کیفیت خدمات الکترونیک و بانکداری الکترونیکی

آیا بین اعتماد در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟آیا بین عادت در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟آیا بین شهرت (اعتبار) در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟1-7 تبیین و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:در این تحقیق کیفیت خدمات، ارزش دریافت شده، اعتماد، عادت، شهرت (اعتبار) به عنوان […]

ادامه مطلب

خلق ارزش برای مشتری و ارزیابی کیفیت خدمات

قابلیت اعتمادامنیتامکان دسترسیارتباطدرک و شناخت مشتریارتباطکلامینیازهایشخصیتجربیاتپیشینارتباطاتبیرونیاستنباط مشتری ازکیفیت خدمتخدمت مورد انتظارخدمت دریافت شدهنمودار2-2 ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتری (بری، 2000، 129)2-32-مزیت رقابتی و استراتژی:چگونه میتوان برای سازمان مزیت رقابتی آفرید؟ خلق ارزش برای مشتری و شکل گیری مزیت رقابتی برای سازمان متناظر با یکدیگر هستند و هرگاه اولی حاصل شود، دومی نیز در پی خواهد بود. مفهوم «ارزش » در […]

ادامه مطلب

ابعاد کیفیت خدمات و کیفیت ادراک شده

کیفیت ادراک شده، ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی و یا برتری کالا یا خدمتی در مقایسه با سایر گزینه های موجود در بازار است. از این رو، نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که برای خلق و مدیریت برند قدرتمند، باید کیفیت ادراک شده برند را مصرف کنندگان بررسی کنند. بدین منظور، گروهی از محققین در تحقیقات خود به […]

ادامه مطلب