بانک در جذب منابع مالی و برنامهریزی استراتژیک

کارگزاری سهامارائه خدمات مشاورهای به مؤسسات بزرگ، شامل توصیههای ادغام و خرید شرکتهامدیریت بیمهبیمهنگهداری اوراق و داراییهای موسسات غیرمالی در سبد بانک(زریباف، 1382).2-2-4-3-6 تجهیز منابع مالی از طریق ابزارهای مالی خارج از ترازنامه و تبدیل ابزارهای مالی به اوراق بهادارابزارهای غیر ترازنامهای تهعدات یا قراردادهای اقتضایی هستند که برای بانک ایجاد درآمد میکنند، ولی در ترازنامه سنتی بهصورت دارایی یا […]

ادامه مطلب