قابلیت تعمیرپذیری و کیفیت ادراک شده

2-2-4-1 ابعاد کیفیت :گاروینت هشت بعد برای کیفیت بر میشمارند: عملکرد، ویژگی ها، قابلیت اطمینان، قابلیت دوام، قابلیت تغییر پذیری، زیبایی و کیفیت درکشده. کیفیت باید در راستای برطرفکردن خواستههای مشتریان در زمان حال و آینده نشانه گرفته شود(گرجی،1387). درسال 1981 تحقیقی انجام شد که نتیجه آن نشان داد 68% مدیران عامل آمریکایی فکر میکردند که کیفیت محصولات کلیدی آن […]

ادامه مطلب

ابعاد کیفیت خدمات و کیفیت ادراک شده

کیفیت ادراک شده، ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی و یا برتری کالا یا خدمتی در مقایسه با سایر گزینه های موجود در بازار است. از این رو، نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که برای خلق و مدیریت برند قدرتمند، باید کیفیت ادراک شده برند را مصرف کنندگان بررسی کنند. بدین منظور، گروهی از محققین در تحقیقات خود به […]

ادامه مطلب