قیمت‌گذاری دارایی‌ و کیفیت اقلام تعهدی

آمار توصیفی متغیرهای ماهانه ………………………………………………………………………….129آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در سطح پرتفوی های تشکیل شده …………………130پیوست شماره 3: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………..131نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت سالانه ………………………………………………..131نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت ماهانه ………………………………………………..138نتایج آزمون های انجام شده در سطح پرتفوی های تشکیل شده ……………………………..143 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………149چکیدهدر ادبیات حسابداری، این که شاخص کیفیت […]

ادامه مطلب