مسئولیت اجتماعی شرکت و ابعاد تصویر شرکت

جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،1391، ص36)جدول (3-2)؛ دلایل استفاده شرکتها از حامیگری(عبدوی،1391، ص36)محققروش شناسیاهداف حامی گری حاصل شدههووک و همکاران (1990)بررسی 19 شرکت مختلف در نیوزلندتوالی اهداف به ترتیب اولویت : (1) بهبود حسن نیت (2) بهبود تصویر شرکت (3) افزایش آگاهی (4) بهبود سود آوری (5) علاقه مدیریت و (6) استخدام کارکنان برترمارشال و کوک (1992)مصاحبه با […]

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی و سازمانهای خصوصی

از اواسط قرن هجدهم به بعد، ماهیت حامیگری که قبلا به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی و فعالیتهای بشر دوستانه شرکت به حساب میآمد، تغییر یافت و به یک فعالیت هدفمند و وسیلهای برای بازاریابی راهبردی شرکتها تبدیل شد. مطابق با مینگهان (1998)، ادراک قبلی از حامیگری، آن را در زمره کمکهای بلاعوض قرار میداد و تنها منتفعین این فرآیند، […]

ادامه مطلب