شناسایی شاخص ­های اعتبار در ارتباطات علمی (مطالعه و استناد) از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه …

ارتباطات علمی بخشی از کلیت علم است و نه آن چیزی است که بدان افزوده شده باشد. ارتباطات علمی عامل اصلی توسعه دانش و تسریع­کننده …

پژوهش – بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

پژوهش محامد پور و همکارانپژوهشی توسط محامد پور و همکاران در سال ۱۳۸۹ با عنوان بررسی انتظارات موثر بر پذیرش خدمات همراه با بهره گرفتن …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

سنگاپور هنجار های اجتماعی، سهولت استفاده و سودمندی موبایل مارگارت کراب و همکاران ۲۰۰۹ غنا هنجار های اجتماعی، سهولت استفاده و سودمندی موبایل کیم و …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

شعبان الهی و همکاران ۱۳۹۱ ایران ریسک، هزینه، سازگاری، میزان سودمندی درک شده، میزان سادگی درک شده علی صنایی و همکاران ۲۰۱۱ ایران کیفیت سیستم، …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات …

مزیت نسبی درک شده، سهولت استفاده، سازگاری، شایستگی و یکپارچگی منبع: پژوهشگر۲٫۳٫۳٫۲- پژوهش های داخلی مرتبط با پذیرش بانکداری موبایلیاکثر پژوهشهای انجام شده در زمینه …

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد دسته بندی مشتریان بانکی

۲-۳-       دسته بندی مشتریان بانکی هرم مشتری یکی از مدلهای مفهومی دسته بندی مشتریان است که دارای چهار سطح می باشد. ردیف پلاتینیومی: مشتریان این …