آگاهی از نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

اشتیاق به تفریحتعلق به رویداداشتیاق به خیریهتصویر حامیقصد خرید شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635) شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635)2-6-2) داخلیعشقی(1388) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر فوتبال در ایران به این نتیجه رسید که حمایتهای مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر عمومی […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مفهوم بازاریابی اجتماعی

5-1-2-نتایج آزمون فرضیه های آماریفرضیه اصلی : بر اساس نتایج تحقیق و 21 سئوال در نظر گرفته شده برای این عامل مشخص شد بین عوامل بازاریابی اجتماعی و ارزش نام تجاری رابطه وجود دارد.فرضیه فرعی اول: بر اساس نتایج تحقیق و 4 سئوال در نظر گرفته شده برای عامل اول مشخص شد که بین عوامل بازاریابی اجتماعی و وفاداری به […]

ادامه مطلب

بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت و آگاهی از نام و نشان تجاری

ما درکنار شما هستیم برای مسیری طولانی. برای موفقیتی ماندگار . ما عاشق مشتریانمان هستیم . ما از نقاط قوت مان برای ارائه ارزش به مشتری استفاده میکنیم.2-49-پیشینه تحقیق 2-49-1-پیشینه تحقیق در منابع فارسی:دکتر امیرمحمدشریف رضویان ونسیرین خیلا در سال 1388تحقیقی تحت عنوان” استفاده از بازاریابی اجتماعی برای افزایش میزان استفاده از کلاه ایمنی در بین دوچرخه سواران “را انجام […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و آگاهی از نام و نشان تجاری

طبقه بندی و پیشنهادهای زیادی برای ابعاد ارزش ویژه نام تجاری وجود داردکه اولین و معرو فترین آنهاتوسط آکر ( 1991 ) ارائه شده که می توان گفت یک مدل کاملا روانشناختی است که ارزش ویژه را از دیدمصرف کننده مورد سنجش قرار می دهد و شامل پنج بعد آگاهی، تداعی،کیفیت درک شده،وفاداری به نام تجاری و سایر دارایی های […]

ادامه مطلب

اثر تصویر ذهنی بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده و مزیتهای ایجادشده از نام و نشان تجاری

برند برای مشتری وتولیدکننده منافعی در بردارد. از جمله مزایای برند برای مشتریان عبارتاند از1.کاهشریسکدرکشدهتوسطمشتری؛2.نشاندادنمنمطلوبو3. کاهش جستجو برای یافتن کالای مطلوب. در واقع چنانکه پیداست یکی از مهمترین مزایای برند کاهش ریسک درکشده از سوی مشتری است. وجود برند، ریسک درکشده مشتری را هنگام خرید خدمات کاهش میدهد.ازجمله مزایای برند برای شرکت عبارتاند از:1. افزایش وفاداری مشتری؛2. افزایش سودآوری؛ 3. […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارزش نام و نشان تجاری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق2-1 مقدمه توجه به فعالیت های بازاریابی به عنوان ابزاری برای حضور در ذهن مشتریان و ایجاد دارایی معنوی به نام برند، دیدگاه جدیدی در علم بازاریابی محسوب می شود. تحقیقات مختلف مشخص کرد که ارزش واقعی ، در درون محصول یا خدمات نیست ، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و […]

ادامه مطلب

دیدگاههای مطالعه ارزش ویژه برند و ارزش ویژه نام و نشان تجاری

1.مزیت رقابتی شکل 2-4) مدل تشریحی ارزش ویژه نام و نشان تجاری آکر (رحیمی هلری و همکاران ، 1384، ص 24)2-2-10-1 ارزش ویژه برندارزش ویژه برند به روش های مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف شده است. ولی تاکنون، هیچ اتفاق نظری مشترک به دست نیامده است. (کلر، 2003، ص20)این مفهوم می‎‎تواند از دید تولید کننده، خرده فروش یا مشتری مورد […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاکتیک های بازاریابی

منابع داخلی:ابراهیمی، ع؛جعفرزادهکناری، م؛بزرگیماکرانی، ص، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرفکنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک(مورد: شهر ساری)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره سوم ،صص 34-1 ،1390.بابایی، م.ع؛ احدی، پ. بررسی رابطهی ویژگیهای شخصیتی و رفتار خرید کاربران اینترنت در ایران، نشریه مدیریت فناو ری اطلاعات، شماره 4، 39- 58، 1389. بیات، […]

ادامه مطلب