توبه در قرآن و سقوط مجازات

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1-آیه 117 سوره توبه: «لَقَد تابَ اللهُ عَلَی النَّبِیّ وَ المُهاجرینَ وَ الاَنصارِ الّذینَ تّبَعوهُ فی ساعهِ لعُسرَهِ ....»؛«البته خداوند بر پیامبر و مهاجران و انصاری که بر دشواری (در سفر جنگ تبوک)از او پیروی کردند عطف توجه نمود و توبه آنان را پذیرفت،....»2-آیه 27

اعلامیه جهانی حقوق بشر و مجازات مقرر در ماده

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در حقوق ایران ضمن تصویب قانون هواپیمای کشور و علی رغم جرم انگاری برخی از اعمال مربوط به امور هواپیمایی موضوع تهدید و هواپیماربایی از نظر قانونگذار معقول مانده بود تا این که قانونگذار ضمن تصویب ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز

قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} یکی از راه های اثبات جرایم منافی عفت اقرار است. ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392 شرایط عام اقرار را بیان می کند که عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد واختیار. بند الف ماده 172 تعداد اقرار برای جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه را چهار

قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} فصل اول قانون حدود و قصاص 1361 در مورد حد زنا بوده ماده 81 این قانون بیان می داشت: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر موارد شبهه.»عنوان فصل سوم این قانون راجع به

قانون مجازات اسلامی و اجرای احکام مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 13-مصادیق تقصیر قاضی، قصد اضرار، عدم مهارت لازم و غفلت شدید در حدی غیر قابل اغماض است و مصادیق اشتباه قضایی هم مواردی است که اشتباه قاضی ناشی از القاء شبهه از سوی دو طرف دعوی، شهادت نادرست، اقرار بر خلاف واقع، نارسایی مفهوم قانون

قانون مجازات اسلامی و کودکان و نوجوانان

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} حقوق کیفری ماهوی برای حمایت ویژه از افراد بالقوه آسیب پذیری نظیر زنان معمولاً از دو سازوکار عمده سود می برد.جرم انگاری های ویژه: جرم انگاری (criminalization) یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتارهای

قانون مجازات اسلامی

بند یازدهم: مفهوم علم در نقض حق اختراعگفته شد که مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح های صنعتی سال 1386 هر فعالیتی که در چهارچوب حق اختراع بدون رضایت دارنده حق اختراع صورت گیردت نقض تلقی می شود و از طرفی مطابق ماده 61 قانون

قانون راجع به مجازات اسلامی

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دیوان عالی کشورهیات شعبه: آقایان ..... رییس ...... عضو معاون .......خلاصه جریان پرونده:بنا به شکایت پرونده و کیفرخواست مورخ 18 /11 /69 دادسرای عمومی ...... آقایان الف و ب و ج، اولی به اتهام هفت فقره سرقت و پنج فقره شرکت در سرقت و یک

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

این موضوع در مورد شروع به جرم سرقت نیز موضوعیت داشته و چنان چه مرتکب در شروع به جرم واجد انگیزه شرافتمندانه باشد یاصلاح دید دادرس دادگاه می تواند از کیفیات مخففه (تخفیف مجازات ) برخوردار شود.گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از