پایان نامه رشته مدیریت با موضوع : اهمیت سازمان یادگیرنده:

اهمیت سازمان یادگیرنده: با وجود بستری متغیر وپیچیده که سازمانها در آن فعالیت می کنند، ضرورت وجود منابع توانمند جهت ماندگاری سازمان، یک واقعیت قطعی …

پایان نامه : سه مدل یادگیری سازمانی در تشخیص فرصت کارآفرینانه

سه مدل یادگیری سازمانی در تشخیص فرصت کارآفرینانه نقل قولی از ادبیات یادگیری سازمانی (گاروین، ۱۹۹۳) ارتباط تنگاتنگی بین تشخیص فرصت و یادگیری سازمانی را …

دانلود پایان نامه مدیریت درباره بکارگیری استراتژی موفق

بکارگیری استراتژی موفق برای بکارگیری استراتژی موفق بنگاه، چهار گروه وسیع از موضوعات باید مورد توجه قرار گیرد: ۱- مرزهای بنگاه: بنگاه چه کاری باید …

پایان نامه مدیریت : مدلی از استراتژی کارآفرینی سازمانی:

مدلی از استراتژی کارآفرینی سازمانی: همانطور که در شکل بالا آمده است، اعتقاد داریم که استراتژی کارآفرینی سازمانی در سه جنبه رخ نمایی می کند: …

پایان نامه مدیریت با موضوع : سطوح یادگیری کار آفرینانه۱ :

سطوح یادگیری کار آفرینانه۱ : یادگیری کار آفرینانه در سطوح مختلف ظاهر می شود. براساس دیدگاه ها و نظرات صاحب نظران مختلف، یادگیری کار آفرینانه …

پایان نامه رشته مدیریت : موانع به کارگیری یادگیری سازمانی :

موانع به کارگیری یادگیری سازمانی : به منظور فهم جامع موانع یادگیری سازمانی، درک چگونگی یادگیری سازمانی حیاتی است. مدیران به طور فزاینده این را …

پایان نامه : روش ها و تاکتیک های یادگیری سازمانی در موقعیت های متلاطم و رقابتی

روش ها و تاکتیک های یادگیری سازمانی در موقعیت های متلاطم و رقابتی   یادگیری در موقعیت های متلاطم و رقابتی۱، دارای تاکتیک ها و …

پایان نامه مدیریت درباره : رابطه استراتژی با یادگیری سازمانی:

رابطه استراتژی با یادگیری سازمانی: میتزبرگ اعتقاد دارد که راه حل اصلی برای یادگیری سازمانی، تنها انتخب استراتژی صحیح نیست، بلکه پرورش تفکر استراتژیکی و …

پایان نامه مدیریت با موضوع : تأثیر ساختار، محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی:

تأثیر ساختار، محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی: فایول (۱۹۸۵) معتقد است که عوامل محیطی مانند محیط زندگی، ساختار، فرهنگ و فن آوری روی …