ارزش ویژه نام و نشان تجاری و بازاریابی اجتماعی

در بازاریابی مسائل و موضوعات بکر ودست نخورده زیادی وجود دارد از جمله موضوع نام تجاری در حوزه بانکها می باشد که در این خصوص در کشورمان تاکنون کار زیادی انجام نشده است، لذا محقق موضوعات زیر را برای تحقیقات آتی پیشنهاد م ینماید:1- دو رویکرد اصلی برای ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری وجود دارد که این تحقیق […]

ادامه مطلب

اثر تصویر ذهنی بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده و مزیتهای ایجادشده از نام و نشان تجاری

برند برای مشتری وتولیدکننده منافعی در بردارد. از جمله مزایای برند برای مشتریان عبارتاند از1.کاهشریسکدرکشدهتوسطمشتری؛2.نشاندادنمنمطلوبو3. کاهش جستجو برای یافتن کالای مطلوب. در واقع چنانکه پیداست یکی از مهمترین مزایای برند کاهش ریسک درکشده از سوی مشتری است. وجود برند، ریسک درکشده مشتری را هنگام خرید خدمات کاهش میدهد.ازجمله مزایای برند برای شرکت عبارتاند از:1. افزایش وفاداری مشتری؛2. افزایش سودآوری؛ 3. […]

ادامه مطلب

ارزش نام و نشان تجاری و عملکرد مالی شرکت ها

ارزیابی قدرت نزدیکی مصرف کننده با نام ونشان تجاری شرحی از تداعی ها و باورهای مصرف کننده درباره نام ونشان تجاری ارزش افزوده ادراک شده مصرف کننده از یک نام در مقایسه با محصولی مشابه و بدون نام مطلوبیت کلی که مصرف کننده با استفاده و مصرف نام ونشان تجاری تداعی می کند. از مجموعه این تعاریف روشن می شود.: […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مفهوم ارزش ویژه برند

2-2-10 برند از نظر آکردر میان دانشمندان و صاحب نظران حوزه ی برند، بی گمان آقای دیوید اکر نام آور ترین و بلکه موثر ترین ایشان می‎‎باشد. مکتبی که آقای دیوید آکر در برند پایه گذاری کرده است را شاید بتوان ” مکتب طراحی ” نامید. زیرا در پی ارایه مراحل و روش تدوین و معماری یک برند پایا و […]

ادامه مطلب