مقاله درمورد سازمان بین المللی کار، آیین نامه اجرایی ماده

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان تکه ای از متن پایان نامه : _مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری .2_مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.3_قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات .4_مستخدمین رسمی (کادر سیاسی ) وزارت امورخارجه مشمول مقررات […]

ادامه مطلب