مدل ارزش افزوده اقتصادی و شرکت‌های پذیرفته شده

2-2-3-2. محدودیت های مالیمنظور از اصطلاح محدودیت مالی این است که در تامین مالی برای تمامی سرمایه گذاری های مطلوب مانعی وجود داشته باشد. عدم توانایی در تامین وجوه برای سرمایه گذاری ها، ممکن است به دلیل شرایط بد اعتباری و عدم توانایی در گرفتن وام، یا عدم توانایی در انتشار سهام جدید، یا وجود دارایی های غیرنقدشونده باشد. به […]

ادامه مطلب