شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار …

در جامعه امروز، آموزش عالی یگانه وسیله دسترسی به شیوه قوی تر و توسعه و پیشرفت بیشتر است. امروزه همه ملت ها، با هر نظام …

واکاوی تجارب زیسته دانشجویان در انتخاب مسئله رساله دکتری

یکی از دغدغه ها ی اصلی دانشجویان دکتری انتخاب مسئله پژوهش برای انجام رساله ی است که در این مسیر آنها با چالش های جدی …

بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی برمهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع در هواپیمایی جمهوری اسلامی …

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..193 بیان مسئله متغیرهای فردی و سازمانی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر مهارتهای ارتباطی آنها با ارباب رجوع می گذارد؟ ما هر …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد …

در این قسمت از پژوهش به بررسی الگو های مربوط به پذیرش و بکارگیری خدمات فناوری پرداخته می شود. از جمله الگو هایی که در …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

منبع: (Lee et al, 2003)بخش دومالگوهای مرتبط با پژوهشمقدمهاز آنجا که موضوع این پژوهش مربوط به بخش بندی فناوری های نوین ( بانکداری موبایلی) است، …

پایان نامه مدیریت : دیدگاه های مربوط به عدالت سازمان

دیدگاه های مربوط به عدالت سازمان اهمیت مفهوم عدالت نزد سازمان ها و مدیران آن می تواند از سه منظر دیدگاه های اخلاقی، تجاری، قانونی …

پایان نامه مدیریت با موضوع دیدگاه ها در مورد اعتیاد به کار

دیدگاه ها در مورد اعتیاد به کار امروزه علیرغم استفاده عمومی از عبارت اعتیاد به کار ، هنوز هم آگاهی کمی در خصوص معنی آن …