قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری دارایی‌

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در طی سال های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در تبیین و پیش بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته اند. در این

کیفیت اقلام تعهدی و ارزش بازار سهام

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 559/0ضریب کشیدگی705/0-038/0-582/0-991/0کمترین061/0-089/0-092/0-096/0-بیش ترین122/0097/0127/0121/0a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: صرف خطرپذیری بازار، Rm بازده پرتفوی بازار (MKt) است؛ MKt پرتفوی بازار، برابر با مجموع 6 پرتفوی (B/H, B/M, B/L, S/H, S/M, S/L) به همراه

کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بیش ترین202/8607/0750/28448/159615512/17470/1a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده حاصل از تغییر قیمت سهم و سود تقسیمی است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام

کیفیت اقلام تعهدی و مدل‌های رگرسیون

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} و در نهایت با توجه به این که در مدل های آزمون فرضیه های تحقیق بازده آتی سهام نسبت به متغیر های توضیحی برازش می شود و عدم وجود تمامی بازده های متوالی یک شرکت، نمونه نهایی مورد استفاده شامل 732 سال-شرکت (7287 ماه-شرکت) است.

ارزش دفتری حقوق صاحبان و کیفیت اقلام تعهدی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} SIZE برابر با ارزش بازار سهام عادی بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل؛BM برابر با نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی قبل به ارزش بازار سهام بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل (ماشرووالا و ماشرووالا

قیمت‌گذاری دارایی‌ و کیفیت اقلام تعهدی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} آمار توصیفی متغیرهای ماهانه .....................................................................................129آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در سطح پرتفوی های تشکیل شده .....................130پیوست شماره 3: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ....................................................................131نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت سالانه ........................................................131نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت ماهانه ........................................................138نتایج آزمون های انجام شده در

استانداردهای حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش تحلیلی از نوع همبستگی است که به صورت تحلیل رگرسیون با استفاده از رگرسیون های چند متغیره انجام پذیرفته است.جامعه آماری و نمونه مورد بررسیجامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اعتماد سرمایه گذاران و کیفیت اقلام تعهدی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در تحقیق مزبور تحت عنوان "کیفیت اقلام تعهدی و تجدید ارائه صورتهای مالی" با توجه به نمونه ای متشکل از شرکتهایی که صورتهای مالی خود را در طول دوره تحقیق (1997-2003) تجدید ارائه نموده اند، به بررسی سنجه های مستقیم ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی پرداخته