بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت و تاریخچه بازاریابی

بازاریابی اجتماعی استفاده از اصول وتکنیک های بازاریابی برای پرورش تغییر اجتماعی یا بهبود (تغییر در حوزه بهداشت عمومی یا اقدامات پیشگیرانه یا مدیریت تقاضای حمل ونقل) ویادیگر نیازهای اجتماعی می باشد.(کرایگ لیفبور،2010 ،)2-6-تاریخچه بازاریابی اجتماعی:در سال 1952 اندیشمندی به نام وایبه یک سئوال انقلابی مطرح کرد که پاسخ به آن سال ها بعد به پایه گذاری”بازاریابی اجتماعی”منجر شد. او […]

ادامه مطلب

بهداشت و سلامت و کنترل استرس

سعی کنید به آنها بقبولانید که نیازمند استفاده از درمان هستند و آنها را تشویق کنید به روانپزشک یا روانشناس بالینی مراجعه کنند. (داردِن، و گینتر، 1996) استرساسترس ها چه اثری بر ما دارند؟استرس کلمه ای است که هر روز به شکل های متفاوتی در گفت و گو های مردم مطرح می شود ، ما معمولاً درباره ی مشکلاتی که […]

ادامه مطلب

سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و دانشگاه علوم پزشکی

در مطالعه حاضر، دانشجویان با درآمد ماهیانه خانواده بالاتر از یک میلیون، میانگین و انحراف معیار02/19± 44/130 بالاتری دارا بودند.در مطالعه کن وهمکاران، سطح درآمد نیز با سبک زندگی بهتر ارتباط داشت(3). توضیحی که می توان برای این یافته بیان کرد این است که با توجه به اهمیت وضعیت اقتصادی در زندگی امروزی، با بالا رفتن میزان درآمد، امکان فراهم […]

ادامه مطلب

سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و رسانه های ارتباط جمعی

0/079بر اساس اطلاعات جدول بالا با کنترل متغیر های زمینه ای و مداخله گر (جنسیت، سال تحصیلی، وضعیت تأهل، محل سکونت و …) در مدل نهایی، متغیر اصلی یعنی دانشگاه محل تحصیل (p=0/001)، تأهل (p=0/031)، تحصیلات مادر (p=0/012)، تحصیلات پدر (p=0/02)، دانشکده محل تحصیل (p=0/001) به عنوان عوامل مرتبط با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بوده است. به طوری که […]

ادامه مطلب

سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و دانشگاه علوم پزشکی

ابزار گردآوری داده ها:ابزار این پژوهش، پرسشنامه استاندارد نیمرخ 2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بود که توسط دانشجویان به شیوه خود گزارش دهی تکمیل می شد.پرسشنامه شامل دو بخش می باشد. بخش اول شامل اطلاعات فردی و اجتماعی(سن، جنس، رشته تحصیلی، سال تحصیلی، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، محل سکونت، وزن، قد، متوسط […]

ادامه مطلب

سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی

یافته های پژوهش:در این فصل یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آماری در قالب جداول با توجه به اهداف پژوهش تنظیم شده است.جداول شماره 1 تا 3 مربوط به توزیع فراوانی عوامل فردی اجتماعی واحد های مورد پژوهش شامل دانشکده های محل تحصیل، جنس، سال تحصیلی، وضعیت تأهل، شغل پدر، شغل مادر، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، محل سکونت، میزان […]

ادامه مطلب

سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و شادکامی و سلامت روانی

مدل های ارتقاء سلامت متعدد، ساده و مردم پسند هستند و در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کاربرد دارند. این مدل ها چون قلمرو وسیعی را شامل میشوند به طور دقیق تعریف و تبیین نشده اند و دائماً در حال تحول هستند(71). مدل های ارتقاء سلامت، محرکی برای بررسی مجدد رفتار و فرضیه های زمینه ای آن میباشند. این مدل […]

ادامه مطلب

سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و وضعیت اقتصادی اجتماعی

سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در کاهش اضطراب دانشجویان موثر می باشد لذا توجه به این امر و فراهم نمودن تمهیداتی برای ارتقاء آن در مطالعه نوروزی نیا و همکاران با هدف تعیین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و همبستگی آن با میزان اضطراب و برخی مشخصات جمعیت شناسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز توصیف شده است. این مطالعه توصیفی-همبستگی، 160 […]

ادامه مطلب

نیازهای روانشناختی و کانون کنترل سلامت

جدول 4-15: نتایج تحلیل و اریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب تحصیلات در متغیر میزان کنترل آسم 109جدول 4-16: میانگین،انحراف معیار،کمترین و بیشترین مقدار متغیر کنترل آسم به تفکیک شغل 110جدول 4-17: نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب نوع شغل در متغیر میزان کنترل آسم 110جدول 4-18: میانگین،انحراف معیار،بیشترین و کمترین مقدار متغیر گروههای کنترل آسم در متغیر […]

ادامه مطلب

امر به معروف و نهی از منکر و تحولات خانواده

3ـ9ـ4 مثبت نگری به این معنا که به شخصیت، احساس، رفتار و فکر نوجوان نگرش مثبتی داشته باشیم. از پیامبر اکرم (ص) روایتی نقل شده که « إنّ اللَّه تعالى لیعجب‏ من الشّاب لیست له صبوه ». همانا خداوند از جوانی که جوانی نکند تعجب میکند. (پاینده،1382: 303). اگر از ویژگیهای زمان نوجوانی آگاهی داشته باشیم رفتار و اعمالی که […]

ادامه مطلب

سوء مصرف مواد و حمایت خانواده

پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث 2010؛ج.14 (3) میباشد. غالباً بیماران درکی از بروز این علائم و نشانهها ندارند که این مسئله منجر به فقدان اعتماد به نفس، فرسودگی، افسردگی و اضطراب میشود. آسیب به سر متوسط؛ به هر جراحت وارده به مغز که منجر به فقدان حاد هوشیاری و PTA بعلاوه یافتههای جراحت مغزی در اسکن مغز اطلاق میشود. […]

ادامه مطلب
1 2 3 22