نظریه‌های هوش هیجانی و درمان شناختی رفتاری

مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی هستند که کودکان و نوجوانان باید آن ها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر و شایسته عمل کنند (نیک پرور، 1383).طبق نظر داردن و همکاران مهارت های زندگی برای زندگی اثربخش ضرورت دارند و برای سراسر دوره های زندگی (کودکی، نوجوانی، […]

ادامه مطلب

درمان شناختی رفتاری و مدیریت رفتار خود

مطالعات گستردهای در جهت بررسی اثر بخشی درمانگری شناختی- رفتاری برای انواع اختلالات دوره کودکی صورت گرفته و در این راستا، اختلالات مختلف کودکان چون اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، اختلال نقص توجه- بیش فعالی و ناتوانی یادگیری، توسط راهبردهای درمانگری شناختی-رفتاری مورد مداخله قرار گرفتهاند(کندال و مندل، 1995؛ گرو وکندال،2000، به نقل از گل پرور،1390).2-16اصول اولیه درمان شناختی رفتاریالف) تغییر توقعات […]

ادامه مطلب

پایان نامه درباره بیماران دیابتی/درمان شناختی رفتاری

تعریف درمان شناختی رفتاری درمانگری شناختی­رفتاری شکل سازمان­یافته­ای از درمانگری است که به واسطه­ی الگوی شناختی هدایت می­شود. الگوی شناختی بیانگر آن است که تفکر نارسا و ارزیابی شناختی غیرواقع­گرایانه در مورد رویدادهای معینی از زندگی می­توانند به طور منفی احساس­ها و رفتار را تحت تاثیر قرار دهند و این فرایند متقابل است و مولد اختلال­های شناختی بیشتری خواهد بود(علی […]

ادامه مطلب

آموزش مهارت های اجتماعی و درمان شناختی- رفتاری

مقیاس ارزیابی کلی عملکرد (GAF) که مبنای محور V است، ارزیابی سطح کلی سلامت روانی فرد را امکان پذیر می سازد. این مقیاس در جدول 4-2 نشان داده شده است. جدول 4-2 محور V: مقیاس ارزیابی کلی عملکردارزیابی سطح نشانه ها موارد100-91 عملکرد عالی؛ نشانه ها وجود ندارند 90-81 نشانه ها وجود ندارند یا نشانه های ناچیزی وجود دارند. بطور […]

ادامه مطلب

گروه درمانی شناختی- رفتاری و سبک های مقابله با استرس

زمانزاده، مریم. (1392). مقایسه رابطه هوش معنوی و باورهای فراشناختی با بهزیستی روانشناختی پرستاران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.زند، لادن؛ غلامی، فروغ؛ عادلخانی، زهرا و محمدی، لیلا. (1386). تاثیر گروه درمانی انگیزشی بر اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، سال 5 (15): 24-17.زینت، اصغر. (1391). بررسی اثربخشی گروه درمانی […]

ادامه مطلب

عوامل اجتماعی و محیطی و درمان شناختی- رفتاری

1- شواهد تجربی رو به افزایش از اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری برای مشکلات روانی شایع مانند اختلالات افسردگی و اضطراب حمایت میکند.2- رویکرد شناختی-رفتاری نسبتاً کوتاه مدت بوده و از لحاظ اقتصادی از دیگر درمان های جایگزین مقرون به صرفهتر است.3- دامنه کاربست موفقیت آمیز رویکرد شناختی-رفتاری برای گستره وسیعی از اختلالات میباشد، لذا فرصت قابل توجه و سودمندی برای […]

ادامه مطلب

درمان شناختی- رفتاری

– دلاور، علی، احدی، حسن، آزاد، منیشی، حسین، شاملو، غلامرضا، شاملو، سعید( 1385). رابطه سبک اسناد با افسردگی. اضطراب و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 83-82. روان شناسی و علوم تربیتی. دانش و پژوهش در روانشناسی. شماره 21 و 22.– دهشیری، علی(1387). ساخت و اعتبار یابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویان. […]

ادامه مطلب

گروه درمانی شناختی- رفتاری

فقدان مهارت های حل مسأله، یکی از ابعاد مهم اختلال افسردگی است(داویلا و همکاران، 1995، به نقل از یایلینگ و همکاران، 2006). بنابراین، یکی از فنونی که در رویکردهای شناختی- رفتاری استفاده می شود، آموزش روش حل مسئله است. هدف کلی آموزش حل مسئله، آموزش و کمک به افراد درمان جو در جهت کسب بینش نسبت به توانایی های خود […]

ادامه مطلب

درمان شناختی- رفتاری

– پرسشنامه احساس تنهایی: این پرسشنامه، ساخت و اعتباریابی آن توسط دهشیری(1387) در ایران صورت گرفته است. این مقیاس از سه عامل تنهایی ناشی از روابط خانوادگی (16 سؤال ) تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان (11 سؤال) و نشانههای عاطفی تنهایی (10 سؤال) تشکیل شده است و در مجموع دارای 38 سؤال میباشد. مقیاس احساستنهایی و سه خردهمقیاس آن […]

ادامه مطلب

درمان شناختی- رفتاری

– روش درمان شناختی- رفتاری: درمان شناختی- رفتاری ترکیبی از نظریه ها و فنون رفتار درمانی و شناخت درمانی است. رویکردهای رفتاری و شناختی هر دو تا حدی از سنت تجربی برآمده اند و تأکید آن روی افزایش مهارت های شناختی و کاهش فعالیت های شناختی ناسازگارانه می باشد و از تکالیف رفتاری هم برای تغییر رفتار استفاده به عمل […]

ادامه مطلب

درمان های شناختی رفتاری

در این روش درمانی هدف روشن کردن ماهیت تجارب هیجانی است که افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر را برمی انگیزاند تا درگیر راهبرد های اجتنابی مانند نگرانی، شوند (منین و همکاران، 2004). در رأس این روش درمانی این فرض وجود دارد که هیجانات در این بیماران به درستی تنظیم نمی شوند. این فرض بیان کننده ی این موضوع است که […]

ادامه مطلب

رفتار درمانی دیالکتیک و درمان مبتنی بر پذیرش

1- درمان شناختی رفتاری در طول رشد و تحول خود شواهد تجربی، بالینی و پژوهشی بسیاری دال بر کارآمدی خود فراهم نمود. این درمان از همان ابتدای شکلگیری با پژوهش عجین شد و شروع به جمعآوری شواهد عینی در تأیید کارآمدی، کارآیی و مقرون و به صرفه بودن خود کرد (کندال و همکاران، 1998؛ لیدون و جونز، 2001؛ باتلر و […]

ادامه مطلب
1 2 3 13