عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

-عبدلی، کیوان.(1388)بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری(مطالعه موردی مشتریان بانک تجارتاولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی -کاتلر، فیلیپ(1385)، “کاتلر در مدیریت بازار”، عبدالرضا رضایی نژاد، فرا، تهران، چاپ سوم،-کشوری، عباس (1391). تبیین عوامل موثر بر توسعه و تقویت برند بانکها از دیدگاه مشتریان. چهرمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی. تهران.-گیلانی نیا، شهرام. موسویان، جواد(1389) ،تاثیر وفاداری […]

ادامه مطلب

مدل معادلات ساختاری و وفاداری مشتریان

آزمون هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می دهد. اگر مقدار کم، نسبت به درجه آزادی (df) کوچکتر از 3 باشد، مدل حالت بسیار مطلوبی دارد. اگر RMSEA کوچکتر از 05/0 و نیز GFI و AGFA بزرگتر از 90 % باشند، میتوان نتیجه گرفت که مدل برازش بسیار مناسبی دارد. […]

ادامه مطلب

وفاداری مشتریان و وفاداری مشتری

در تحقیقات نشان داده شده که مشتریان، ایجاد ارتباط با برندها را طبیعی دریافته اند تا جایی که آنها را با ویژگی های مختلف شخصیتی همچون درستکار، شاد، فریبا، یا محکم توصیف می نمایند (مایکل و شنر، 2010). کاپفرر معتقد است که یک برند قوی به شرکت این امکان را می دهد تا عملیات متمایز تری را نسبت به رقبا […]

ادامه مطلب