قانون حدود و قصاص مصوب و توبه قبل از اثبات جرم

در صورت آشکار شدن جرم و گناه، توبه عبارت است از پشیمانی از گذشته، عدم تکرار جرم و پذیرفتن حکم اجرای حد. با توجه به موارد فوق این موضوع روشن می گردد که اگر جرم و گناه علنی و واضح شد بهتر است که حد اجرا گردد زیرا مسأله لوث می شود و اسقاط کردن حد فایده مفیدی در بر […]

ادامه مطلب

تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم

5. تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و فساد فی الارض6- جرایم اقتصادی مشروط بر این که میزان موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال می باشد.تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به صورت ساده یا مراقبتی باشد.قرار تعلیق اجراء مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس […]

ادامه مطلب

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون حدود و قصاص مصوب

ویژگی های خاص محاربه سبب شده است تا در تحلیل سیاست کیفری اسلام در زمینه این بزه، به تشریح مباحثی متفاوت با دیگر جرائم حدی نیز پرداخته شود. این وضعیت موجب می شود تا سیاست های کیفری بر جرائم حدی و حق اللهی، درباره این بزه مهم جاری نگردد. از این روست که سخت گیرهای متعدد و متفاوت قانون گذار […]

ادامه مطلب

:«رابطه بلاواسطه بین خطای مرتکب شده و ضرر وارد شده به شخص را سبب میگویند». به عبارت دیگر «رابطه علی و معلولی بین تقصیر و زیان» (درودیان، 1370: 58). برخی دیگر نیز میگویند: «ناشی شدن ضرر از فعل، به نحوی که اگر آن فعل نبود، قطعاً ضرر پیش نمیآمد» (کاتوزیان، 1370: 271) و یا «فعلی است که اگر ارتکاب نمییافت […]

ادامه مطلب

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

پرونده مجددا طرح و در دادگاه دیگری در یکی از شهرستان های استان ایلام که جرم در آنجا واقع نشده است، مطرح شده استاگر این اتفاق واقعا رخ داده باشد می توان با توجه به بند چهارم ماده 84 در آیین دادرسی مدنی طرح ایراد کرد.در این صورت همان طور که در قانون آمده اگر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی

با وجود نظریات فوق باید اذعان داشت که به دلیل افزایش حساسیت محیط بینالملل در خصوص لزوم بقای حیوانات (اعم از اهلی و وحشی) میبایست قانونگذاران کشورمان به این مهم توجه بیشتری داشته باشند. به گونهای که هر گاه از عمل صاحب حیوان بتوان عمد یا عمد احتمالی بر ورود آسیب و صدمه به حیوانی را نتیجه گرفت، در این […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و رافع مسئولیت کیفری

النهایه با توجه به آنچه گفته شد به طور خلاصه جرایم به سه دسته ذیل تقسیم میشوند (باهری، 1380: 108): 1- جرم کیفری: فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. 2- جرم مدنی: ورود ضرر عمدی و با سوء نیت به دیگری مستلزم که جبران خسارت است. 3- شبه جرم: ورود ضرر از روی تقصیر […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

معالوصف زمانی که سبب دیگری را اکراه به ارتکاب جرمی کند، به دلیل اقوا بودن او از مباشر، سبب مجرم تلقی شده و حکم به مجازات او داده خواهد شد. همچنانکه ماده 377 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اعلام میکند: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراهکننده است». ب) صغر یا جنون مباشر: از شرایطی که برای تعلق مسئولیت کیفری […]

ادامه مطلب

نتیجه مجرمانه و سابقه بیماری

در حالتی که اسباب در عرض هم اثر کنند، مانند آنکه چند نفر با شهادت دروغ خود باعث شوند قاضی حکم به قصاص یا اجرای حد در مورد کسی بدهد، یا آنکه چند نفر با هم شخصی را با تهدید مجبور به ارتکاب جنایتی نمایند و یا چنانچه دو یا چند نفر چاهی بکنند و شخصی دیگر در آن تلف […]

ادامه مطلب

اجتماع اسباب به نحو طولی و قانون مجازات اسلامی

5- انواع اجتماع اسباب از نظر فعل ارتکابی الف) اسباب مشترک در فعل ارتکابی ب) اسباب مستقل از نظر فعل ارتکابی الف) در اسباب مشترک در فعل ارتکابی: در این دسته از اسباب عملی غیر مجاز یا تقصیری که منجر به زیان شده است، مشترکاً به دو یا چند عامل به عنوان سبب قابل انتساب میباشد. به بیانی دیگر اسباب […]

ادامه مطلب

قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی

در آنچه به آراء دادگاههای کیفری مربوط می شود باید بین آراء محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیهی آراء قطعی دادگاهها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعادهی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است. در خصوص احکام تبرئه علاوه بر پذیرش اعتبار امر مختومه  اعادهی دادرسی نیز قابل پذیرش […]

ادامه مطلب

قاعده مختوم امر کیفری پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت . در حقوق کیفری کشورها نیز مسأله مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت مطلق یا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری ، اعم از فرا تقنینی ، قانون […]

ادامه مطلب
1 2 3 6