تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

(1) مقام تقنینی سیاست جنایی در سال 1374، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با دیدگاهی یک جانبه گرایانه و بخشی نگری و به جای ریشه یابی برای رفع علت ها صرفاً به مبارزه با معلول پرداخته و به جای پرداختن به جنبه های پیشگیرانه معضل قاچاق سعی کرده از طریق برخورد با […]

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

3- معاون باید عالماً و عامداً به جرم اصلی یاری رسانیده باشد. لذا فرد ی که با مشاهده خودرو متوقف شده در حاشیه جاده به قصد رهایی متهمین از خرابی ماشین، بدون اطلاع از اینکه خودرو مذکور در تیراندازی مأمورین انتظامی آسیب دیده و تحت تعقیب می باشد به یاری سرنشینان آن بپردازد به علت عدم علم و قصد، معاون […]

ادامه مطلب

جرایم سازمان یافته و قاچاق کالا و ارز

همچنین در ماده 29 لایحه در صورتی که حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق در مواجهه با مأمورین کاشف به هر نحوی مقابله نماید اگر محل از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق […]

ادامه مطلب