برآورد پارامترها و سرمایه در گردش

بخش جاری اقلام تعهدی شامل تغییر در حساب های سرمایه در گردش نظیر حساب های دریافتنی، موجودی کالا و حساب های پرداختنی می شود که تا حد زیادی به تغییرات به وجود آمده در درآمد وابسته است. درآمد برای کنترل شرایط اقتصادی در مدل قرار داده شده است؛ زیرا معیار عینی عملیات موسسه قبل از دست کاری مدیریت است (درآمد […]

ادامه مطلب