قاچاق کالا و ارز و فتحعلی شاه قاجار

1. اجتهادی، سید عبدالمجید، سیر تاریخی تقنینی قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن و حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1384، ص 26.2. راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1374، جلد اول، ص 669.3. (یکتایی، مجید، پیشین، ص 26. 4. اجتهادی، سید عبدالمجید، پیشین، ص 95. 1. همان منبع، ص 98. 2. […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

(1) مقام تقنینی سیاست جنایی در سال 1374، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با دیدگاهی یک جانبه گرایانه و بخشی نگری و به جای ریشه یابی برای رفع علت ها صرفاً به مبارزه با معلول پرداخته و به جای پرداختن به جنبه های پیشگیرانه معضل قاچاق سعی کرده از طریق برخورد با […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

1-10- کاهش و رفع موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه های منطقی2) راهکارهای بلندمدت2-1- همدلی و همراهی مسئولان در مبارزه با قاچاق و مفاسد مالی و اقتصادی2-2- ایجاد یک سیستم نظارتی خودکار2-3- برقراری ارتباط نزدیک با کشورهای همجوار و ایجاد سیستم یکسان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز2-4- حمایت و ارتقای کیفی محصولات داخلی2-5- ساماندهی […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

بنابراین می توان عوامل مؤثر در تدوین قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صورت مختصر به شرح ذیل بیان نمود. 1- انجام اصلاحات گمرکی و تنظیم تعرفه های معمول و معقول گمرکی و لزوم ایجاد ضمانت اجرایی برای آن.2- نارضایتی تجار و بازرگانان مؤثر در پیروزی جنبش مشروطیت از نحوه برخورد مأموران گمرک و نبودن ضابطه خاص […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

102 2) صلاحیت دادگاههای عمومی 104 ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) 106 1) صلاحیت اولیه 107 2) صلاحیت ثانویه 108 نتیجه گیری 112 پیشنهادات 114 منابع و مآخذ 115 علائم و اختصاراتق. م. م. ق قانون مجازات مرتکبین قاچاقق. م. ا. قانون مجازات اسلامیق. آ. د. ک قانون آیین دادرسی کیفریق. ا. قانون اساسیق. ا. گ قانون […]

ادامه مطلب