ابعاد کمال گرایی و کودکان بهنجار

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} نتایج مندرج در جدول 4-12 نشان می دهد که میانگین های مربوط به ابعاد کمال گرایی در دو گروه مادران غیر بیمار و بیمار، ظاهرا تفاوت هایی را نشان می دهد. البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوت ها در قسمت بعدی، و در

سیر تاریخی و تعاریف موجود از کمال گرایی و کمال گرایی و آسیب شناسی روانی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} سیر تاریخی و تعاریف موجود از کمال گراییبیش از یک قرن است که کمال گرایی شناخته شده است. با این وجود برای سالیان زیادی بیشتر از این که مورد بررسی قرار گیرد، به سادگی توسط پزشکان به عنوان یک سازه مطرح می شد.توصیف