کیفیت اقلام تعهدی و مدل‌های رگرسیون

و در نهایت با توجه به این که در مدل های آزمون فرضیه های تحقیق بازده آتی سهام نسبت به متغیر های توضیحی برازش می شود و عدم وجود تمامی بازده های متوالی یک شرکت، نمونه نهایی مورد استفاده شامل 732 سال-شرکت (7287 ماه-شرکت) است. جدول 3-3 ترکیب نمونه نهایی تحقیق را بر اساس سال نشان می دهد.جدول 3-3 نمونه […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

روش پژوهش حاضر، تحلیل رگرسیون است و از داده های ترکیبی به دست آمده از صورت های مالی شرکت های عضو نمونه، برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. به همین دلیل، از آزمون F لیمر برای تعیین نوع مدل رگرسیون و از آزمون هاسمن برای تشخیص نوع مدل داده های تابلویی استفاده شده است.آزمون Fلیمربرای بررسی معنی داری اثرات […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

بخش دیگری از اطلاعات مورد نیاز که در ارتباط با متغیر های تحقیق نظیر شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002)، اندازه شرکت بتا و بازده سهام است، به روش میدانی جمع آوری می شود. بدین منظور از لوح فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است.ابزار سنجش و گردآوری اطلاعاتابزار سنجش و اندازه […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری

بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه ی سرمایهبین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه ی سرمایه شرکت ها رابطه مشخصی وجود ندارد.خلاصه فصل دومجونز (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف و آن را به دو بخش اقلام تعهدی غیراختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تقسیم می کند که در تمامی تحقیقات مرتبط […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری

مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیقبخش اول: مبانی نظریمقدمهموضوع مورد بحث در ادبیات مالی این است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری، هزینه های سرمایه سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. بخش عمده از مباحث در این خصوص است که یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد. در این راستا، فرانسیس و […]

ادامه مطلب

اعتماد سرمایه گذاران و کیفیت اقلام تعهدی

در تحقیق مزبور تحت عنوان “کیفیت اقلام تعهدی و تجدید ارائه صورتهای مالی” با توجه به نمونه ای متشکل از شرکتهایی که صورتهای مالی خود را در طول دوره تحقیق (1997-2003) تجدید ارائه نموده اند، به بررسی سنجه های مستقیم ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی پرداخته شده است. در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی برای 2 سال قبل از تاریخ تجدید […]

ادامه مطلب