عدم وجود خود همبستگی و کیفیت اقلام تعهدی

1861018/0005/0010/0-093/0722/1057/0405/10113/0414/0-748/0توضیح:Rp-Rfبازده اضافی پرتفوی شرکت‏ها، برابر با بازده ماهانه پرتفویو برابر با بازده بدون خطرپذیری است.میانگین بازده های اضافی ماهانه هم 25 پرتفوی تشکیل شده بر اساس شاخص های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت مشابه متدولوژی فاما و فرنچ (1993) و هم 27 پرتفوی تشکیل شده براساس شاخص های اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری دارایی‌ و کیفیت اقلام تعهدی

برای تحلیل داده های کمی روش های آماری به خوبی توسعه یافته اند. ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیرها شروع شده است. آماره های توصیفی از جمله میانگین، میانه، واریانس، چولگی، کشیدگی و … برای هر یک از متغیر ها محاسبه شده است. این شاخص ها توزیع آماری این متغیر ها را به خوبی نشان می دهد. […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار

(3-3)متغیرهای تحقیقمتغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر تعریف می شوند:الف- متغیر وابستهمتغیر وابسته این تحقیق شامل 1) بازده واقعی سالانه (ماهانه) سهم است، که عبارت است از بازدهی که به لحاظ تملک سهم در طی یک دوره معین به دست می آید یا به عبارت دیگر، بازده حاصل از تغییر قیمت سهم و سود تقسیمی سهم است […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری

مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیقبخش اول: مبانی نظریمقدمهموضوع مورد بحث در ادبیات مالی این است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری، هزینه های سرمایه سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. بخش عمده از مباحث در این خصوص است که یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد. در این راستا، فرانسیس و […]

ادامه مطلب

جریان نقدی عملیاتی و کیفیت اقلام تعهدی

GPPEGRWt: نرخ رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t.اولین متغیر توضیحی REC)∆-REV∆(،از مدل اصلاح شده جونز اخذ شده است و این متغیر بیانگر تغییرات در درآمدهای نقدی است. زیرا تغییرات در حساب های دریافتنی از آن کم شده است. تغییرات درآمدهای نقدی برای نشان دادن تأثیر اقلام تعهدی جاری در مدل آورده شده است و بیانگر بخش نرمال […]

ادامه مطلب