
163a
6/60b
188a
2
143a
9/83a
190a
3
141a
7/30ab
187a
4
144a
8/23ab
188a
5
144a
7/00ab
187a
6
137a
9/43ab
187a
7
136a
9/03ab
180ab
8
136a
7/93ab
175b
9
136a
7/93ab
173b
SEM
40/88
1/48
5/75

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ج-5 : میانگین تیتر کلسترول هر گرم زرده تخم مرغ تیمارهای 9-1 در چهار دوره 14 روزه دوره آزمایشی *

تیمار
سطح کلسترول زرده در 14 روز اول (mg/gr)
سطح کلسترول زرده در 14 روز دوم (mg/gr)
سطح کلسترول زرده در 14 روز سوم (mg/gr)
سطح کلسترول زرده در 14 روز چهارم (mg/gr)
1
14/89a
16/19a
16/25a
16/96a
2
13/48ab
14/91ab
13/41b
16/26a
3
12/88ab
13/38cd
13/02b
14/50b
4
10/76c
12/24d
12/77b
14/04b
5
15/01a
15/04ab
16/12a
16/49a
6
14/78a
13/89bc
14/57ab
15/79ab
7
14/07a
12/36cd
13/41b
15/56ab
8
12/88ab
12/62cd
13/15b
14/27b
9
11/82bc
12/36cd
12/89b
14/27b
SEM
1/12
0/84
0/96
0/92

* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول ج-6 : میانگین تیتر کلسترول کل زرده تخم مرغ تیمارهای 9-1 در چهار دوره 14 روزه دوره آزمایشی *

تیمار
سطح کلسترول زرده در 14 روز اول
(میلی گرم)
سطح کلسترول زرده در 14 روز دوم
(میلی گرم)
سطح کلسترول زرده در 14 روز سوم
(میلی گرم)
سطح کلسترول زرده در 14 روز چهارم (میلی گرم)
1
213/28a
231/82a
232/67a
242/85a
2
192/96ab
213/57ab
192/04b
232/80a
3
184/50ab
191/66cd
186/50b
207/68b
4
154/03c
175/24d
182/81b
200/98b
5
214/97a
215/39ab
230/82a
236/15a
6
211/58a
198/96bc
208/66ab
226/11ab
7
201/43a
177/06cd
192/04b
222/76ab
8
184/50ab
180/71cd
188/35b
204/33b
9
169/27bc
177/06cd
184/66b
204/33b
SEM
16/11
12/03
13/83
13/22
* وجود حروف لاتین متفاوت بالای هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری بین میانگین تیمارهای مختلف آزمایشی سطح 5% (آزمون توکی) می باشد.
تیمار 1: شاهد، 2: حاوی 5/1 % پودر سیر، 3: حاوی 3 % پودر سیر، 4: حاوی 5/4 % پودر سیر، 5: حاوی 05/0 % دانه شنبلیله، 6: حاوی 1/0 % دانه شنبلیله، 7: حاوی 15/0 % دانه شنبلیله، 8: حاوی 2/0 % دانه شنبلیله، 9: 25/0 % دانه شنبلیله

جدول د-1: نتایج تجزیه واریانس افزایش وزن مرغها درپایان دوره آزمایشی

منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
F Value
P Value
تیمار
10
14969/48148
1496/94815
2/07n.s.
0/0934
اشتباه آزمایشی
16
11552/81481
722/05093

کل
26
26522/29630

n.s. عدم وجود اختلاف معنی دار بین تیم
ارهای مختلف آزمایشی را نشان می دهد.(P>0.05)

جدول د-2: نتایج تجزیه واریانس درصد تولید هفتگی تیمارهای 9-1 درپایان دوره آزمایشی

منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
F Value
P Value
تیمار
10
284/890393
28/489039
0/54n.s.
0/8410
اشتباه آزمایشی
16
851/715926
53/232245

کل
26
1136/606319

. n.s عدم وجود اختلاف معنی دار بین تیمارهای مختلف آزمایشی را نشان می دهد.(P0.05)

جدول د-3: نتایج تجزیه واریانس گرم تخم مرغ تولیدی (Egg mass) تیمارهای 9-1 درپایان دوره آزمایشی

منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
F Value
P Value
تیمار
10
91/571837
9/1571837
0/53n.s.
0/8484
اشتباه آزمایشی
16
279/069437
17/4418398

کل
26
370/6412741

n.s. عدم وجود اختلاف معنی دار بین تیمارهای مختلف آزمایشی را نشان می

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *