پایان نامه مدیریت درباره : سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید

سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید مفهوم سرمایه را می توان از آرای مارکس دنبال کرد. در مفهوم پردازی مارکس، سرمایه بخشی از ارزش اضافی …

پایان نامه مدیریت با موضوع : سرمایه فکری

  مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده وتعریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرارگرفته است .بسیاری تمایل دارند ازاصطلاحاتی مانند دارایی ها،منابع یامحرک …